นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพฤหัสบดี หมวด “ญ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ญาณกร ยา – นะ – กอน ผู้สร้างความรู้, รุ่งเรืองด้วยความรู้
ญาณธร ยา-นะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาณพัฒน์ ยา-นะ-พัด เจริญด้วยความรู้
ญาณภัทร ยา-นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้
ญาณโรจน์ ยา-นะ-โรด รุ่งเรืองด้วยความรู้
ญาณวรุตม์ ยา-นะ-วะ-รุด มีความรู้ประเสริฐสุด
ญาณวุฒิ ยา – นะ – วุด เจริญด้วยความรู้
ญาณศรณ์ ยา – นะ – สอน มีความรู้เป็นที่พึ่ง
ญาณสิริ ยา – นะ – สิ – หริ มีมิ่งขวัญคือความรู้
ญาณัจฉรา ยา – นัด – ฉะ – รา มีความรู้ดุจนางฟ้า
ญาณัช ยา – นัด เกิดมาเพื่อความรู้
ญาณัฐ ยา – นัด เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
ญาณัท ยา-นัด ผู้ให้ความรู้
ญาณันธร ยา-นัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาณากร ยา – นา – กอน บ่อเกิดแห่งความรัก
ญาณาธร ยา-นา-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาณาธิป ยา-นา-ทิบ เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาณิดา ยา-นิ-ดา มีความรู้
ญาณิน ยา-นิน ผู้มีความรู้
ญาณิศา ยา – นิ – สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาณี ยา – นี ผู้มีความรู้
ญาโณทัย ยา-โน-ไท รุ่งอุทัยแห่งความรู้ รุ่งเรืองด้วยความรู้
ญาดา ยา-ดา ผู้รู้ นักปราชญ์
ญาตาวี ยา-ตา-วี ผู้มีความรู้
ญานภัทร ยา-นะ-พัด ดีงามด้วยความรู้
ญานิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญานุจจัย ยา-นุด-ไจ สะสมความรู้ มีความรู้มาก