นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพฤหัสบดี หมวด “ล”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ลดามณี สะ-ดา-มะ-นี แก้วประพาส
ลตาพฤกษ์ ละ-ตา-พรึก ต้นไม้เลื้อย
ลภน ละ-พน การได้ ลาภ
ลภัส ละ-พัด สมบัติ, ลาภ
ลภัสรดา ละ-พัด-ระ-ดา ยินดีแล้วในทรัพย์
ลลิต ละ-ลิด งาม , น่ารัก
ลลิตพรรณ ละ-ลิด-พัน มีผิวพรรณงาม
ลลิตภัทร ละ-ลิด-พัด งามและเจริญ
ลลิตา ละ-ลิ-ตา สวย มีเสน่ห์
ลวิตร ละ-วิด เครื่องเกี่ยว,เคียว
ล้อมเดช ล้อม-เดช พร้อมด้วยอำนาจ
ลักขิกา ลัก-ขิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลักษณ์นารา ลัก-สะ-นา-รา รัศมีได้ลักษณะ มีรัศมีงาม
ลักษณพร ลัก-สะ-หนะ-พอน ผู้มีลักษณะประเสริฐ
ลักษณารีย์ ลัก-สะ-นา-รี มีลักษณะประเสริฐ
ลักษิกา ลัก-สิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลัญฉกร ลัด-ฉะ-กอน ตราที่ใช้ตีหรือประทับ
ลัฏฐิกา ลัด-ถิ-กา ลำต้น,ไม้เท้า
ลัทธพรรณ ลัด-ทะ-พัน มีผิวพรรณงาม
ลัทธพล ลัด-ทะ-พน มีพลัง ทรงพลัง
ลัทธวรรณ ลัด-ทะ-วัน ผิวพรรณสวยงาม
ลัลน์ลลิต ลัน-ละ-ลิด สาวสวย
ลัลนา ลัน-ละ-นา สาวสวย
ลาภิน ลา-พิน ผู้มีลาภ
ลาภิศ ลา-พิด เจ้าแห่งลาภ มีลาภได้มาก
ลาวัณย์ ลา-วัน ความงาม  ความน่ารัก
ลิปิกร ลิ-ปิ-กอน เสมียน
ลิปิการ์ ลิ-ปิ-กา สร้างอักษร  นักเขียน
ลิลิต ละ-ลิด งาม น่ารัก
ลูกขวัญ ลูก-ขวัญ ลูกคนที่รักมากที่สุด
เลิศพิพัฒน์ เลิด-พิ-พัด ความเจริญอย่างยิ่ง
เลิศพิสิฐ เลิด-พิ-สิด ประเสริฐอย่างยิ่ง
เลิศวรรธน์ เลิด-วัด ความเจริญอย่างยิ่ง