นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพฤหัสบดี หมวด “ฝ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ฝนทิพย์ ฝน-ทิบ หยาดน้ำหยดจากฟ้าที่ดีวิเศษ
ฝนสิริ ฝน-สิ-หริ สายฝนแห่งความเป็นมงคล
ฝนสุดา ฝน-สุ-ดา หญิงสาวที่มาพร้อมกับสายฝน
ฝนแก้ว ฝน-แก้ว หยาดน้ำหยดจากฟ้าอันมีค่า
ไฝทิพย์ ไฝ-ทิบ ไฝของเทวดา
ฝนธรรม ฝน-ทำ หยาดน้ำหยดจากฟ้า, การเพียรบำเพ็ญเพื่อความถูกต้องดีงาม
ใฝ่ธรรม ใฝ่-ทำ มุ่งหาคุณธรรม