นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพฤหัสบดี หมวด “พ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
พงศกร พง-สะ-กอน สร้างตระกูลวงศ์ สร้างเผ่าพันธุ์
พงศ์กฤต พง-กริด ยุคทองของตระกูล
พงศ์เดช พง-เดช ตระกูลเรืองอำนาจ
พงศ์ธร พง-ทอน ผู้สืบสกุล, ดำรงวงศ์สกุล
พงศธร พง-สะ-ทอน บรรพบุรุษ
พงศ์นรินทร์ พง-นะ-ริน ตระกูลเจ้าเมือง
พงศ์ปณต พง-ปะ-นด เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
พงศ์พล พง-พน เป็นพลังของวงศ์ตระกูล
พงศ์พลิน พง-พะ-ลิน ตระกูลวงศ์ที่เข้มแข็ง
พงศ์พัทธ์ พง-พัด เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล
พงศ์พันธุ์ พง-พัน พวกพ้องวงศ์ตระกูล
พงศพัศ พง-สะ-พัด เชื้อสายผู้มีอำนาจ
พงศ์พิช พง-พิด ผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของเผ่าพันธุ์
พงศ์ภรณ์ พง-พอน ค้ำจุนวงศ์สกุล
พงศ์ภัค พง-พัก เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล
พงศภัค พง-สะ-พัก เผ่าพันธุ์ที่มีโชคดี โชคดีของวงศ์ตระกูล
พงศ์ศุลี พง-สุ-ลี เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์พระศิวะ
พงศ์สวัสดิ์ พง-สะ-หวัด เชื้อสายความเจริญรุ่งเรือง
พงศ์สุภา พง-สุ-พา คนดีของสกุล
พงษ์ฉัตร พง-ฉัด ตระกูลชั้นสูง
พงษ์โชติ พง-โชด ตระกูลรุ่งเรือง
พงษ์พิชญ์ พง-พิด ตระกูลนักปราชญ์
พจณิชา พด-จะ-นิ-ชา มีคำพูดบริสุทธิ์
พจนาถ พด-จะ-นาด มีคำพูดเป็นที่พึ่ง, คำพูดที่เชื่อถือได้
พจนินท์ พด-จะ-นิน เจ้าแห่งถ้อยคำ หมายถึงพูดแก่ง พูดดี
พจรินทร์ พด-จะ-ริน ผู้เป็นใหญ่แห่งเพชร หรือสายฟ้า
พจีรจิต พะ-จี-ระ-จิด เรียงถ้อยร้อยคำ
พชร พด-ชะ-ระ เพชร
พชรดนัย พด-ชะ-ระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร
พชรพล พด-ชะ-ระ-พน มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
พชิรา พะ-ชิ-รา เพชร
พณณกร พัน-นะ-กอน มีผิวพรรณสวย
พธูทิพย์ พะ-ทู-ทิบ หญิงอันควรชื่นชมของเทวดา
พนธกร พน-ทะ-กอน สร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน
พนธิตร พน-ทิด ความรัก ความสนิทสนม
พนสณฑ์ พะ-นะ-สน แนวป่า,ทิวไม้
พนัชกร พะ-นัด-ชะ-กอน มีมืองามดังดอกบัว
พนิดา พะ-นิ-ดา หญิงสาว
พนิตนันท์ พะ-นิด-นัน ชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก
พนิตพร พะ-นิด-พอน เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ
พนิตพิชา พะ-นิด-พิ-ชา มีความรู้เป็นที่รัก
พนิตสุภา พะ-นิด-สุ-พา หญิงงามน่ารัก
พนิตอนงค์ พะ-นิด-อะ-นง กามเทพผู้เป็นที่รัก
พนิตา พะ-นิ-ตา หญิงสาว
พนิตาพร พะ-นิ-ตา-พอน หญิงสาวผู้ประเสริฐ
พบธรรม พบ-ทำ พบคุณความดี
พบพร พบ-พอน ประสบกับสิ่งประเสริฐ
พมลพร พะ-มน-พอน คู่ที่ประเสริฐ
พยอมรัตน์ พะ-ยอม-รัด ดอกไม้แก้ว
พรกนก พอน-กะ-หนก ทองที่ประเสริฐ
พรกรัณย์ พอน-กะ-รัน มีการกระทำอันประเสริฐ มีกิจการอันประเสริฐ
พรจรัส พอน-จะ-หรัด พรอันประเสริฐ
พรฉวี พอน-ฉะ-หวี มีผิวพรรณประเสริฐ
พรชนก พอน-ชะ-นก ความตั้งใจของบิดา
พรชนัน พอน-ชะ-นัน ให้เกิดพร มีกำเนิดประเสริฐ
พรชนิตว์ พอน-ชะ-นิด เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า
พรญาณี พอน-ยา-นี มีความรู้อันประเสริฐ มีความรู้เป็นพร
พรทิพา พอน-ทิ-พา กลางวันอันประเสริฐ
พรธวัล พอน-ทะ-วัน ประเสริฐและบริสุทธิ์
พรธิดี พอน-ทิ-ดี มีความรู้ประเสริฐ
พรธีรา พอน-ที-รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พรนพิน พอน-นะ-พิน ผู้ประเสริฐและสดชื่น
พรนภัส พอน-นะ-พัด พรสวรรค์ ฟ้างาม
พรนภา พอน-นะ-พา พรจากฟ้า
พรนลัท พอน-นะ-ลัด ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
พรนัชชา พอน-นัด-ชา สายน้ำที่ประเสริฐ
พรประภา พอน-ประ-พา แสงสว่างที่ดีงาม
พรปวีณ์ พอน-ปะ-วี นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พรพนิต พอน-พะ-นิด ผู้ประเสริฐและน่ารัก
พรพรรณ พอน-พัน ผู้มีผิวพรรณดี
พรพฤติกร พอน-พรึด-ติ-กอน สร้างพฤติกรรมอันประเสริฐ
พรพินิต พอน-พิ-นิด ได้รับการแนะนำอันประเสริฐ
พรพิพัฒน์ พอน-พิ-พัด เจริญด้วยพร
พรพิมล พอน-พิ-มน ผู้ปราศจากมลทิน
พรไพลิน พอน-ไพ-ลิน พลอยไพลินอันประเสริฐ
พรภวิษย์ พอน-พะ-วิด อนาคนอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ
พรมนัส พอน-มะ-นัด มีใจประเสริฐ
พรยมล พอน-ยะ-มน เป็นคู่ที่ประเสริฐ
พรรณกร พัน-นะ-กอน ผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี
พรรณกาญจน์ พัน-นะ-กาน ผีผิวพรรณงามดุจทอง
พรรณเชษฐ์ พัน-นะ-เชด พระพรหม
พรรณธร พัน-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งผิวพรรณอันงาม
พรรณนารา พัน-นา-รา มีผิวพรรณผ่องใส
พรรณปพร พัน-ปะ-พอน มีผิวพรรณประเสริฐ
พรรณพนัช พัน-พะ-นัด ผิวพรรณดุจดอกบัว
พรรณพัชร พัน-นะ-พัด สีน้ำหรือประกายเพชร
พรรณภัค พัน-นะ-พัก มีผิวพรรณงาม
พรรณภัทร พัน-นะ-พัด มีผิวพรรณงาม
พรรณรมณ พัน-ระ-มน มีผิวพรรณน่ายินดี
พรรณราย พัน-นะ-ราย งามผุดผ่อง
พรรณวดี พัน-นะ-วะ-ดี หญิงสาวผู้มีผิวพรรณงดงาม
พรรณวร พัน-นะ-วอน มีผิวพรรณประเสริฐ
พรรณวรท พัน-วะ-รด ให้พรคือผิวพรรณงาม
พรรณวิภา พัน-นะ-วิ-พา มีผิวพรรณงาม
พรรณอร พัน-ออน มีผิวพรรณงาม
พรรณิดา พัน-นิ-ดา ทองคำ, ตกแต่งแล้ว
พรรณิภา พัน-นิ-พา ผุดผ่องดั่งทองคำ
พรรณี พัน-นี ผู้มีผิวงาม
พรรทิพภา พัน-ทิบ-พา ผุดผ่องดั่งทองคำ
พรรนิภา พัน-นิ-พา ประเสริฐเสมอกัน
พรรวินท์ พอน-ระ-วิน ประเสริฐเหมือนดอกบัว
พรรษกร พัด-สะ-กอน สร้างฝน เมฆ
พรรษชล พัด-สะ-ชน น้ำฝน
พรรษวุฒิ พัด-สะ-วุด ความรู้อันประเสริฐ
พรรัตน์ พอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ
พรลภัส พอน-ละ-พัด มีลาภอันประเสริฐ
พรวดี พอน-วะ-ดี รั้วอันประเสริฐ
พรวนัช พอน-วะ-นัด ดอกบัวประเสริฐ
พรวลัย พอน-วะ-ไล กำไลอันประเสริฐ
พรสรวง พอน-สวง เป็นพรของสวรรค์
พรสวรรค์ พอน-สะ-หวัน ความสามารถพิเศษ, คุณสมบัติเด่นของคนมีมาแต่กำเนิด
พรสินี พอน-สิ-นี หญิงสาวผู้ประเสริฐ
พรสิริ พอน-สิ-หริ ผู้ประเสริฐและน่ารัก
พรสุดา พอน-สุ-ดา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
พรสุนีต์ พอน-สุ-นี ผู้นำที่ดีเลิศ
พรสุนีติ์ พอน-สุ-นี ผู้นำที่ดีเลิศ
พรสุพพัต พอน-สุบ-พัด มีความประพฤติดีอันประเสริฐ
พรหมเดช พรม-เดด อำนาจจิตอันยิ่งใหญ่
พรหมธาดา พรม-ทา-ดา พระพรหมผู้สร้าง
พรหมพิริยะ พรม-พิ-ริ-ยะ มีความเพียรประเสริฐ
พร้อมพงศ์ พร้อม-พง มีความเพียรประเสริฐ
พรินพร พะ-ริน-พอน มีพรเป็นพลัง
พริมา พะ-ริ-มา ประเสริฐ ดีเยี่ยม
พริษฐ์ พะ-ริด ประเสริฐสุด
พริสร พะ-ริด-สอน ประเสริฐและเป็นใหญ่
พฤกษ์ พรึก ต้นไม้
พฤตยา พรึด-ตะ-ยา ได้รับการเลี้ยงดู
พฤทธิ์ พะ-ริด ความเจริญ
พฤทธิพร พะ-ริด-ทิ-พอน ได้รับพรให้เจริญ
พฤนท์เดช พริน-เดด มีอำนาจทางทหาร
พฤษธวัช พรึด-ทะ-วัด พระศิวะ
พลกฤต พน-ละ-กริด ผู้สร้างพลัง
พลช พะ-ลด ผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากอำนาจ
พลชา พน-ละ-ชา เกิดแต่พลังศักดิ์สิทธิ์ นางงามมีพลัง
พลทัต พน-ละ-ทัด ให้พลัง
พลพจน์ พน-พด มีคำพูดเป็นพลัง
พลพนา พน-พะ-นา กำลังของป่า
พลวดี พน-วะ-ดี มีพลัง
พลวรรธน์ พน-ละ-วัด ความเจริญด้วยอำนาจ
พลวัฒน์ พน-ละ-วัด เจริญด้วยกำลัง
พลวัต พน-ละ-วัด ผู้มีพลัง
พลศรุต พน-สะ-รุด มีชื่อเสียงด้านพลัง
พลอธิป พน-อะ-ทิบ มีกำลังยิ่งใหญ่
พลอยรัตน์ พลอย-รัด ประสมด้วยเพชรนิลจินดา
พลัช พะ-ลัด เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์
พลัฎฐ์ พะ-ลัด ตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง
พลากร พะ-ลา-กอน บ่อเกิดแห่งกำลัง
พลาธิป พะ-ลา-ทิบ ผู้มีพลังยิ่งใหญ่
พลิน พะ-ลิน แข็งแรง มีพลัง
พลิศ พะ-ลิด จอมพลัง เจ้าแห่งพลัง
พลิศร พะ-ลิด-สอน ยิ่งใหญ่ด้วยพลัง
พวงเพ็ญ พวง-เพ็น เต็มพวง, เต็มช่อ
พศวัต พด-สะ-วัด ผู้มีอำนาจ
พศวีร์ พด-สะ-วี อำนาจผู้กล้าหาญ ผู้กล้าหาญเพราะมีอำนาจ
พศิกา พะ-สิ-กา ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
พศิน พะ-สิน ผู้มีอำนาจ ผู้มีความเชี่ยวชาญ
พศุตม์ พะ-สุด มีอำนาจสูงสุด
พสชนัน พด-ชะ-นัน ให้เกิดอำนาจ
พสธร พด-สะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งอำนาจ ผู้มีอำนาจ
พสิกา พะ-สิ-กา ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย
พสิษฐ์ พะ-สิด ดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด
พสุเทพ พะ-สุ-เทบ เทวดาในแผ่นดิน
พสุธร พะ-สุ-ทอน ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ มั่งมี
พหุธน พะ-หุ-ทน มีทรัพย์มาก
พอนสุพพัด พอน-สุบ-พัด มีความประพฤติอันประเสริฐ
พักตร์พริ้ง พัก-พริ้ง หน้างาม
พัชญา พัด-ชะ-ยา ผู้รู้จักกรอบ
พัชนันท์ พัด-ชะ-นัน เพลิดเพลินในกรอบ
พัชนี พัด-ชะ-นี พัด
พัชยา พัด-ชะ-ยา คำพูดที่ออกไป
พัชรดา พัด-ชะ-ระ-ดา มีความแข็ง คงทน
พัชรพร พัด-ชะ-ระ-พอน ประเสริฐดุจเพชร
พัชรพรรณ พัด-ชะ-ระ-พัน งามดุจเพชร
พัชรพล พัด-ชะ-ระ-พน มีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร
พัชรมัย พัด-ชะ-ระ-ไม สำเร็จด้วยเพชร ล้วนแล้วไปด้วยเพชร
พัชรวลัย พัด-ชะ-ระ-วะ-ไล กำไลเพชร
พัชรากร พัด-ชะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งเพชร
พัชรางค์ พัด-ชะ-ราง ผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรง
พัชรี พัด-ชะ-รี เพชร, ผู้ถือสายฟ้าคือ พระอินทร์
พัชรียา พัด-ชะ-รี-ยา พระอินทร์
พัชรีวรรณ พัด-ชะ-รี-วัน งามดุจเพชร
พัฒน์นรี พัด-นะ-รี ความเจริญของหญิง
พัฒนพล พัด-ทะ-นะ-พน กำลังแห่งความเจริญ
พัฒนศักดิ์ พัด-ทะ-นะ-สัก ควมเจริญและความสามารถ
พัฒนี พัด-ทะ-นี ความเจริญ
พัฒนียา พัด-ทะ-นี-ยา ความเจริญ
พัณณิตา พัน-นิ-ตา ผู้ได้รับการสรรเสริญ
พัณณิน พัน-นิน ผู้มีผิวพรรณดี
พัณณี พัน-นี คำอธิบาย
พัตร์พิมล พัด-พิ-มน แพรงาม
พัตรพิมล พัด-พิ-มน แพรงาม
พัตราพร พัด-ตรา-พอน ผ้างาม, ผ้าสวย
พัทธ์ พัด ผูกพัน ติดแน่น
พัทธดนย์ พัด-ทะ-ดน บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
พัทธ์ธีรา พัด-ที-รา นักปราชญ์ผู้มั่นคง
พัทธนันท์ พัด-ทะ-นัน มีความสุขมั่นคง เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข
พัทธพล พัด-ทะ-พน เกี่ยวเนื่องด้วยพลัง มีพลังเข้มแข็ง ผู้มีกำลังมั
พัทธมน พัด-ทะ-มน ผูกพันใจ
พัทธรินทร์ พัด-ทะ-ริน ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
พัทธวรรณ พัด-ทะ-วัน ผูกพันกับหนังสือ
พัทนี พัด-ทะ-นี ผู้ให้
พัทรศยา พัด-ทระ-สะ-ยา อยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างเจริญ
พัธนี พัด-ทะ-นี ผู้เกี่ยวเนื่องกัน
พันเดช พัน-เดด มีอำนาจมาก
พันธ์ประภา พัน-ประ-พา เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง
พันธวัช พัน-ทะ-วัด มีการพูดอันมั่นคง คำพูดที่ผูกมัดใจคน
พันธ์วิรา พัน-วิ-รา ผู้กล้าหาญมั่นคง
พันธวิศ พัน-ทะ-วิด ผู้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านญาติพี่น้อง
พันธิกา พัน-ทิ-กา ผู้มีความผูกพัน
พันธิตร พัน-ทิด ความรัก
พันธิตรา พัน-ทิด-ตรา ความรัก
พันธิน พัน-ทิน สร้าง ก่อให้เกิด แสง ผูกพัน
พันธิภา พัน-ทิ-พา เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง
พันธิสา พัน-ทิ-สา เจ้าแห่งพันธะ
พันธุ์ธัช พัน-ทัด ผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์
พันธุ์ผรา พัน-ผะ-รา เป็นโล่ป้องกันพี่น้อง ที่พึ่งของพี่น้อง
พันเลิศ พัน-เลิด เลิศยิ่ง
พันศักดิ์ พัน-สัก มีความสามารถมาก
พัลลภ พัน-ลบ เป็นที่รัก
พัลลภา พัน-ละ-พา คนโปรด
พัสกร พัด-สะ-กอน ผู้กระทำอำนาจ ผู้มีอำนาจ
พัสวี พัด-สะ-วี มีทรัพย์
พาขวัญ พา-ขวัน นำสิริมงคลมาให้
พาณิณี พา-นิ-นี นางละคร
พาณิภัค พา-นิ-พัก มีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล
พาณี พา-นี เจ้าแห่งวาจา
พาทินธิดา พา-ทิน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ฉลาด
พาทิศ พา-ทิด ผู้คงแก่เรียน ผู้ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย
พิจักขณา พิ-จัก-ขะ-นา มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
พิจักษณ์ พิ-จัก มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
พิจิตรา พิ-จิด-ตรา งาม, น่าดู
พิชชา พิด-ชา ความรู้
พิชชากร พิด-ชา-กอน บ่อเกิดแห่งความรู้
พิชชาทร พิด-ชา-ทอน เอื้อเฟื้อต่อความรู้, เอาใจใส่ในความรู้
พิชชานันท์ พิด-ชา-นัน ผู้ยินดีในความรู้
พิชชาพร พิด-ชา-พอน มีความรู้ประเสริฐ มีความรู้เป็นพร
พิชชาภา พิด-ชา-พา มีความรุ่งเรืองด้วยความรู้
พิชชาอร พิด-ชา-ออน หญิงสาวผู้มีความรู้
พิชญ์ พิด นักปราชญ์
พิชญธิดา พิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดา ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์
พิชญ์นรี พิด-นะ-รี หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
พิชญ์พงศ์ พิด-พง ตระกูลนักปราชญ์
พิชญวดี พิด-ชะ-ยะ-วะ-ดี หญิงนักปราชญ์
พิชญ์สินี พิด-สิ-นี หญิงงามผู้ฉลาด
พิชญ์สุดา พิด-ชะ-สุ-ดา หญิงสาวผู้มีความรู้, ลูกสาวนักปราชญ์
พิชญะ พิด-ชะ-ยะ นักปราชญ์
พิชญา พิด-ชะ-ยา นักปราชญ์
พิชญานิน พิด-ชะ-ยา-นิน ผู้ทรงความรู้
พิชญาพร พิด-ชะ-ยา-พอน นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พิชญาภัค พิด-ชะ-ยา-พัก นักปราชญ์ผู้โชคดี
พิชญาภา พิด-ชะ-ยา-พา แสงสว่างของนักปราชญ์
พิชญาวี พิด-ชะ-ยา -วี นักปราชญ์
พิชญุตม์ พิด-ชะ-ยุด ฉลาดและยิ่งใหญ่
พิชเญศ พิด-ชะ-เยด จอมปราชญ์
พิชยะ พิด-ชะ-ยะ ชัยชนะ
พิชยา พิด-ชะ-ยา ชัยชนะ
พิชเยศ พิด-ชะ-เยด เจ้าแห่งชัยชนะ
พิชัยภูษิต พิ-ไช-พู-สิด ประดับด้วยความชนะ มีชัยชนะเป็นอาภรณ์
พิชัยยุทธ พิ-ไช-ยุด รบชนะ
พิชาชาญ พิด-ชา-ชาน มีความชำนาญในวิชา
พิชาญเมธ พิ-ชาน-เมด ผู้ชำนาญและมีปัญญา
พิชาน พิ-ชาน ความรู้สึกตัว, การตื่นตัวรับรู้สิ่งรอบข้าง
พิชาภพ พิ-ชา-พบ โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้
พิชามญชุ์ พิ-ชา-มน ผู้งดงามด้วยความรู้
พิชามญธุ์ พิ-ชา-มน ผู้งดงามด้วยความรู้
พิเชษฐ พิ-เชด ประเสริฐที่สุด
พิณพร พิน-พอน พิณที่ไพเราะ
พิตตินันท์ พิด-ติ-นัน เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ
พิตรพิบูล พิด-พิ-บูน มีทรัพย์สมบัติมากมาย
พิทยาภรณ์ พิด-ทะ-ยา-พอน หญิงสวยงามด้วยความรู้
พิทยารัตน์ พิด-ทะ-ยา-รัด หญิงงามและประเสริฐ
พิทยุตม์ พิด-ทะ-ยุด ผู้มีความรู้สูงสุด
พิทวัส พิด-ทะ-วัด ผู้ฉลาด ผู้มีปัญญา
พิทักษ์พงศ์ พิ-ทัก-พง ผู้พิทักษ์ตระกูล
พิธาน พิ-ทาน กฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ
พิธิวัฒน์ พิ-ทิ-วัด เจริญด้วยระเบียบแบบแผน
พิธิวัด พิ-ทิ-วัด ผู้มีระเบียบ ผู้มีกฎเกณฑ์ ผู้มีวิธีการที่ดี
พิธิวัต พิ-ทิ-วัด ผู้มีระเบียบ ผู้มีกฎเกณฑ์ ผู้มีวิธีการที่ดี
พิธุนิภา พิ-ทุ-นิ-พา เหมือนพระจันทร์
พินทุสร พิน-ทุ-สอน ผู้มีเสียงไพเราะ
พินีต์วัลย์ พิ-นี-วัน เรียบร้อยอย่างเถาวัลย์ดัด
พิพรรษพร พิ-พัด-พอน ความเจริญอันประเสริฐ
พิพัฒน์พร พิ-พัด-พอน ความเจริญที่ประเสริฐ
พิพัฒนพร พิ-พัด-ทะ-นะ-พอน ความเจริญที่ประเสริฐ
พิพิธธน พิ-พิด-ทน มีทรัพย์มากมาย มีทรัพย์ต่าง ๆ
พิภพภัทร พิ-พบ-พัด เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
พิภัช พิ-พัด การแจก แบ่ง (เป็นเครื่องหมายความเอื้อเฟื้อ)
พิมพ์ พิม รูปร่าง แม่แบบ
พิมพกานต์ พิม-พะ-กาน รูปงามน่ารัก
พิมพ์ชนก พิม-ชะ-นก เหมือนพ่อ
พิมพ์ทอง พิม-ทอง รูปงามดังทอง
พิมพ์ธิดา พิม-ทิ-ดา ลูกสาวที่รูปเหมือนพ่อ
พิมพ์นารา พิม-นา-รา มีรัศมีแห่งรูปกาย หมายถึงรูปงาม
พิมพ์นิภา พิม-นิ-พา มีรูปงาม
พิมพ์ผกา พิม-ผะ-กา ดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ, ผู้มีรูปร่างงาม
พิมพ์พจี พิม-พะ-จี มีคำพูดเป็นแบบอย่าง พูดดี
พิมพ์พร พิม-พอน แม่แบบที่ดี
พิมพ์พรรณ พิม-พัน มีรูปร่างงดงาม
พิมพ์พิกา พิม-พิ-กา พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม
พิมพ์พิดา พิม-พิ-ดา สะท้อนแสง
พิมพ์พิศา พิม-พิ-สา เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
พิมพ์พิสุทธ์ พิม-พิ-สุด มีรูปร่างอันบริสุทธิ์
พิมพ์มาดา พิม-มา-ดา เหมือนแม่
พิมพ์ลภัส พิม-ละ-พัด มีลาภคือรูปงาม
พิมพ์วรีย์ พิม-วะ-รี ประเสริฐด้วยรูปร่าง
พิมพ์วลัญช์ พิม-วะ-ลัน มีลักษณะรูปงาม
พิมพ์วิภา พิม-วิ-พา มีรัศมีรูปงามอันผ่องใส
พิมพ์วิมล พิม-วิ-มน รูปร่างไม่มีที่ติ
พิมพ์วิไล พิม-วิ-ไล รูปงาม
พิมพ์สุจี พิม-สุ-จี มีรูปงาม
พิมพ์สุธี พิม-สุ-ที ถ่ายแบบนักปราชญ์
พิมพ์สุภา พิม-สุ-พา รูปงาม
พิมพ์อร พิม-ออน รูปงาม
พิมพ์อัปสร พิม-อับ-สอน รูปร่างเหมือนนางอัปสร งามเหมือนนางอัปสร
พิมพาพร พิม-พา-พอน มีรูปร่างงดงาม
พิมพิกา พิม-พิ-กา พระจันทร์ทรงกลด อาทิตย์ทรงกลด มีรูปร่างงาม
พิมพิดา พิม-พิ-ดา สะท้อนแสง
พิมพิศา พิม-พิ-สา เจ้าแห่งความงาม ผู้มีรูปร่างงาม
พิมรทา พิม-ระ-ทา การต่อสู้
พิมลแข พิ-มล-แข จันทร์กระจ่าง
พิมลนาฎ พิ-มน-นาด หญิงสาวผู้บริสุทธิ์
พิมลรัตน์ พิ-มน-รัด แก้วที่ปราศจากมลทิน, แก้วบริสุทธิ์
พิมลวรรณ พิ-มน-วัน มีผิวพรรณงดงามไม่มีที่ติ, ไม่มีมลทิน
พิมลศรี พิ-มน-สี บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ
พิมุกต์ พิ-มุก ผู้หลุดพ้น
พิโมกข์ พิ-โมก หลุดพ้น
พิยุทธ พิ-ยุด ปราศจากการรบ ต่อสู้ไม่ยอมแพ้
พิรชัช พิ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้า
พิรญาณ์ พิ-ระ-ยา มีความรู้อันกล้าหาญ
พิรดา พิ-ระ-ดา นักปราชญ์ผู้มีความเพียร
พิรภพ พิ-ระ-พบ ภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า
พิรัชย์ พิ-รัด ชัยชนะของวีรบุรุษ
พิรัล พิ-รัน หายาก งาม โปร่งบาง
พิรานันท์ พิ-รา-นัน ความร่าเริงของผู้กล้า
พิราวรรณ พิ-รา-วัน ผู้กล้าที่น่าสรรเสริญ
พิราอร พิ-รา-ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ
พิริยกร พิ-ริ-ยา-กอน สร้างความเพียร มีความเพียร
พิรุณฤทธิ์ พิ-รุน-ริด ความสำแร็จแห่งพระพิรุณ(เทวดาแห่งน้ำ
พิลาวรรณ พิ-ลา-วัน งดงาม
พิไลพรรณ พิ-ไล-พัน มีผิวงาม
พิไลวรรณ พิ-ไล-วัน มีผิวงาม
พิศมัย พิ-สะ-หมัย น่าชิดชวนชม
พิศลย์ พิ-สน ผู้ปราศจากความทุกข์ร้อน
พิศลยา พิ-สน-ละ-ยา ผู้ไม่มีความทุกข์ร้อน
พิศุทธิ์ พิ-สุด สะอาดและบริสุทธิ์
พิศุทธิ์ธรรม พิ-สุด-ทำ ธรรมอันบริสุทธิ์
พิษณุวัชร์ พิด-สะ-นุ-วัด เพชรของพระวิษณุ
พิสชา พิด-สะ-ชา ดอกบัว
พิสัช พิ-สัด เสียสละ สละทิ้ง
พิสินี พิ-สิ-นี ดอกบัว
พิสิษฐ์ พิ-สิด ดีเลิศ มั่งมีที่สุด
พิสุดา พิ-สุ-ดา หญิงวิเศษ
พีโชบล พี-โช-บล พืชบัว หน่อบัว
พีรกานต์ พี-ระ-กาน เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
พีรชยา พี-ระ-ชะ-ยา ชัยชนะของผู้กล้าหาญ
พีรณัฐ พี-ระ-นัด ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
พีรดนย์ พี-ระ-ดน ผู้ชายผู้กล้าหาญ
พีรดา พี-ระ-ดา ความเป็นผู้กล้า ความกล้า
พีรทัต พี-ระทัด ผู้กล้าหาญประทานมา
พีรธัช พี-ระ-ทัด ผู้เป็นธงชัยแห่งผู้กล้าหาญ
พีรพล พี-ระ-พน มีพลังกล้าหาญ
พีรพัฒน์ พี-ระ-พัด ความเจริญของผู้กล้าหาญ
พีรพุฒิ พี-ระ-พุด นักรบผู้มีความเข้มแข็ง
พีรภาส พี-ระ-พาด นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
พีรยช พี-ระ-ยด เกิดมาเพื่อความกล้าหาญ
พีรยา พี-ระ-ยา ความเพียร
พีรยากร พี-ระ-ยา-กอน มือที่มีความเพียรมานะ
พีรยุทธ พี-ระ-ยุด การรบของผู้กล้า
พีรวัส พี-ระ-วัด อำนาจของวีรบุรุษ
พีรวิชญ์ พี-ระ-วิด นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
พีรศุภ พี- ระ-สุบ ผู้กล้าหาญและดีงาม
พีรัช พี-รัด ลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า
พีรัชชัย พี-รัด-ไช เกิดจากผู้กล้า ลูกวีรบุรุษ
พุฒิดา พุด-ทิ-ดา รู้แล้ว, ฉลาด
พุฒิตา พุด-ทิ-ตา รู้แล้ว, ฉลาด
พุฒิธร พุด-ทิ-ทอน ผู้มีความมั่งคั่ง
พุฒิธาดา ทุด-ทิ-ทา-ดา ผู้มีความมั่งคั่ง
พุฒินาท พุด-ทิ-นาด บันลือหรือองอาจด้วยความเจริญ
พุฒิพงศ์ พุด-ทิ-พง เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ
พุฒิพร พุด-ทิ-พอน ผู้มั่งคั่งและประเสริฐ
พุฒิเมธ พุด-ทิ-เมด เจริญด้วยปัญญา
พุฒิสรรค์ พุด-ทิ-สัน สร้างความเจริญ
พุทธิชา พุด-ทิ-ชา เกิดมาฉลาด
พุทธิชาต ทุด-ทิ-ชาด เกิดมาฉลาด
พุทธิพร พุด-ทิ-พอน ปัญญาดี
พุทธิมา ทุด-ทิ-มา ผู้มีปัญญา
พุธิตา พุ-ทิ-ตา รู้แล้ว เข้าใจแล้ว ฉลาด
พูนสวัสดิ์ พูน-สะ-หวัด ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วย ความดี ความงาม ความรุ่งเรือง
เพชรี เพ็ด-ชะ-รี เพชร
เพ็ญแข เพ็น-แข พระจันทร์เต็มดวง
เพ็ญจิต เพ็น-จิด จิตที่บริสุทธิ์
เพ็ญชีพ เพ็น-ชีบ มีชีวิตอันเต็มเปี่ยม มีชีวิตอันสมบูรณ์
เพ็ญนีติ์ เพ็น-นี แสงจันทร์นำทาง
เพ็ญประภา เพ็น-ประ-พา แสงสว่างแห่งพระจันทร์เต็มดวง
เพ็ญพร เพ็น-พอน พระจันทร็เต็มดวง
เพ็ญพักตร์ เพ็น-พัก หน้าอิ่มเอิบ
เพ็ญพิชชา เพ็น-พิด-ชา เต็มไปด้วยความรู้
เพ็ญพิสุทธิ์ เพ็น-พิ-สุด สดใสดั่งพระจันทร์, มีความบริสุทธิ์
เพ็ญภาส เพ็น-พาด เต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์
เพ็ญโภคัย เพ็น-โพ-ไค เต็มไปด้วยทรัพย์สิน
เพ็ญรดี เพ็น-ระ-ดี เปี่ยมไปด้วยความยินดี
เพ็ญรตี เพ็น-ระ-ตี เปี่ยมด้วยความรักยินดี
เพ็ญสิริ เพ็น-สิ-หริ ผู้เต็มไปด้วยความเป็นมงคล
เพ็ญสุดา เพ็น-สุ-ดา ลูกสาวผู้น่ารัก
เพราพงศ์พันธุ์ เพรา-พง-พัน มีเผ่าพันธุ์ดีงาม
เพราพนิต เพรา-พะ-นิด สาวงาม
เพราพินิต เพรา-พิ-นิด สาวงาม
เพลินพิศ เพลิน-พิด ชวนให้เพลิดเลินน่าหลงใหล
เพียงขวัญ เพียง-ขวัน มีขวัญเพียงพอ
แพรใจ แพร-ใจ จิตใจงาม
แพรทิพย์ แพร-ทิบ แพรของเทวดา
แพรพิไล แพร-พิ-ไล แพรงาม
แพร่พิไล แพร-พิ-ไล แพรงาม
แพรวรุ่ง แพรว-รุ่ง สว่างไสวแพรวพราว
แพรววนิด แพรว-วะ-นิด งามเป็นที่รัก งามน่ารัก
แพรววนิต แพรว-วะ-นิด งามเป็นที่รัก งามน่ารัก
โพธิกร โพ-ทิ-กอน ผู้สร้างความรู้
โพธิพงศ์ โพ-ทิ-พง สกุลแห่งปัญญา
โพธิวัฒน์ โพ-ทิ-วัด เจริญด้วยปัญญา
ไพรัลย์ ไพ-รัน ความโปร่งบาง หายาก