นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพฤหัสบดี หมวด “ก”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
กช กด ดอกบัว
กชกร กด-ชะ-กอน กระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี
กชนันท์ กด-ชะ-นัน ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก
กชนิภา กด-ชะ-นิ-พา เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
กชนุช กด-ชะ-นุด หญิงสาวดุจดอกบัว
กชพร กด-ชะ-พอน ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว
กชพรรณ กด-ชะ-พัน มีผิวพรรณดุจดอกบัว
กชมน กด-ชะ-มน มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
กชวรรณ กด-ชะ-วัน มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว
กชอร กด-ชะ-ออน หญิงงามดุจดอกบัว
กชอินทร์ กด-ชะ-อิน ดอกบัวใหญ่
กณิกนันต์ กะ-นิก-นัน ละเอียดยิ่ง
กณิกา กะ-นิ-กา เล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง
กณิศ กะ-นิด รวงข้าว
กณิศา กะ-นิ-สา รวงข้าว
กตตน์ กิด การแสดง การรายงาน
กตัญญู กะ-ตัน-ยู ผู้รู้คุณคนอื่น
กนก กะ-หนก ทองคำ
กนกกาญจน์ กะ-หนก-กาน ทองคำล้ำค่า
กนกทิพย์ กะ-หนก-ทิบ ทองคำที่ดีวิเศษ
กนกนาถ กะ-หนก-นาด มีทองเป็นที่พึ่ง
กนกนิภา กะ-หนก-นิ-พา เหมือนทอง
กนกนุช กะ-หนก-นุช หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ
กนกพร กะ-หนก-พอน ทองประเสริฐ
กนกพรรณ กะ-หนก-พัน ผู้มีผิดพรรณดุจทองคำ
กนกพล กะ-หนก-พน มีพลังคือทอง
กนกพัชร กะ-หนก-พัด ทองและเพชร
กนกพิชญ์ กะ-หนก-พิด ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง
กนกรดา กะ-หนก-ระ-ดา ยินดีในทอง
กนกรัตน์ กะ-หนก-รัด ทองคำที่ล้ำค่า, แก้วและทอง
กนกลดา กะ-หนก-ละ-ดา เถาทอง
กนกลักษณ์ กะ-หนก-ลัก ลักษณะดุจทอง
กนกวดี กะ-หนก-วะ-ดี หญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ
กนกวรรณ กะ-หนก-วัน ผิวดังทอง
กนกวลัย กะ-หนก-วะ-ไล กำไลทอง
กนกอร กะ-หนก-ออน ผู้หญิงที่ดี
กนต์ธร กน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
กนต์รพี กน-ระ-พี พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม
กนธิชา กน-ทิ-ชา เกิดใกล้ทะเล
กนธี กน-ที ทะเล มหาสมุทร
กนิษฐา กะ-นิด-ถา น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย
กมนีย์ กะ-มะ-นี งาม เป็นที่พึงพอใจ
กมนียา กะ-มะ-นี-ยา งาม เป็นที่พึงพอใจ
กมล กะ-มน บัว ดอกบัว หัวใจ
กมลกานต์ กะ-มน-กาน ผู้มีใจงดงาม
กมลฉัตร กะ-มน-ฉัด ร่มใจ
กมลฉันท์ กะ-มน-ละ-ฉัน ความพอใจ ชื่อของฉันทลักษณ์
กมลชนก กะ-มน-ชะ-นก ผู้เกิดจากใจ
กมลทิพย์ กะ-มน-ทิบ บัววิเศษ
กมลนัทธ์ กะ-มน-นัด เป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ
กมลนัยน์ กะ-มน-ละ-ไน ตามงามดุจดอกบัว
กมลนิตย์ กะ-มน-นิด คนที่มีความมั่นคงในจิตใจ
กมลเนตร กะ-มน-เนด ตางามดุจดอกบัว
กมลบัตร กะ-มน-ละ-บัด กลีบบัว
กมลพร กะ-มน-พอน ใจประเสริฐ
กมลพรรณ กะ-มน-พัน ผิวพรรณดุจดอกบัว
กมลพัชร กะ-มน-พัด ใจเพชร
กมลพิชญ์ กะ-มน-พิด ใจนักปราชญ์
กมลภพ กะ-มน-ละ-พบ ผู้เกิดจากดอกบัว คือพระพรหม
กมลภู กะ-มน-ละ-พู เกิดจากดอกบัว พระพรหม
กมลยุพา กะ-มน-ยุ-พา หญิงสาวผู้มีความงาม
กมลรส กะ-มน-รด น้ำใจ
กมลรัตน์ กะ-มน-รัด ดอกบัวที่ล้ำค่า
กมลลักษณ์ กะ-มน-ลัก มีลักษณะงดงามดุจดอกบัว
กมลลาสน์ กะ-มน-ลาด ผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง
กมลโลจน์ กะ-มน-โลด ตางามดุจดอกบัว
กมลวร กะ-มน-ละ-วอน ประเสริฐเหมือนดอกบัว
กมลวรรณ กะ-มน-วัน มีผิวพรรณดุจดอกบัว
กมลวัทน์ กะ-มน-วัด หน้างามดุจดอกบัว
กมลศรี กะ-มน-สี ผู้มีความสวยงามดุจดอกบัว
กมลา กะ-มะ-ลา นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์
กมลากร กะ-มะ-ลา-กอน สระบัว
กมลานันท์ กะ-มะ-ลา-นัน บัวบาน
กมลาวศี กะ-มะ-ลา-วะ-สี หญิงงามผู้สำรวมตน
กมลาสน์ กะ-มะ-ลาด พระพรหม
กมุท กะ-มุด ดอกบัว
กมุทพร กะ-มุด-พอน ประเสริฐดุจดอกบัว
กรกช กอ-ระ-กด ไหว้ การกระพุ่มมือ
กรกฎ กอ-ระ-กด ปู
กรกนก กอน-กะ-หนก แสงทอง ทองกร
กรกมล กอน-กะ-มน มือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก
กรกวรรษ กะ-หรก-วัด ฝนลูกเห็บ
กรชวัล กอน-ชะ-วัน รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง
กรณ์ กอน การกระทำ
กรณิกา กอน-นิ-กา ช่อฟ้า
กรณิศ กอ-ระ-นิด เป็นใหญ่เพระการกระทำ มีอำนาจ
กรดล กอ-ระ-ดน ฝ่ามือ
กรดา กอ-ระ-ดา,กอน-ระ-ดา ให้จากมือ
กรทักษ์ กอ-ระ-ทัก ถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว
กรนภา กอน-นะ-พา มือที่โบกไปตามท้องฟ้า
กรนันท์ กอ-ระ-นัน ยินดีเพลิดเพลินในรัศมี
กรบัลลพ กอน-บัน-ลบ นิ้วมือ
กรพันธุ์ กอ-ระ-พัน ทับทิม
กรพินธุ์ กอ-ระ-พิน ทับทิม
กรภุม กอ-ระ-พุม กระพุ่ม
กรภู กอ-ระ-พู เล็บมือ
กรรณลดา กัน-ละ-ดา ใบหู
กรรณาภรณ์ กัน-นา-พอน เครื่องประดับหู
กรรณิกา กัน-นิ-กา ดอกไม้  เครื่องประดับ
กรรณิการ์ กัน-นิ-กา ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว ดอกสีแสดใช้ย้อมผ้า
กรรภิรมย์ กัน-พิ-รม ฉัตรห้าชั้น
กรรวี กอน-ระ-วี รัศมีแห่งพระอาทิตย์
กรวรรณ กอ-ระ-วัน มีผิวพรรณงดงาม
กรวลัย กอน-วะ-ไล กำไลมือ
กรวิก กะ-ระ-วิก นกการเวก
กรวิกา กอน-วิ-กา นกการเวก
กรวิชญ์ กอ-ระ-วิด ความรุ่งเรืองของปราชญ์
กรวินท์ กอ-ระ-วิน ทับทิม
กรวิภา กอน-วิ-พา ความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์
กรวีร์ กอ-ระ-วี กล้าหาญในการทำงาน ดอกยี่โถ ดอกพุดแดง
กรศุทธิ์ กอ-ระ-สุด ทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้
กรองกาญจน์ กรอง-กาน เกลียวทอง
กรองเกียรติ กรอง-เกียรติ เส้นทางแห่งเกียรติยศ
กรองแก้ว กรอง-แก้ว ถักทอด้วยเพชรพลอย คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง
กรองขวัญ กรอง-ขวัน จิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน
กรองจิต กรอง-จิด จิตใจที่ละเอียดอ่อน สุขุม
กรองมาส กรอง-มาด พระจันทร์ที่แสงนวลยองใย
กระพัน กระ-พัน คงทนต่อศาสตราวุธ
กระมล กระ-มน ดอกบัว หัวใจ
กระยาทิพย์ กระ-ยา-ทิบ ชื่อขนมที่นิยมใช้หญิงสาวพรหมจารีกวนเครื่องปรุงให้เข้ากัน
กระแส กระ-แส น้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย
กรัณฑา กะ-รัน-ทา รวงผึ้ง
กรัสวัน กรัด-สะ-วัน เสียงตบมือ
กริช กริด หลักแหลม รู้สองด้านและเข้าถึง
กรินทร์ กริน จอมช้าง พญาช้าง
กริพันธ์ กะ-ริ-พัน เสาที่ผูกช้าง
กริษฐา กะ-ริด-ถา ทำมาก สร้างสรรค์ค์ไว้มาก
กรุณา กะ-รุ-นา ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์
กฤชพล กริด-ชะ-พล กำลังของมีดสองคม มีพลังทะลุทะลวง
กฤดาการ กริ-ดา-กาน บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้
กฤต กริด กระทำแล้ว
กฤตชญา กริด-ชะ-ยา ผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว, กตัญญู
กฤตชยา กริด-ชะ-ยา กระทำชนะแล้ว
กฤตชัย กริด-ไช กระทำชนะแล้ว
กฤตธรรม กริด-ตะ-ทำ ผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว
กฤตนัย กริด-ตะ-ไน ผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี
กฤตนู กริด-ตะ-นู ช่าง ศิลปิน
กฤตบุญ กริด-ตะ-บุญ มีบุญอันทำไว้แล้ว
กฤตพจน์ กริด-ตะ-พด ผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง
กฤตพร กริด-ตะ-พอน ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ
กฤตพรต กริด-ตะ-พรด ผู้ประพฤติพรต
กฤตภาส กริด-ตะ-ภาด สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
กฤตมุข กริด-ตะ-มุก นักปราชญ์
กฤตเมธ กริด-ตะ-เมด สร้างปัญญา มีปัญญา
กฤตย์ กริด ควรกระทำ หน้าที่การงาน
กฤตยชญ์ กริด-ตะ-ยด นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
กฤตยา กริด-ตะ-ยา เกียรติ,เสน่ห์
กฤตลักษณ์ กริด-ตะ-ลัก ประเสริฐ
กฤตวิทย์ กริด-ตะ-วิด ผู้เรียนวิชาจบแล้ว,ผู้รู้ดีแล้ว
กฤตศิลป์ กริด-ตะ-สิน ผู้ชำนาญทางศิลป์
กฤตัชญ์ กริ-ตัด ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
กฤตานน กริ-ตา-นน ผู้ชำนาญยิ่ง
กฤตานนท์ กริ-ตา-นน ผู้ชำนาญยิ่ง
กฤตาภรณ์ กริ-ตา-พอน ผู้ประดับกายแล้ว
กฤติกา กริด-ติ-กา ชื่อดาวฤกษ์ กลุ่มดาวลูกไก่
กฤติเดช กริด-ติ-เดด ผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์
กฤติธี กริด-ติ-ที นักปราชญ์
กฤติน กริด-ติน ผู้คงแก่เรียน
กฤตินี กริด-ติ-นี ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว
กฤติพงศ์ กริด-ติ-พง ผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล
กฤติมา กริด-ติ-มา นักปราชญ์
กฤติมุข กริด-ติ-มุก นักปราชญ์
กฤติยา กริด-ติ-ยา หน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ
กฤศ กริด เล็ก บาง น้อย
กฤษกร กริด-สะ-กอน สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง
กฤษฎ์ กริด ข้าวกล้า
กฤษฎา กริด-สะ-ดา กระทำแล้ว
กฤษฎาญ กริด-สะ-ดาน ที่ทำแล้ว
กฤษฎิ์ กริด ฉลาด
กฤษณ์ กริด พระกฤษณะ  ดำ
กฤษณพล กริด-สะ-นะ-พน กำลังของพระกฤษณะ
กฤษณะ กริด-สะ-นะ พระกฤษณะ  ดำ
กฤษณา กริด-สะ-หนา ไม้หอม
กฤษณาพร กริด-สะ-นา-พอน ดำสนิท  ดำดี
กฤษดา กริด-สะ-ดา อภินิหาร, แสดงฤทธิ๋
กฤษาณภัค กริ-สา-นะ-พัก ชาวนาผู้มีความเจริญ
กฤษิก กริ-สิก ชาวนา
กฤษิกร กริ-สิ-กอน เกษตรกร
กฤาณากร กริด-สะ-นา-กอน กระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ
กลทีบ์ กน-ละ-ที เปรียบเสมือนแสงสว่าง เปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง
กลรัตน์ กน-ละ-รัด เป็นดุจรัตนะ ประเสริฐดุจรัตนะ
กลวัชร กน-ละ-วัด ดุจดังเพชร
กลศ กลด ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์
กลอยใจ กลอย-ใจ ร่วมจิตร่วมใจกัน
กลิกา กะ-ลิ-กา ดอกไม้ตูม กำลังจะบาน
กวิเชษฐ์ กะ-วิ-เชด กวีผู้เป็นใหญ่
กวิดา กะ-วิ-ดา กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์
กวิตา กะ-วิ-ตา กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์
กวิน กะ-วิน ดีงาม
กวินท์ กะ-วิน จอมกวี
กวินทรา กะ-วิน-ทรา จอมกวี นักปราชญ์ผู้หญิงใหญ่
กวินทิพย์ กะ-วิน-ทิบ ดีงามเหมือนสิ่งพิมพ์
กวินธิดา กะ-วิน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้ดีงาม
กวินนาฎ กะ-วิน-นาด หญิงสาวผู้ดีงาม
กวินนาถ กะ-วิน-นาด ผู้ม่ที่พึ่งอันดีงาม
กวินภพ กะ-วิ-นาด มีภพหรือกำเนิดอันดีงาม
กวินภัค กะ-วิน-พัก มีเกียรติอันดีงาม
กวิสรา กะ-วิ-สะ-รา จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
กวีทิพย์ กะ-วี-ทิบ มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน
กวีพร กะ-วี-พอน มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน
กวีวรรณ กะ-วี-วัน กวี  ผู้งดงาม
กวีวัธน์ กะ-วี-วัด กวีผู้เจริญ
กษม กะ-สม อดทน อดโทษ แผ่นดิน
กษมล กะ-สะ-มน ทำลายมลทิน
กษมา กะ-สะ-มา อดทน อดโทษ แผ่นดิน
กษาปณ์ กะ-สาบ เงินตรา
กษิดิ์เดช กะ-สิ-เดด ผู้มีเดชในแผ่นดิน
กษิดิส กะ-สิ-ดิด เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กษิรา กะ-สิ-รา น้ำนม
กสานต์ กะ-สาน ความสงบ
กสานติ์ กะ-สาน ความสงบ
กสิณ กะ-สิน ทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ
กสิณา กะ-สิ-นา อุบายให้เกิดสมาธิ
กสิน กะ-สิน ทั้งหมด, อุปกรณ์ใช้เพ่งให้เกิดสมาธิ
ก่อ ก่อ ทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น
ก่อการ ก่อ-กาน ริเริ่มให้เกิดมีขึ้น
ก่อกุศล ก่อ-กุ-สน สร้างความดี
ก่อเกียรติ ก่อ-เกียด สร้างเกียรติ, สร้างชื่อเสียง
ก้อง ก้อง ดังกังวาน
ก้องกิดากร ก้อง-กิ-ดา-กอน เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง
ก้องภพ ก้อง-พบ มีชื่อเสียงก้องโลก
กอบกาญจน์ กอบ-กาน ทอง 1 กอบ, ทองที่รงมกัน, ห่อทอง
กอบกุล กอบ-กุน ตระกูลที่สามีคคีกัน, รวมตระกูล
กอบชนม์ กอบ-ชน อายุยืน
ก่อฤกษ์ ก่อ-เริก ริเริ่มให้เกิดมีเวลา หรือคราวภาวะที่ดี
กังวาน กัง-วาน มีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ
กัชชลา กัด-ชะ-ลา แร่พลวง
กัญจน์ กัน ทอง
กัญจนพร กัน-จะ-นะ-พอน ทองประเสริฐ
กัญจน์อมล กัน-อะ-มน ทองไร้มลทิน บริสุทธิ์ดังทอง
กัญจนา กัน-จะ-นา ทองคำ
กัญจนาพร กัน-จะ-นา-พอน ทองอันบริสุทธิ์
กัญจนี กัน-นะ-นี ทองคำ
กัญชพร กัน-ชะ-พอน ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
กัญชรส กัน-ชะ -รด น้ำดอกไม้
กัญชลา กัน-ชะ-ลา เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง
กัญญพัชร กัน-ยา-พัด หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
กัญญ์วรา กัน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัญญา กัน-ยา สาวรุ่น
กัญญาณัฐ กัน-ยา-นัด หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
กัญญาพัชร กัน-ยา-พัด หญิงผู้มีค่าดุจเพชร
กัญญาภรณ์ กัน-ยา-พอน เครื่องประดับของหญิง, หญิงงาม
กัญญาภัค กัน-ยา-พัก หญิงสาวผู้มีศิริมงคล
กัญญาภัทร กัน-ยา-พัด หญิงสาวผู้มีความเจริญ
กัญญารัตน์ กัน-ยา-รัด หญิงสาวผู้น่ารัก , หญิงผู้มีความดีเลิศ
กัญญาวีร์ กัน-ยา-วี หญิงสาวผู้กล้าหาญ
กัญนิภา กัน-นิ-พา เหมือนหญิงสาว, เหมือนสาวน้อย
กัญวรา กัน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัณญิกา กัน-ยิ-กา สร้อยคอ
กัณฐพันธ์ กัน-ถะ-พัน เชือกผูกรอบคอช้าง
กัณฐมณี กัน-ถะ-มะ-นี ของที่รัก
กัณฐาภรณ์ กัน-ถา-พอน เครื่องประดับคอ
กัณฐิกา กัน-ถิ-กา สร้อยคอ
กัณฑ์อเนก กัน-อะ-เนก ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน
กัณณิกา กัน-นิ-กา ช่อฟ้า,ดอกไม้
กัณติกา กัน-ติ-กา ผู้กระทำ
กัตติกา กัด-ติ-กา ดาวลูกไก่
กัทลี กัด-ทะ-ลี กล้วย
กันดิศ กัน-ดิด เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
กันต์ กัน น่ารัก น่าพอใจ
กันต์กนิษฐ์ กัน-กะ-นิด น้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก
กันต์กมล กัน-กะ-มน มีใจน่ารัก มีจิตใจงาม
กันต์กวี กัน-กะ-วี กวีผู้น่ารัก
กันต์ธร กัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก
กันต์ธีร์ กัน-ที นักปราชญ์ผู้น่ารัก
กันตพงศ์ กัน-ตะ-พง มีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก
กันตพร กัน-ตะ-พอน น่ารักและประเสริฐ
กันตพล กัน-ตะ-พน มีพลังน่าชอบใจ
กันตพิชญ์ กัน-ตะ-พิด ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กันตภณ กัน-ตะ-พน พูดสิ่งที่น่าพอใจ พูดดี
กันตยศ กัน-ตะ-ยด มียศเป็นที่รัก
กันตยา กัน-ตะ-ยา เป็นสุข สาวสวย
กันต์ฤทัย กัน-รึ-ทัย ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ
กันตวิชญ์ กัน-ตะ-วิด ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ
กันต์ศม กัน-สม มีความสงบอันเป็นที่รัก
กันต์ศักดิ์ กัน-สัก มีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ
กันตา กัน-ตา เป็นสุข สาวสวย
กันตาภา กัน-ตา-พา รัศมีที่น่าพึงพอใจ รัศมีงาม
กันติชา กัน-ติ-ชา เกิดมาด้วยความรัก
กันติทัต กัน-ติ-ทัด ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ
กันตินันท์ กัน-ติ-นัน ยินดีในความรัก
กันติยา กัน-ติ-ยา ความรัก
กันติศา กัน-ติ-สา เจ้าแห่งความรัก
กันทร กัน-ทอน ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
กันทรา กัน-ทรา ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
กันทรากร กัน-ทรา-กอน ภูเขา
กันธิชา กัน-ทิ-ชา เกิดใกล้ทะเล
กันนิดา กัน-นิ-ดา หญิงสาว
กันยกร กัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
กันยกา กัน-ยะ-กา หญิงวัยรุ่น
กันยรัตน์ กัน-ยะ-รัด มีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล
กันย์สุดา กัน-สุ-ดา ธิผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ
กันยาพร กัน-ยา-พอน สาวผู้ประเสริญ
กันยาภรณ์ กัน-ยา-พอน เครื่องประดับของหญิง
กันยารัตน์ กัน-ยา-รัด นางแก้ว
กัปปน์ กับ ความดำริ การจัดแจง
กัมปนาท กัม-ปะ-นาด เสียงกึกก้อง
กัมพล กัม-พน ผ้าทอด้วยขนสัตว์
กัมลาส กัม-มะ-ลาด พระพรหม
กัลชนา กัน-ชะ-นา ผู้สำเร็จ
กัลย์กมล กัน-กะ-มน ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ, ใจที่สุข
กัลยกร กัน-ยะ-กอน สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
กัลยรัตน์ กัน-ยะ-รัด มีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล
กัลยวรรต กัน-ละ-ยะ-วัด อาหารเช้า
กัลยา กัน-ละ-ยา หญิงงาม
กัลยาณธรรม กัน-ละ-ยา-นะ-ทำ ธรรมอันดี
กัลยาณี กัน-ละ-ยา-นี หญิงผู้มีความงาม
กาจน์ กาด ป้อมปราการ
กาจพล กาด-พน มีพลังกล้าแข็ง
กาญจนา กาน-จะ-นา ทอง
กาญจนาพร กาน-จะ-นา-พอน ทองอันบริสุทธิ์
กาญจนาภา กาน-จะ-นา-พา แสงทอง, แสงสว่างดุจทอง
กาญจนาวดี กาน-จะ-นา-วะ-ดี หญิงที่มีค่าควรยกย่อง
กาญจนี กาน-จะ-นี ทอง
กาณฑ์ กาน ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ
กานดา กาน-ดา หญิงที่รัก
กานดาวดี กาน-ดา-วะ-ดี หญิงผู้เป็นที่รัก
กานดิศ กาน-ดิด เจ้าแห่งความรัก กามเทพ
กานต์ กาน น่ารัก น่าพึงพอใจ
กานต์กนีย์ กาน-กะ-นี น้องรัก หญิงสาวผู้น่ารัก
กานต์จรีย์ กาน-จะ-รี ความประพฤติที่ดีงาม
กานต์ชนิต กาน-ชะ-นิด ผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก ผู้บันดาลสิ่งปรารถนา
กานต์ธิดา กาน-ทิ-ดา ลูกสาวผู้เป็นที่รัก
กานต์ธีรา กาน-ที-รา นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กานตพงศ์ กาน-ตะ-พง มีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก
กานต์พิชชา กาน-พิด-ชา มีความรู้เป็นที่รัก
กานต์มณี กาน-มะ-นี แก้วมณีที่น่ารัก, แก้วงาม
กานต์ยุพน กาน-ยุ-พน ความสาวที่น่ารัก
กานต์รวี กาน-ระ-วี พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม
กานตรัตน์ กาน-ตะ-รัด ผู้ที่น่ารัก, น่าคบหาสมาคมด้วย
กานต์สินี กาน-สิ-นี สาวงามผู้น่ารัก
กานต์สิรี กาน-สิ-รี เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก งามน่ารัก
กานติ์ชนิต กาน-ชะ-นิด ผู้บันดาลความรัก, ให้เกิดความงาม
กานติมา กาน-ติ-มา งามน่ารัก
กานติศา กาน-ติ-สา เจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก
กายทิพย์ กาย-ทิบ ผู้วิเศษ
กายวุธ กาย-ยา-วุด ใช้ร่างกายเป็นเครื่องป้องกัน
การณิก กา-ระ-นิก ผู้ประกอบด้วยเหตุ
การต์พิชชา กาน-พิด-ชา มีความรู้เป็นที่รัก
การต์มณี กาน-มะ-นี แก้วมณีที่น่ารัก แก้วงาม
การติมา กาน-ติ-มา งามน่ารัก
การัณย์ กา-รัน หน้าที่การงาน
การัณยภาส กา-รัน-ยะ-พาด ความรุ่งเรืองแห่งการงาน
การันต์ กา-รัน หน้าที่การงาน
การิต กา-ริด ให้กระทำแล้ว สั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว
การิน กา-ริน ผู้สร้าง ผู้กระทำ
การุณ กา-รุน ความกรุณา
กำจร กำ-จอน ฟุ้งไป
กำชัย กำ-ไช ผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง
กำธร กำ-ทอน สนั่น, หวั่นไหว, สะเทือน
กำพร กำ-พร มีความเป็นเลิศ, มีความพิเศษอยู่ในตัวเอง
กำแหง กำ-แหง กล้าแข็ง  เข้มแข็ง  แข็งแรง
กิ่งกาญจน์ กิ่ง-กาน กิ่งทอง
กิ่งดาว กิ่ง-ดาว สืบทอดจากดวงดาว
กิ่งเพชร กิ่ง-เพ็ด เครื่องประดับที่งดงาม
กิ่งฟ้า กิ่ง-ฟ้า สืบทอดจากสวรรค์
กิจจา กิด-จา เรื่องราว, ข้อความ
กิจจาพร กิด-จา-พอน สิ่งที่พึงกระทำอันดี
กิจพร กิด-พอน สิ่งที่พึงกระทำอันดี
กิตตน์ กิด การแสดง, การรายงาน
กิตติ กิด-ติ คำเล่าลือ, คำสรรเสริญ
กิตติกวิน กิด-ติ-กะ-วิน งามด้วยเกียรติ
กิตติกา กิด-ติ-กา ผู้มีเกียรติ
กิตติกานต์ กิด-ติ-กาน ผู้มีชื่อเสียงดีงาม
กิตติคมน์ กิด-ติ-คม ดำเนินไปด้วยเกียรติ
กิตติคุณ กิด-ติ-คุน ผู้มีคุณที่เลื่องลือ
กิตติชัย กิด-ติ-ไช ผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ
กิตติญา กิด-ติ-ยา ผู้มีเกียรติ
กิตติเดช กิด-ติ-เดด มีชื่อเสียงในด้านความสามารถ
กิตติทัต กิด-ติ-ทัด ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง
กิตติธร กิด-ติ-ทอน ทรงเกียรติ
กิตติธรา กิด-ติ-ทะ-รา ทรงไว้ซึ่งเกียรติ
กิตติธัช กิด-ติ-ทัด มีชื่อเสียงปรากฏ
กิตตินันท์ กิด-ติ-นัน ยินดีในชื่อเสียง
กิตติพงศ์ กิด-ติ-พง วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง
กิตติพร กิด-ติ-พอน มีชื่อเสียงอันประเสริฐ
กิตติพล กิด-ติ-พน มีชื่อเสียงและกำลัง
กิตติพศ กิด-ติ-พด มีชื่อเสียงและอำนาจ
กิตติพิชญ์ กิด-ติ-พิด นำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กิตติภณ กิด-ติ-พน มีชื่อเสียงด้านการพูด
กิตติภพ กิด-ติ-พบ ความมีเกียรติ
กิตติมา กิด-ติ-มา ผู้มีเกียรติ
กิตติยุทธ กิด-ติ-ยุด การรบที่มีชื่อเสียง
กิตติวรา กิด-ติ-วะ-รา มีเกียรติอันประเสริฐ
กิตติวัฒน์ กิด-ติ-วัด เจริญด้วยเกียรติ
กิตติวินท์ กิด-ติ-วิน ผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ
กิตติศักดิ์ กิด-ติ-สัก ผู้มีอำนาจและความสามารถ
กิตยา กิด-ตะ-ยา ผู้มีเชื่อเสียง
กิติชัย กิ-ติ-ไช ชนะด้วยเกียรติ
กิตินันท์ กิ-ติ-นัน เพลิดเพลินในเกียรติ, ยินดีในชื่อเสียง
กิติมา กิ-ติ-มา ผู้มีชื่อเสียง
กิรณา กิ-ระ-นา รัศมีเรืองรอง
กิรติกา กิ-ระ-ติ-กา ผู้มีเกียรติ
กีรติ กี-ระ-ติ ผู้มีเกียรติ
กีรติกา กี-ระ-ติ-กา ผู้มีเกียรติ
กีรัตยา กี-รัด-ตะ-ยา หญิงผู้มีเกียรติ
กุณช์ กุน งาช้าง บรรณศาลา
กุณฑล กุน-ทน ตุ้มหู
กุณฑิกา กุน-ทิ-กา คนโทน้ำ
กุนต์ กุน ทวน ศรภู่
กุนทร กุน-ทอน พระวิษณุ
กุมุท กุ-มุด บัว, บัวขาว
กุลกัลยา กุน-กัน-ยา หญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี
กุลจิรา กุน-จิ-รา มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
กุลชา กุน-ละ-ชา มีสกุลดี
กุลชาติ กุน-ละ-ชาด ซึ่งเกิดในตระกูลดี
กุลเดช กุน-ละ-เดด มีเดชในตระกูล
กุลธร กุน-ละ-ทอน ผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้
กุลธรา กุน-ทะ-รา ผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้
กุลธิดา กุน-ทิ-ดา หญิงผู้เกิดในตระกูลดี
กุลนันท์ ก-ละ-นัน เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
กุลนันทน์ กุ-ละ-นัน เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
กุลนาถ กุน-ละ-นาด เป็นที่พึงแห่งสกุลวงศ์
กุลนารี กุน-ละ-นา-รี หญิงผู้เกิดในตระกูลดี
กุลนิดา กุน-นิ-ดา ผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล
กุลนิภา กุน-นิ-พา เหมือนสกุลวงศ์ เป็นดุจแสงสว่างแห่งสกุล
กุลนิษฐ์ กุน-ละ-นิด ผู้เป็นความสำเร็จแห่งสกุล ผู้เป็นความดีงามแห่งสกุล
กุลปริยา กุน-ปริ-ยา เป็นที่รักของสกุลวงศ์
กุลพัชร กุน-ละ พัด เพชรประจำตระกูล
กุลพัทธ์ กุน-ละ-พัด เกี่ยวข้องกับสกุล
กุลพิธาน์ กุน-พิ-ทา ระเบียบแบบแผนแห่งวงศ์สกุล
กุลภรณ์ กุน-ละ-พอน ค้ำจุนวงศ์สกุล
กุลยา กุน-ละ-ยา สตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล สายน้ำ สภา
กุลรัตน์ กุน-ละ-รัด รัตนแห่งสกุลวงศ์
กุลโรจน์ กุน-ละ-โรด ตระกูลรุ่งโรจน์
กุลวดี กุน-วะ-ดี หญิงผู้เกิดในตระกูลดี
กุลสินี กุน-ละ-สิ-นี หญิงงามแห่งตระกูล
กุลิน กุ-ลิน ผู้เกิดในตระกูลสูง มีตระกูลสูง
กุลิสร์ กุ-ลิด ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
กุลิสรา กุ-ลิด-สะ-รา ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
กุศล กุ-สน สิ่งที่ที่ชอบ, บุญ
กุศลพร กุ-สน-พอน ชอบแต่สิ่งอันประเสริฐ
กุศลิน กุ-สะ-ลิน อยู่สุขสบาย ปลอดภัย
กุศะ กุ-สะ หญ้าคา แหลมคม
กุสุม กุ-สุม ดอกไม้
กุสุมนิภา กุ-สุม-นิ-พา เสมือนดอกไม้ งามเหมือนดอกไม้
กุสุมภ์ กุ-สุม ดอกคำ
กุสุมา กุ-สุ-มา ดอกไม้
กุสุมาลย์ กุ-สุ-มาน ดอกไม้
เก็จแก้ว เก็ด-แก้ว แก้วเครื่องประดับ
เก็จพรหม เก็ด-พรม แก้ววิเศษจากพระพรหม
เก็จมณี เก็ด-มะ-นี เม็ดแก้วเลอค่า, แก้วประดับเลอค่า
เก็จลดา เก็ด-ละ-ดา เถาวัลย์แก้วประดับ
เกณิกา เก-นิ-กา พลับพลาที่ประทับของพระราชา
เกตน์ เกด สัญลักษณ์ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย
เกตน์นิภา เกด-นิ-พา เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย
เกตน์สิรี เกด-สิ-รี เป็นมิ่งขวัญแก่เหย้าเรือน แม่ศรีเรือน
เกตนิกา เกด-นิ-กา ผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน
เกตุ เกด ธง
เกตุมณี เกด-มะ-นี ยอดเศียรเปรียบแก้วสูงค่า
เกยูร เก-ยูน สร้อยอ่อน, สายสร้อย, ทองต้นแขน, กำไล
เกริก เกริก กึกก้อง, ดังสนั่น, เลืองลือ. ยิ่ง
เกริกไกรวัล เกริก-ไกร-วัน ผู้มีชื่อเสียงก้องไกล
เกริกวรรธน์ เกริก-วัด ความเจริญยิ่ง
เกริกวิทย์ เกริก-วิด ผู้มีความรู้ยิ่ง
เกริกศักดิ์ เกริก-สัก ผู้มีความสามารถเป็นที่เลื่องลือ
เกรียง เกรียง ใหญ่, ยิ่ง, เข้มแข็ง
เกรียงไกร เกรียง-ไกร ผู้กล้าที่ยิ่งยง
เกรียงชัย เกรียง-ไช ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
เกรียงวุฒิ เกรียง-วุด ผู้เจริญยิ่ง
เกรียงศักดิ์ เกรียง-สัก ผู้มีอำนาจ
เกวลิน เก-วะ-ลิน มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
เกวลี เก-วะ-ลี มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
เกศราภรณ์ เกด-สะ-รา-พอน เครื่องประดับผม
เกศิณี เก-สิ-นี นางผู้มีผมงาม
เกษมศรี กะ-เสม-สี ผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ
เกษมสันต์ กะ-เสม-สัน ชื่นชมยินดี
เกสร เก-สอน ส่วนในของดอกไม้
เกสรา เกด-สะ-รา เกสรดอกไม้
เกสรี เก-สะ-รี สิงโต, ราชสีห์
เกียรติ เกียด ชื่อเสียง, ความยกย่องนับถือ, มีหน้ามีตา
เกียรติชัย เกียด-ไช ชัยชนะที่มีชื่อเสียง
เกียรติภูมิ เกียด-พูม เกียรติเพราะความนิยม
เกียรติศักดิ์ เกียด-ติ-สัก เกียรติตามฐานะ
แก้วขวัญ แก้ว-ขวัน สูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ
แก้วใจ แก้ว-ใจ เป็นที่รักดั่งดวงใจ
แก้วตา แก้ว-ตา สิ่งที่รักยิ่ง
แก้วทิพย์ แก้ว-ทิบ สูงค่าเป็นของดีวิเศษ
โกกนท โก-กะ-นด บัวแดง
โกมล โก-มน ดอกบัว
โกมินทร์ โก-มิน ยอดพลอยสีแดง
โกมุท โก-มุด บัวแดง
โกเมน โก-เมน พลอยสีแดงเข้ม
โกเมศ โก-เมด ดอกบัว
โกรพ โก-รบ บัวสาย แสงจันทร์
โกลัญญา โก-ลัน-ยา สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง
โกศล โก-สน ฉลาด
โกศัลย์ โก-ลัน ความฉลาด
โกสุม โก-สุม ดอกไม้
ไกรเดช ไกร-เดด ผู้มีอำนาจมาก
ไกรเทพ ไกร-เทบ เทพผู้ยิ่งใหญ่
ไกรฤกษ์ ไกร-เริก ระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่
ไกรเลิศ ไกร-เลิด เยี่ยมมาก
ไกรวิชญ์ ไกร-วิด นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
ไกรวิน ไกร-วิน ดอกบัว
ไกรวี ไกร-ระ-วี ดอกบัว
ไกรวุฒิ ไกร-วุด ผู้มีความเจริญมาก
ไกรศร ไกร-สอน สิงโต
ไกรศรี ไกร-สี ผู้มีศักดิ์ศรี, ผู้ยิ่งด้วยสิริ, สิงโต
ไกรศักดิ์ ไกร-สัก ผู้มีความสามารถมาก
ไกรสร ไกร-สอน สิงโต
ไกรสรี ไกร-สี สิงโต
ไกรสิทธิ ไกร-สิด ราชสีห์