นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพฤหัสบดี หมวด “ป”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ปกเกศ ปก-เกด คุ้มครอง
ปกรณ์ ปะ-กอน คัมภีร์
ปกรณ์เกียรติ ปะ-กอน-เกียด พร้อมไปด้วยเกียรติและชื่อเสียง
ปกรณ์ธรรม ปะ-กอน-ทำ หนังสือแห่งธรรม
ปกิต ปะ-กิด ประกาศ, แสดง
ปกิตตา ปะ-กิด-ตา ผู้ได้รับคำชมเชย
ปคุณา ปะ-คุ-นา ผู้เชี่ยวชาญ
ปงศ์ปณต พง-ปะ-นด เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
ปฎก ปิ-ดก ตระกร้าบรรจุธรรม ชื่อคัมภีร์ศาสนา
ปฏษฏิ์ ปริด รัศมี สัมผัส
ปฏิคม ปะ-ติ-คม ผู้ตอนรับ,ผู้ดูแลต้อนรับ
ปฏิญญา ปะ-ติน-ยา การให้คำมั่นสัญญา
ปฏิพน ปะ-ติ-พน ผู้มีความสามารถ
ปฏิพล ปะ-ติ-พน ผู้มีความสามารถ
ปฏิภาณ ปะ-ติ-พาน ไหวพริบดี
ปฐมฌาน ปะ-ถม-ชาน ฌานเบื้องต้น มี 4 องค์คือ วิตก วิจาร ปีติ
ปฐมเดช ปะ-ถะ-มะ-เดด เกิดมามีอำนาจ
ปฐมพร ปะ-ถม-พอน พรที่หนึ่ง ผู้ประเสริฐคนแรก พรอันแรก
ปฐมฤกษ์ ปะ-ถม-มะ-เริก เวลาที่ดีซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล
ปฐมา ปะ-ถะ-มา ที่หนึ่ง
ปณชัย ปะ-นะ-ไช ชัยชนะในการค้าขาย
ปณต ปะ-นด น้อมไหว้
ปณตพร ปะ-นด-พอน การน้อมไหว้เป็นการประเสริฐ
ปณยา ปะ-นะ-ยา สิ่งพึงซื้อขาย สินค้า กำไร
ปณัฏฎา ปะ-นัด-ดา นักปราชญ์
ปณาลี ปะ-นา-ลี สายน้ำ
ปณิฏฐา ปะ-นิด-ถา นักปราชญ์
ปณิดา ปะ-นิ-ดา ได้รับการสรรเสริญ
ปณิตา ปะ-นิ-ตา ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
ปณิธาน ปะ-นิ-ทาน การตั้งความปรารถนา
ปณิธิ ปะ-นิ-ทิ ความตั้งใจแน่วแน่
ปดิวรดา ปะ-ดิ-วะ-ระ-ดา ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี
ปดิวรัดา ปะ-ดิ-วะ-รัด-ดา ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี
ปทิต ปะ-ทิด รุ่งเรืองแล้ว
ปทิตตา ปะ-ทิด-ดา รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ปทุมทิพย์ ปะ-ทุม-ทิบ ดอกบัวแก้ว
ปทุมมาลย์ ปะ-ทุม-มาน มาลัยดอกบัว
ปทุมวัน ปะ-ทุม-วัน ป่าบัว
ปธานิน ปะ-ทา-นิน ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
ปนัดดา ปะ-นัด-ดา หลาน
ปนัสยา ปะ-นัด-สะ-ยา ชมเชย ชมชอบ สรรเสริญ
ปพน ปะ-พน บริสุทธิ์
ปพนธนัย ปะ-พน-ทะ-ไน แต่งความ วิธีประพันธุ์
ปพนธีร์ ปะ-พน-ที นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ปพนวิช ปะ-พน-วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
ปพนสรรค์ ปะ-พน-สัน สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาด
ปพิชญา ปะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้ง
ปภพ ปะ-พบ เค้าเดิม ต้นเหตุ ผู้นำ
ปภังกร ปะ-พัง-กอน ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
ปภัสชล ปะ-พัด-ชน น้ำบริสุทธิ์
ปภัสสร ปะ-พัด-สอน แสงสว่าง
ปภาณ ปะ-พาน พูดเก่ง
ปภาณิน ปะ-พา-นิน พูดเก่ง ท่องจำเก่ง
ปภาดา ปะ-พา-ดา รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
ปภานัน ปะ-พา-นัน มีใบหน้าสวยงาม
ปภาพัน ปะ-พา-พัน มีใบหน้าสวยงาม
ปภาพินท์ ปะ-พา-พิน ประสบแสงสว่าง
ปภาวดี ปะ-พา-วะ-ดี มีแสงสว่าง
ปภาวรินท์ ปะ-ภา-วะ-ริน ยอดแห่งความเรืองรอง
ปภาวรินทร์ ปะ-พา-วะ-ริน ยอดแห่งความรุ่งเรือง
ปภาวิชญ์ ปะ-พา-วิด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ปภาวิน ปะ-พา-วิน ผู้มีเดช มีอำนาจ
ปภาวินท์ ปะ-พา-วิน ได้รับแสงสว่าง
ปภาวี ปะ-พา-วี ผู้มีอำนาจ
ปภินวิช ปะ-พิน-วิด มีความรู้แตกฉาน
ปภินวิทย์ ปะ-พิน-วิด มีความรู้แตกฉาน
ปมุต ปะ-มุด หลุดพ้นแล้ว
ปยุดา ปะ-ยุ-ดา ขวนขวาย ขยันขันแข็ง
ปยุต ปะ-ยุด ผู้ขยันขันแข็ง
ปรพล ปะ-ระ-พน กำลังของผู้อื่น
ปรภาว์ ปะ-ระ-พา ภาวะที่ประเสริฐ
ปรมะ ปะ-ระ-มะ ยอดเยี่ยม สูงสุด
ปรมัตถ์ ปะ-ระ-มัด ประโยชน์สูงสุด ความเจริญสูงสุด
ปรมาภรณ์ ปะ-ระ-มา-พอน อาภรณ์ชั้นเลิศ
ปรเมศวร์ ปะ-ระ-เมด ผู้เป็นใหญ่, พระวิษณุ
ปรเมษฐ์ ปะ-ระ-เมด พระพรหม
ปรวัน ปะ-ระ-วัน ป่าของผู้อื่น, ป่าที่อื่น
ปรวีร์ ปะ-ระ-วี ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ
ประกฤต ประ-กริด ทำ, มาก
ประกฤษฎิ์ ประ-กริด ปราชญ์ ผู้ฉลาด
ประกายแก้ว ประ-กาย-แก้ว ความแวววาวจากแก้วมีค่า
ประกายจิต ประ-กาย-จิด ความแวววาวจากจิตที่บริสุทธิ์
ประกายมาศ ประ-กาย-มาด เดือนสว่าง
ประกายวัลย์ ประ-กาย-วัน ไม้เถา, เถาวัลย์ที่เป็นแสงแวววาว
ประจินดา ประ-จิน-ดา ความคิด
ประณพ ประ-นบ ชื่อพระผู้เป็นเจ้า กลองเล็ก
ประณยา ประ-นะ-ยา เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร
ประณัย ประ-ไน เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร
ประณาลี ประ-นา-ลี ท่อน้ำ สายน้ำ
ประไณย ประ-ไน ผู้ว่านอนสอนง่าย
ประดิภา ประ-ดิ-พา แสงสว่างแห่งความรู้
ประดิษฐา ประ-ดิด-ถา ตั้งมั่น
ประเดิม ประ-เดิม เริ่มแรก, เริ่มต้น
ประเดิมชัย ประ-เดิม-ไช ชัยชนะครั้งแรก
ประตินันท์ ประ-ติ-นัน ความเพลิดเพลิน
ประติภา ประ-ติ-พา แสงสว่างแห่งความรู้
ประทิน ประ-ทิน กลิ่นหอม
ประทินทิพย์ ประ-ทิน-ทิบ กลิ่นหอมอันวิเศษ
ประพจน์ ประ-พด คำพูดประเสริฐ คำพูดสำคัญ
ประพลเดช ประ-พน-เดด มีอำนาจเป็นกำลังต่อสู้
ประพันธ์ ประ-พัน ผูกติด แต่งเรื่อง
ประพิณ ประ-พิน ฉลาด
ประพิมพรรณ ประ-พิม-พัน มีผิวพรรณงดงาม
ประไพพรรณ ประ-ไพ-พัน มีผิวพรรณงดงาม
ประภวิษณุ์ ประ-พะ-วิด มีเดช มีพลัง
ประภัสสร ประ-พัด-สอน บริสุทธิ์,สี่เลื่อมพราย, แสงแพรวพราว
ประภัสสรา ประ-พัด-สะ-รา แสงแพรวพราว
ประภากร ประ-พา-กอน ผู้ทำให้สว่าง, ดวงอาทิตย์
ประภาณ ประ-พาน แสงสว่าง
ประภานิช ประ-พา-นิด รัศมีความรุ่งเรืองเป็นของตน
ประภาพร ประ-พา-พอน แสงสว่างงดงาม
ประภาพรรณ ประ-พา-พัน มีผิวพรรณผุดผ่อง
ประภาภัทร ประ-พา-พัด มีผิวพรรณงาม
ประภามนท์ ประ-พา-มน ดาวพระเสาร์ที่สว่างไสว
ประภารัตน์ ประ-พา-รัด แสงสว่างแห่งคุณงามความดี
ประภาวดี ประ-พา-วะ-ดี หญิงผู้ผุดผ่องเรืองรอง
ประภาศรี ประ-พา-สี ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
ประภาสิริ ประ-พา-สิ-หริ ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
ประมณฑ์ ประ-มน ผ่องใส
ประมนัส ประ-มะ-นัด มึวามปราโมทย์
ประยูรศักดิ์ ประ-ยูน-สัก ฐานะของตระกูล
ประลภย์ ประ-ลบ ได้รับ ได้กำไร
ประวัณ ประ-วัน มีหิริโอตัปปะ
ประวันวิทย์ ประ-วัน-วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
ประวิตร ประ-วิด สะอาดและบริสุทธิ์
ประวีณ ประ-วีน นักปราชญ์ ชำนาญ
ประวีณา ประ-วี-นา นำปราชญ์ ชำนาญ
ประวีร์ ประ-วี ผู้กล้าหาญยิ่ง
ประสิตา ประ-สิ-ตา ขยัน
ปรัชญา ปรัด-ยา ความรู้ชั้นสูง
ปรัญชัย ปะ-รัน-ไช ผู้ชนะคนอื่น
ปรัตถ์ ปะ-รัด ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปรัตถกร ปะ-รัด-ถะ-กอน ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปรางทิพย์ ปราง-ทิบ แก้มงาม, มะปรางแก้ว
ปราญชลี ปราน-ชะ-ลี กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน
ปราณนต์ ปรา-นน ลม อากาศ
ปราณปริยา ปราน-ปริ-ยา รักดังลมปราณ รักดังชีวิต
ปราณปรียา ปราน-ปรี-ยา รักดังลมปราณ รักดังชีวิต
ปราณันต์ ปรา-นัน ลม อากาศ
ปรานต์ ปราน ที่สุด
ปรารถนา ปราด-ถะ-หนา ความประสงค์
ปริกา ปะ-ริ-กา ล้อมรอบ
ปริชญ์ ปริด ผู้รอบรู้
ปริชญา ปะ-ริด-ชะ-ยา ผู้รอบรู้
ปริชมน ปะ-ริด-ชะ-มน พระจันทร์
ปริชาดา ปริ-ชา-ดา ผลสีแดง
ปริณดา ปะ-ริ-นะ-ดา เจริญเต็มที่ สมบูรณ์เต็มที่
ปริณาห์ ปะ-ริ-นา กว้างขวาง
ปริตต์ ปะ-ริด ผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน
ปริตรต์ ปะ-ริด ผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน
ปรินทร์ ปะ-ริน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
ปรินทร ปะ-ริน-ทอน เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
ปริพล ปะ-ริ-พน เพรียบพร้อมด้วยกำลัง
ปริพัตร ปะ-ริ-พัด หมุนเวียน, สืบสาย
ปริมล ปะ-ริ-มน กลิ่นหอม ที่ประชุมบัณฑิต
ปริยกร ปริ-ยะ-กอน เป็นที่รัก
ปริยฉัตร ปริ-ยะ-ฉัด ฉัตรเป็นที่รัก
ปริยากร ปริ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์
ปริยาภรณ์ ปะ-ริ-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก
ปริยาภัทร ปริ-ยา-ทัด งามน่ารัก
ปริเยศ ปะ-ริ-เยด ที่รัก
ปริวัฒน์ ปะ-ริ-วัด เจริญรอบ
ปรีชาพล ปรี-ชา-พน มีกำลังความสามารถ
ปรีณาพรรณ ปรี-นา-พัน มีผิวพรรณผุดผ่อง
ปรีณาภา ปรี-นา-พา มีรัศมีเอิบอาบ ผุดผ่อง
ปรีดาพร ปรี-ดา-พอน อิ่มใจยิ่ง ปลื้มใจยิ่ง
ปรีดิทา ปรี-ดิ-ทา ให้ความยินดี
ปรียา ปรี-ยา ที่รัก
ปรียาดา ปรี-ยา-ดา ความเป็นที่รัก
ปรียานุช ปรี-ยา-นุด น้องที่รัก, น้องรัก, น้องผู้เป็นที่รัก
ปรียาภรณ์ ปรี-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก
ปรียามาศ ปรี-ยา-มาด เดือนอันเป็นที่รัก
ปรียาวดี ปรี-ยา-วะ-ดี หญิงอันเป็นที่รัก
ปรุฬห์ ปะ-รุน ผู้งอกงาม เจริญ
ปฤษฎิ์ ปริด รัศมี สัมผัส
ปฤษฎี ปริด-สะ-ดี รัศมี สัมผัส
ปฤษณา ปริด-สะ-หนา คำถาม, คำที่ผูกให้แก้
ปฤษนี ปริด-สะ-นี เล็ก บอบบาง
ปวร ปะ-วอน ผู้ประเสริฐ
ปวรปรัชญ์ ปะ-วอน-ปรัด นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง
ปวรรัตน์ ปะ-วอน-รัด รัตนะอันประเสริฐ
ปวรวรรณ ปะ-วอน-วัน ผิวพรรณประเสริฐ
ปวรา ปะ-วะ-รา ผู้ประเสริฐ ผู้ล้ำเลิศ
ปวริศ ปะ-วะ-ริด ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปวริศร ปะ-วะ-ริด-สอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปวริศา ปะ-วะ-ริ-สา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปวรุตม์ ปะ-วะ-รุด ผู้ประเสริฐสุด
ปวเรศ ปะ-วะ-เรด ผู้ประเสริฐ ยอดแห่งผู้ประเสริฐ
ปวัตน์ ปะ-วัด ผู้บริสุทธิ์
ปวัตร ปะ-วัด ผู้บริสุทธิ์
ปวัน ปะ-วัน ผู้บริสุทธิ์
ปวันพัสตร์ ปะ-วัน-พัด แพรบริสุทธิ์
ปวันรัตน์ ปะ-วัน-รัด รัตนะอันบริสุทธิ์
ปวิช ปะ-วิด ผู้สร้าง
ปวิชญา ปะ-วิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง
ปวิชญาดา ปะ-วิด-ยา-ดา นักปราชญ์ผู้รอบรู้
ปวิตร ปะ-วิด ผูบริสุทธิ์ สะอาด
ปวิตรา ปะ-วิด-ตรา บริสุทธิ์
ปวิธ ปะ-วิด ผู้สร้าง ผู้กำหนด
ปวิธชาด ปะ-วิด-ชาด เกิดมาเพื่อก่อสร้าง
ปวินท์ ปะ-วิน ได้รับ ประสบ
ปวิมล ปะ-วิ-มน บริสุทธิ์อย่างยิ่ง
ปวีณ ปะ-วีน ฉลาด เชี่ยวชาญ ปราชญ์ผู้ฉลาด
ปวีณ์กร ปะ-วี-กอน นักปราชญ์ผู้มีสง่าราศรี
ปวีณ์ธิดา ปะ-วี-ทิ-ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ปวีณ์นุช ปะ-วี-นุด หญิงสาวผู้ฉลาด
ปวีณนุช ปะ-วีน-นุด หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ปวีณวัช ปะ-วีน-วัด คำพูดของนักปราชญ์
ปวีณสมร ปะ-วีน-สะ-หมอน หญิงสาวผู้ฉลาด
ปวีณ์สุดา ปะ-วี-สุ-ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ปวีณอร ปะ-วีน-ออน หญิงผู้ฉลาด
ปวีณา ปะ-วี-นา ฉลาด ชำนาญ
ปวีร์ ปะ-วี ผู้กล้าหาญยิ่ง
ปวีรา ปะ-วี-รา ผู้กล้าหาญยิ่ง
ปสัตถ์ ปะ-สัด ผู้ถูกชมเชย
ปสันน์ ปะ-สัน เลื่อมใส ผ่องใส
ปสาทนีย์ ปะ-สา-ทะ-นี น่าเลื่อมใส
ปสุดา ปะ-สุ-ดา ผู้ขยันขันแข็ง
ปสุต ปะ-สุด ผู้ขยันขันแข็ง
ปสุตา ปะ-สุ-ตา ผู้ขยันขันแข็ง
ปองกานต์ ปอง-กาน เป็นที่รักที่หมายปอง
ป้องเกียรติ ป้อง-เกียด รักษาเกียรติ
ปองคุณ ปอง-คุน มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม
ปองเดช ปอง-เดด มุ่งหมายอำนาจ
ปองทิพย์ ปอง-ทิบ หวังสิ่งที่ดีงาม
ปองธรรม ปอง-ทำ หวังคุณความดี
ปองพล ปอง-พน มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง
ปองภพ ปอง-พบ ปรารถนาความเจริญ
ปองรัก ปอง-รัก มุ่งหวังในความรัก
ปองสม ปอง-สม สมปอง
ปัจจรี ปัด-จะ-รี แพ
ปัญจนี ปัน-จะ-นี ห้า
ปัญจพล ปัน-จะ-พน มีพลังห้าอย่าง
ปัญจพาณ์ ปัน-จะ-พา กามเทพ เจ้าแห่งความรัก
ปัญจมาพร ปัน-จะ-มา-พอน พรทั้ง 5
ปัญชิกา ปัน-ชิ-กา ปุยฝ้าย
ปัญญากร ปัน-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งปัญญา ผู้สร้างปัญญา
ปัญญาโชติ ปัน-ยา-โชด ความรุ่งเรืองด้วยปัญญา
ปัญญาพร ปัน-ยา-พอน มีพรคือความรู้, มีความรู้ประเสริฐ
ปัญญาพล ปัน-ยา-พน ผู้มีกำลังปัญญา
ปัญญาภรณ์ ปัน-ยา-พอน มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ
ปัญญารัตน์ ปัน-ยา-รัด ปัญญาที่น่ายกย่อง ปัญญาที่ดีงาม
ปัญญาวี ปัน-ยา-วี ผู้มีปัญญา
ปัญญาวุธ ปัน-ยา-วุด ผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ
ปัฐน์ ปัด การอ่าน การพูด
ปัณชญา ปัน-ชะ-ยา ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ปัณฑ์ชนิต ปัน-ชะ-นิด ให้เกิดปัญญา
ปัณฑ์ธร ปัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
ปัณฑา ปัน-ดา ปัญญา
ปัณฑารีย์ ปัน-ดา-รี ประเสริฐด้วยปัญญา
ปัณฑิกา ปัน-ดิ-กา ผู้ฉลาด
ปัณฑิตา ปัน-ทิ-ตา ผู้ฉลาด
ปัณณ์ ปัน หนังสือ
ปัณณทัต ปัน-นะ-ทัด ให้ความรู้
ปัณณธร ปัน-นะ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือ มีความรู้หรือฉลาด
ปัณณพร ปัน-นะ-พอน ประเสริฐทางหนังสือ
ปัณณวัฒน์ ปัน-นะ-วัด เจริญด้วยหนังสือ
ปัณณวิชญ์ ปัน-นะ-วิด ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
ปัณณิกา ปัน-นิ-กา ประกอบด้วยหนังสือ นังเลงหนังสือ
ปัณรส ปัน-นะ-รด สิบห้าค่ำ
ปัถย์ ปัด ผู้เหมาะสม
ปัถยา ปัด-ถะ-ยา ผู้เหมาะสม
ปัถยานี ปัด-ถะ-ยา-นี ผู้เหมาะสม
ปัทมพร ปัด-ทะ-มะ-พอน บัวประเสริฐ
ปัทมวรรณ ปัด-ทะ-มะ-วัน ผิวงามดั่งดอกบัว
ปัทมา ปัด-ทะ-มา บัว
ปัทมาพร ปัด-ทะ-มา-พอน ดอกบัวงาม, ดอกบัวประเสริฐ
ปัทมาวรรณ ปัด-ทะ-มา-วัน สีทับทิม, ดอกบัวงาม
ปัทมาสน์ ปัด-ทะ-มาด ฐานบัว
ปาจรีย์ ปา-จะ-รี อาจารย์ผู้ประเสริฐ
ปาเจรา ปา-เจ-รา ครูของครู
ปาฏลี ปา-ตะ-ลี ดอกแคฝอย
ปาณชัย ปาน-นะ-ไช ชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ชนะทุกคน
ปาณฑรา ปาน-ดะ-รา ผิวขาว
ปาณนาถ ปา-นะ-นาด เจ้าแห่งชีวิต
ปาณบดี ปา-นะ-บอ-ดี เจ้าแห่งชีวิต
ปาณสาร ปา-นะ-สาน กำลังว่องไวประเปรียว
ปาณัท ปา-นัด ให้ชีวิต มีจิตเมตตา
ปาณัสม์ ปา-นัด เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต
ปาณิธรรม ปา-นิ-ทำ พิธีแต่งงาน
ปาณิศา ปา-นิ-สา เจ้าแห่งชีวิต
ปาณิสรา ปา-นิ-สะ-รา เจ้าแห่งชีวิต
ปานกมล ปาน-กะ-มน เปรียบเสมือนดวงใจ
ปานใจ ปาน-ใจ เพียงใจ, เทียบได้กับดวงใจ, ที่รักยิ่ง
ปานชนก ปาน-ชะ-นก เหมือนพ่อ
ปานชีวา ปาน-ชี-วา รักปานชีวิต
ปานตา ปาน-ตา ประดุจดังดวงตา
ปานทิพย์ ปาน-ทิบ เปรียบเสมือนของวิเศษ
ปานไพลิน ปาน-ไพ-ลิน เหมือนไพลิน
ปานฤทัย ปาน-รึ-ไท เปรียบเสมือนดวงใจ
ปานศักดิ์ ปาน-สัก คล้ายอำนาจ
ปานหทัย ปาน-หะ-ไท เปรียบเสมือนดวงใจ
ปาพจน์ ปา-พด คำสอนสำคัญ หลักคำสอนของศาสนา
ปารณ ปา-รน ความพอใจ ยินดี
ปารณัท ปา-ระ-นัด ผู้ให้ความยินดี
ปารณีย์ ปา-ระ-นี ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ
ปารมี ปา-ระ-มี บารมี
ปารเมศ ปา-ระ-เมด บารมี
ปารย์ ปาน ผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ
ปารวัณ ปา-ระ-วัน เพิ่มขึ้น ขยายขึ้น
ปารวี ปา-ระ-วี ผู้มีจุดหมาย
ปารัช ปา-รัด ทอง
ปาริฉัตต์ ปา-ริ-ฉัด ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์
ปาริฉัตร ปา-ริ-ฉัด ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์
ปาริชาต์ ปา-ริ-ชา ต้นทองหลาง, ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์
ปาริชาต ปา-ริ-ชาด ต้นดอกแคฝอย ต้นทองกวาว ต้นไม้สวรรค์
ปาริมา ปา-ริ-มา ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ
ปารีณา ปา-รี-นา ให้ลุถึงฝั่ง, สามารถทำสำเร็จ
ปารุดา ปา-รุ-ดา ผู้ได้รับการป้องกัน
ปาล ปาน รักษา คุ้มครอง
ปาลทัต ปาน-ทัด ให้ความคุ้มครอง
ปาลิกา ปา-ลิ-กา ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
ปาลิดา ปา-ลิ-ดา ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
ปาลิตา ปา-ลิ-ตา ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
ปาลิน ปา-ลิน ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
ปาลินี ปา-ลิ-นี ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
ปิญชร ปิน-ชอน สีเหลืองแก่ ทอง กรงนก
ปิญชาน์ ปิน-ชา ทองคำ
ปิฎก ปิ-ดก ตะกร้าบรรจุธรรม , ชื่อคัมภีร์ศาสนา
ปิณฑิรา ปิน-ดิ-รา ผลทับทิม
ปิณิดา ปิ-นิ-ดา ทำให้พอใจ เป็นที่รักที่พอใจ
ปิติณัฐ ปิ-ติ-นัด ปลาบปลื้มในความรู้
ปิติพงศ์ ปิ-ติ-พง ตระกูลที่มีความอิ่มใจ
ปิติมน ปิ-ติ-มน ผู้มีใจประกอบด้วยปิติ
ปิติมา ปิ-ติ-มา ผู้มีความอิ่มใจ
ปิติยา ปิ-ติ-ยา ความอิ่มใจ
ปิติยาพร ปิ-ติ-ยา-พอน ความสุขที่น่ายินดียิ่ง
ปิ่นทิพย์ ปิ่น-ทิบ เครื่องประดับวิเศษ ใช้ปักผมที่มุ่นเป็นจุก
ปิ่นปรากรม ปิ่น-ปรา-กรม ยอดแห่งความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค
ปิ่นปินัทธ์ ปิ่น-ปิ-นัด ประดับปิ่น
ปิ่นพงศ์ ปิ่น-พง ยอดแห่งตระกูล
ปิ่นมณี ปิ่น-มะ-นี ยอดมณี
ปิ่นมนัส ปิ่น-มะ-นัด จอมใจ ยอดดวงใจ
ปิ่นสุดา ปิ่น-สุ-ดา ยอดหญิง
ปิ่นอนงค์ ปิ่น-อะ-นง ยอดหญิง
ปิยจิต ปิ-ยะ-จิด ผู้มีจิตเป็นที่รัก
ปิยชนน์ ปิ-ยะ-ชน สร้งความรัก เป็นที่รัก
ปิยดา ปิ-ยะ-ดา ความเป็นที่รัก
ปิยทัศน์ ปิ-ยะ-ทัด น่ารัก มีเสน่ห์
ปิยธิดา ปิ-ยะ-ทิ-ดา ลูกสาวที่น่ารัก
ปิยนันท์ ปิ-ยะ-นัน ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
ปิยนาถ ปิ-ยะ-นาด ผู้มีความรักเป็นที่พึง
ปิยนุช ปิ-ยะ-นุด น้องผู้เป็นที่รัก น้องรัก
ปิยปาณ ปิ-ยะ-ปาน เป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต
ปิยพนธ์ ปิ-ยะ-พน เป็นที่รักที่ผูกพัน
ปิยพร ปิ-ยะ-พอน เป็นที่รักยิ่ง, น่ารักและเป็นคนดี
ปิยพล ปิ-ยะ-พน มีกำลังอันเป็นที่รัก
ปิยพัทธ์ ปิ-ยะ-พัด เป็นที่รักที่ผูกพัน
ปิยภา ปิ-ยะ-พา ผู้มีประกายความเป็นที่รัก
ปิยมน ปิ-ยะ-มน เป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก
ปิยมาณ ปิ-ยะ-มาน เป็นที่รักปานชีวิต รักดังลมปราณ รักเสมอชีวิต
ปิยมาศ ปิ-ยะ-มาด เดือนแห่งความรัก
ปิยรมย์ ปิ-ยะ-รม เป็นที่รักที่รื่นรมย์
ปิยรัตน์ ปิ-ยะ-รัด เป็นที่รักดุจแก้วมณี
ปิยลักษณ์ ปิ-ยะ-ลัก ลักษณะแห่งความเป็นที่รัก
ปิย์วรา ปิ-วะ-รา เป็นที่รักและประเสริฐ
ปิยวลี ปิ-ยะ-วะ-ลี ถ้อยคำอันแสดงความรัก
ปิยวัช ปิ-ยะ-วัด มีคำพูดน่ารัก พูดดี
ปิยวัชร์ ปิ-ยะ-วัด น่ารักดังเพชร, น่ารักและเข้มแข็ง
ปิยวัฒน์ ปิ-ยะ-วัด เจริญด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
ปิยะ ปิ-ยะ เป็นที่รัก
ปิยะฉัตร ปิ-ยะ-ฉัด ร่มของผู้เป็นที่รัก
ปิยะดา ปิ-ยะ-ดา ความเป็นที่รัก
ปิยะนันท์ ปิ-ยะ-นัน ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
ปิยะพงศ์ ปิ-ยะ-พง ผู้มีตระกูลอันเป็นที่รัก
ปิยะพร ปิ-ยะ-พอน เป็นที่รักยิ่ง, น่ารักและเป็นคนดี
ปิยะพรรณ ปิ-ยะ-พัน ผู้มีผิวพรรณอันเป็นที่รัก
ปิยะพล ปิ-ยะ-พน มีกำลังอันเป็นที่รัก
ปิยะมาศ ปิ-ยะ-มาด เดือนแห่งความรัก
ปิยะรัตน์ ปิ-ยะ-รัด แก้วอันเป็นที่รัก, สิ่งมีค่าที่น่ารัก
ปิยะวรรณ ปิ-ยะ-วัน มีผิวพรรณงามน่ารัก
ปิยะวัชร์ ปิ-ยะ-วัด น่ารักดังเพชร, น่ารักและเข้มแข็ง
ปิยังกูร ปิ-ยัง-กูน ลูกชายผู้เป็นที่รัก
ปิยากร ปิ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รัก มีผู้รักใคร่ชอบพอมาก
ปิยาพร ปิ-ยา-พอน น่ารักและเป็นคนดี
ปิยาพัชร ปิ-ยา-พัด เป็นที่รักดังเพชร
ปิยาภรณ์ ปิ-ยา-พอน เครื่องประดับอันเป็นที่รัก
ปิยาอร ปิ-ยา-ออน หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
ปิโยรส ปิ-โย-รด ลูกชายอันเป็นที่รัก
ปีตมณี ปี-ตะ-มะ-นี มณีสีเหลือง บุษราคัม
ปีติกร ปี-ติ-กอน ผู้สร้างความดี
ปีติชา ปี-ติ-ชา ก่อให้เกิดปีติ
ปีติพล ปี-ติ-พน ผู้เป็นพลังแห่งปีติ
ปีติภัทร ปี-ติ-พัด ผู้เจริญด้วยปีติ
ปีติมน ปี-ติ-มน ผู้มีใจประกอบด้วยปีติ
ปีติเวช ปี-ติ-เวด ความปลื้มปีติของหมอ
ปีย์มนัส ปี-มะ-นัด มีใจน่ารัก
ปีย์วรา ปี-วะ-รา เป็นที่รักอย่างประเสริฐ
ปีวรา ปี-วะ-รา อ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม
ปุญชรัสมิ์ ปุน-ชะ-รัด รัศมีเป็นกลุ่ม รัศมีพวยพุ่ง
ปุญญพัฒน์ ปุน-ยะ-พัด เจริญด้วยบุญ
ปุญญิสา ปุน-ยิ-สา ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
ปุณฑรา ปุน-ดะ-รา อ้อยแดง รอยเจิม
ปุณณภพ ปุน-นะ-พบ มีภพสมบูรณ์
ปุณณภา ปุน-นะ-พา รัศมีอันเต็มเปี่ยม
ปุณณมา ปุน-นะ-มา จันทร์เพ็ญ
ปุณณวิช ปุน-นะ-วิด มีความรู้เต็มเปี่ยม
ปุณณัตถ์ ปุน-นัด ผู้สมปรารถนา สมประสงค์
ปุณณารมย์ ปุน-นา-รม เต็มไปด้วยความรื่นรมย์
ปุณณาสา ปุน-นา-สา สมหมาย สมหวัง
ปุณพจน์ ปุน-นะ-พด มีถ้อยคำบริสุทธิ์
ปุณพจนา ปุน-นะ-พด-จะ-นา มีคำพูดบริสุทธิ์ พูดดี
ปุณมนัส ปุน-มะ-นัด มีใจสะอาด
ปุณยนุช ปุน-ยะ-นุด สาวผู้มีโชควาสนา
ปุณยภา ปุน-ยะ-พา แสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม
ปุณยวัจน์ ปุน-ยะ-วัด มีคำพูดศักดิ์สิทธิ์
ปุณยวีร์ ปุน-ยะ-วี ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ
ปุณยาพร ปุน-ยา-พอน ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
ปุณิกา ปุ-นิ-กา มีบุญ มีคุณงามความดี
ปุรเชษฐ์ ปุ-ระ-เชด ผู้เป็นใหญ่ในเมือง เจ้าเมือง
ปุริม ปุ-ริม หัวหน้า เป็นใหญ่
ปุริมปรัชญ์ ปุ-ริม-ปรัด นักปราชญ์คนแรก
ปุลพร ปุ-ละ-พอน มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ
ปุลวัชร ปุ-ละ-วัด มีเพชรมาก
ปุลิน ปุ-ลิน กว้างขวาง ไพศาล หาดทราย
ปุษยา ปุด-สะ-ยา สะอาด บริสุทธิ์
ปุษาบุล ปุ-สา-บุน ได้รับการอบรมมาก
ปูชิกา ปู-ชิ-กา ผู้บูชา
ปูชิดา ปู-ชิ-ดา ผู้ที่เขาบูชา
ปูรณ์ ปูน ผู้เต็มเปี่ยม ผู้สมบูรณ์
ปูริดา ปู-ริ-ดา สมบูรณ์ เต็มเปี่ยม
เปมทัต เป-มะ-ทัด ผู้ให้ความรัก
เปมนีย์ เป-มะ-นี น่ารัก
เปมิกา เป-มิ-กา ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
เปมิศา เป-มิ -สา ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่
เปรมยุดา เปรม-ยุ-ดา ผู้ประกอบด้วยความรัก
เปรมยุตา เปรม-ยุ-ตา ผู้ประกอบด้วยความรัก
เปรมวดี เปรม-วะ-ดี มีความสุขความอิ่มเอมใจ
เปรมศักดิ์ เปรม-สัก อิ่มใจในความสามารถ
เปศล เป-สน สันทัด ฉลาด งามน่ารัก
โปษัณ โป-สัน การเลี้ยงดู การอบรม
ไปรยา ไปร-ยา ผู้เป็นที่รัก