นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพุธ (กลางคืน) หมวด “ส”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
สกนธ์ สะ-กน บ่า กิ่งไม้ กอง พวก ส่วน ร่างกาย ขันธ์ทั้ง5
สกลวรรธน์ สะ-กน-วัด พร้อมด้วยความเจริญ
สขิล สะ-ขิน นุ่มนวล อ่อนหวาน
สขิลา สะ-ขิ-ลา นุ่มนวล อ่อนหวาน
สดายุ สะ-ดา-ยุ ชื่อพญานก
สถิตคุณ สะ-ถิด-คุณ มีความดีมั่นคง
สถิรดา สะ-ถิ-ระ-ดา ความยั่งยืน
สนันตน์ สะ-นัน นิรันดร ยิ่งยืนนาน
สนิทัศน์ สะ-นิ-ทัด มองเห็นได้
สรชัช สอ-ระ-ชัด นักรบผู้วิเศษ
สรชา สอ-ระ-ชา เกิดในสระ ดอกบัว
สรณ์ สอน ที่พึ่ง ที่ระลึก
สรณ์นันท์ สอ-ระ-นัน ผู้มีความยินดีเป็นสรณะ
สรณ์สิริ สอน-สิ-ริ มีที่พึ่งดียิ่ง พึ่งสิริมงคล
สรณีย์ สอ-ระ-นี ผู้ควรระลึกถึง
สรณียา สอ-ระ-นี-ยา ควรแก่การระลึกถึง
สรธร สอ-ระ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งวิเศษยิ่ง
สรธัช สอ-ระ-ทัด ผู้มีความกล้าหาญเป็นธงชัย
สรธัญ สอ-ระ-ทัน มีโชคดีอย่างวิเศษ
สรนันท์ สอ-ระ-นัน มีความยินดีเป็นเลิศ
สรรค์สิริ สัน-สิ-หริ ผู้สร้างสรรค์สิ่งอันเป็นสิริมงคล
สรรชา สา-ระ-ชา ผู้เกิดมาเพื่อความเป็นแก่นสาร
สรรวัชญ์ สัน-วัด ผู้รอบรู้สารพัด, ผู้ฉลาดมาก
สรวรรณ สอ-ระ-วัน มีผิวพรรณวิเศษ
สรวัชญ์ สอ-ระ-วัด ผู้รอบรู้ทุกอย่าง
สรวิชญ์ สอ-ระ-วิด ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
สรวิศ สอ-ระ-วิด ผู้เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวง
สรวิศา สอ-ระ-วิ-สา ผู้เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวง
สรวีย์ สอ-ระ-วี ผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง
สรศาสตร์ สอ-ระ-สาด ตำราสงคราม
สรสิช สอ-ระ-สิด เกิดในสระ ดอกบัว
สรสิชา สอ-ระ-สิ-ชา เกิดในสระ ดอกบัว
สรัช สะ-รัด เกิดในสระ ดอกบัว
สรัญญา สะ-รัน-ยา ผู้รู้เรื่องลูกศร
สรัล สะ-รัน ต้นสน ซื้อตรง
สรัลชนา สะ-รัน-ชะ-นา คนผู้ซื่อตรง
สรัลนุช สะ-รัน-นุด ผู้เที่ยงธรรม หญิงผู้ซื่อตรง
สรายุทธ สะ-รา-ยุด รบด้วยลูกศร, อาวุธคือ ศร
สราวลี สะ-รา-วะ-ลี แถวลูกศร
สราวุธ สะ-รา-วุด มีลูกศรเป็นอาวุธ
สริกข์ สะ-ริก เห็นสม คล้ายคลึง
สริดา สะ-ริ-ดา ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ
สริต สะ-ริด ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ
สริตา สะ-ริ-ตา ผู้ที่เขาระลึกถึง สายน้ำ
สริลนุช สะ-ริน-นุด หญิงผู้ซื่อตรง
สโรชา สะ-โร-ชา เกิดในสระ ดอกบัว
สโรชินี สะ-โร-ชิ-นี เกิดในสระ ดอกบัว
สฤชน์ สะ-ริด การจัดแจง, การสร้าง
สวรรค์ชิด สะ-หวัน-ชิด ได้สวรรค์
สวรส สะ-วะ-รด มีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์
สวรินทร์ สะ-วะ-ริน จอมสวรรค์
สวโรจน์ สะ-วะ-โรด ผู้รุ่งเรืองด้วยตนเอง
สวิตต์ สะ-วิด มีทรัพย์สมบัติ มีเงินทอง
สหทัย สะ-หะ-ไท ร่วมใจกัน เห็นใจกัน
สังวรา สัง-วะ-รา ระมัดระวัง ควบคุมตนเองได้
สังวรี สัง-วะ-รี ราตรี
สังวุตา สัง-วุ-ตา สำรวม ระมัดระวัง
สังสิต สัง-สิด อันเขาสรรเสริญแล้ว ได้รับการสรรเสริญ
สัชฌกร สัด-ชะ-กอน ช่างเงิน
สัชฌุกร สัด-ชุ-กอน ช่างเงิน
สัญจัยน์ สัน-ใจ การรวบรวม
สัญจาริน สัน-จา-ริน นักเดินทาง
สัญจิต สัน-จิด สะสม รวบรวม
สัญจิตา สัน-จิ-ตา สะสม รวบรวม
สัณฐิติ สัน-ถิ-ติ ความมั่นคง
สัณหเจต สัน-หะ-เจด มีความคิดละเอียดอ่อน
สัณหณัฐ สัน-หะ-นัด นักปราชญ์และผู้ละเอียดอ่อน นักปราชญ์ผู้ลึกซึ้ง
สัณหรส สัน-หะ-รด มีรสนิยมละเมียดมะไม
สัณห์ฤทัย สัน-รึ-ไท มีจิตใจละเอียดอ่อน จิตใจงาม
สัณหวัช สัน-หะ-วัด พูดเพราะ พูดดี
สัณห์สินี สัน-สิ-นี นางงามผู้ละเอียดอ่อน
สัณห์สิริ สัน-สิ-หริ ผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ
สัณห์สิรี สัน-สิ-รี ผู้นิ่มนวลและเป็นมิ่งขวัญ
สันต์ทศน์ สัน-ทด ผู้มีทัศนะอันงดงาม/ สงบ / บริสุทธิ์ / ดี
สันต์ทัศน์ สัน-ทัด มีทัศนะอันบริสุทธิ์/ สงบ/ ดี
สันต์ฤทัย สัน-รึ-ไท มีใจสงบ
สันต์หทัย สัน-หะ-ไท มีใจสงบ
สันทนา สัน-ทะ-นา การเปรียบเทียบ
สันทนี สัน-ทะ-นี การเปรียบเทียบ
สันทิต สัน-ทิด ความผูกพัน
สันทิตา สัน-ทิ-ตา ความผูกพัน
สันธิลา สัน-ทิ-ลา แม่น้ำ
สันนดี สัน-นะ-ดี เสียงนมัสการ
สันนิธ สัน-นิด ใกล้
สาทริยา สา-ทริ-ยา การแสดงความเอื้อเฟื้อ,ความเคารพ
สาทิส สา-ทิด เหมือนกัน, คล้ายคลึงกัน, เช่นเดียวกัน
สาธกา สา-ทะ-กา ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธนี สา-ทะ-นี ให้สำเร็จประโยชน์
สาธวินี สา-ทะ-วิ-นี ผู้มีความดี
สาธวี สา-ทะ-วี มีความดี
สาธิก สา-ทิก ผู้ให้สำเร็จประโยชน์ สำเร็จสมประสงค์
สาธิกา สา-ทิ-กา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิดา สา-ทิ-ดา ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิต สา-ทิด ผู้ทำให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิตา สา-ทิ-ตา ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์
สาธิน สา-ทิน ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ
สาธินี สา-ทิ-นี ให้สำเร็จ
สารท สาด ฤดูใบไม้ร่วง เทศกาลเดือนสิบ
สารนิจ สา-ระ-นิด มีสาระเนืองนิจ
สารนิช สา-ระ-นิด มีสาระเป็นของตนเอง มีแก่นสารนิรันดร
สารนิติ สา-ระ-นิด ผู้มีระเบียบแบบแผนเป็นหลัก
สารัช สา-รัด เกิดมาเพื่อแก่นสาร
สาริกข์ สา-ริก คล้ายคลึง แม้นเหมือน
สาริณี สา-ริ-นี มีส่วนสำคัญ, ผู้มีสาระ
สาริทธิ์ สา-ริด ความสำเร็จแห่งแก่นสาร
สาริน สา-ริน ผู้ก้าวไปข้างหน้า ผู้มีแก่นสาร
สารินท์ สา-ริน เจ้าแห่งสาระ
สาริศ สา-ริด เจ้าแห่งแก่นสาร เจ้าแห่งสาระ
สาริศา สา-ริ-สา เจ้าแห่งแก่นสาร
สาริสา สา-ริ-สา เจ้าแห่งแก่นสาร
สาวิณี สา-วิ-นี แม่น้ำ
สาวิตร สา-วิด เกี่ยวเนื่องกับพระอาทิตย์, แสง
สาวิตรี สา-วิด-ตรี คำสดุดีพระอาทิตย์บทหนึ่งในฤคเวท
สาวินี สา-วิ-นี แม่น้ำ
สิงควรรณ สิง-คะ-วัน ผิวเหมือนทอง งามผุดผ่อง
สิงหนาท สิง-หะ-นาด บันลือสิงหนาท
สิณิสา สิ-นิ-สา ลูกสะใภ้
สิตานัน สิ-ตา-นัน มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน
สิทธดา สิด-ทะ-ดา ความสำเร็จ
สิทธรรถ สิด-ทัด สำเร็จประโยชน์แล้ว
สิทธรัตน์ สิด-ทะ-รัด แก้วสารพัดนึก
สิทธวีร์ สิด-ทะ-วี สำเร็จด้วยความสามารถ
สิทธันต์ สิด-ทัน หลักการ
สิทธา สิด-ทา ผู้สำเร็จแล้ว ผู้มีชื่อเสียง
สิทธิกร สิด-ทิ-กอน ผู้ทำสำเร็จ
สิทธิเดช สิด-ทิ-เดด ผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ
สิทธิ์ทัศน์ สิด-ทัด เห็นผลสำเร็จ
สิทธินนท์ สิด-ทิ-นน ยินดีในความสำเร็จ
สิทธินี สิด-ทิ-นี มีความสำเร็จ
สิทธิรัตน์ สิด-ทิ-รัด ความสำเร็จที่ล้ำค่า
สิทธิศักดิ์ สิด-ทิ-สัก ผู้มีความสำเร็จและความสามารถ
สินาถ สิ-นาด ที่พึ่งที่มีโชค
สินิทธ์ สิ-นิด สนิทชิดเชื้อ
สินิทธา สิ-นิด-ทา ผู้มีความอ่อนโยน
สินี สิ-นี หญิงสาวมีผิวขาวงาม
สินีนาถ สิ-นี-นาด ที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม
สิรดนย์ สิ-ระ-ดน บุตรชายผู้เป็นเลิศ
สิรดนัย สิ-ระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้เป็นยอด
สิรธีร์ สิ-ระ-ที นักปราชญ์ชั้นยอด
สิรยากร สิ-ระ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งสิริมงคล
สิรวิชญ์ สิ-ระ-วิด นักปราชญ์ผู้เป็นยอด
สิรวุฒิ สิ-ระ-วุด มีความเจริญสูงสุด
สิรารมย์ สิ-รา-รม เป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยอดเยี่ยม
สิราวรรณ สิ-รา-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม มีผิวพรรณเลิศ
สิริกร สิ-หริ-กอน สร้างสิริมงคล
สิริจรรยา สิ-หริ-จัน-ยา ผู้มีความประพฤติอันเป็นสิริมงคล
สิริชัย สิ-หริ-ไช ผู้มีชัยชนะอันงดงาม
สิริธร สิ-หริ-ทอน ผู้มีสิริมงคล
สิริธัญญ์ สิ-หริ-ทัน ผู้มีสิริมงคลและมีโชค
สิรินดา สิ-ริ-นะ-ดา ผู้น้อมไปในสิริมงคล
สิรินทร์ สิ-ริน มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่, ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ
สิรินทรา สิ-ริน-ทรา มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ
สิรินันท์ สิ-หริ-นัน ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง
สิรินาถ สิ-หริ-นาด ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
สิรินุช สิ-หริ-นุด สาวผู้มีสิริมงคล
สิริยากร สิ-หริ-ยา – กอน บ่อเกิดแห่งสิริมงคล
สิริรัตน์ สิ-หริ-รัด ความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ
สิริวรรณ สิ-หริ-วัน ผู้มีผวิพรรณงดงาม
สิรี สิ-รี ศรี, เป็นมิ่งขวัญ
สิรีธร สิ-รี-ทอน ทรงไว้ซึ่งมิ่งขวัญ ผู้มีบุญ
สิโรธร สิ-โร-ทอน คอ
สีตลา สี-ตะ-ลา เย็นสนิท เยือกเย็น
สีวิกา สี-วิ-กา เสลี่ยง คานหาม
สุกนต์ธี สุ-กน-ที มีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง
สุกฤต สุ-กริด ทำมาดี สร้างมาดี
สุกฤตา สุ-กริ-ตา ผู้สร้างสรรค์มาดี กุศล ความเลื่อมใส
สุกฤษฎิ์ สุ-กริด นักปราชญ์ที่ดี
สุกันตา สุ-กัน-ตา ผู้มีความน่ารักดี
สุกัลย์ สุ-กัน ผู้มีความสามารถดี
สุกานดา สุ-กาน-ดา ผู้มีความน่ารักดี
สุขทา สุ-ขะ-ทา ผู้ให้ความสุข
สุขรดา สุก-ระ-ดา ผู้ยินดีในความสุข
สุขิต สุ-ขิด ผู้มีความสุข
สุขิตกุล สุ-ขิด-กุน ตระกูลที่มีความสุข
สุขิตา สุ-ขิ-ตา ผู้มีความสุข
สุจารี สุ-จา-รี ผู้มีความประพฤติดี
สุจิณณา สุ-จิน-นา ผู้ประพฤติดีแล้ว
สุจินนา สุ-จิน-นา ความบริสุทธิ์
สุจิรา สุ-จิ-รา ยืนยาวยิ่ง
สุชญา สุ-ชะ-ยา ผู้รู้ดี
สุชนา สุ-ชะ-นา ผู้เป็นคนดี
สุชัจจ์ สุ-ชัด ผู้มีเชื้อชาติดี เกิดมาดี
สุชัญญา สุ-ชัน-ยา ประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง
สุชันยา สุ-ชัน-ยา ผู้มีความสุขดี
สุชาครีย์ สุ-ชา-ครี มีความเพียรอย่างยิ่ง มีความตื่นตัวตลอดเวลา
สุชาณัฐ สุ-ชา-นัด ปราชญ์ผู้มีชาติกำเนิดดี
สุชาดา สุ-ชา-ดา ผู้มีชาติกำเนิดดี
สุชานรี สุ-ชา-นะ-รี สตรีผู้เกิดมาดี
สุชานันท์ สุ-ชา-นัน มีกำเนิดดี เกิดมาดี
สุชานาฎ สุ-ชา-นาด หญิงสาวผู้เกิดมาดี
สุชานาถ สุ-ชา-นาด ผู้หญิงผู้เกิดมาดีและเป็นที่พึ่ง
สุชานุช สุ-ชา-นุด หญิงสาวผู้เกิดมาดี
สุชารี สุ-ชา-รี หญิงที่รัก
สุชาวดี สุ-ชา-วะ-ดี เชื้อสายผู้เกิดมาดี
สุชาวลี สุ-ชา-วะ-ลี เชื้อสายผู้เกิดมาดี
สุชิรา สุ-ชิ-รา ผู้เชี่ยวชาญ
สุชีรา สุ-ชี-รา ผู้เชี่ยวชาญ
สุฐิตา สุ-ถิ-ตา ผู้ดำรงอยู่อย่างดีงาม
สุณัฏฐา สุ-นัด-ถา ผู้ฉลาดและเป็นคนดี
สุณัฐชา สุ-นัด-ชา ถือกำเนิดจากผู้มีความรู้ดี
สุณิสา สุ-นิ-สา สาวงาม
สุดารัตน์ สุ-ดา-รัด นางแก้ว, หญิงที่ดีเลิศ , หญิงสาวงาม
สุดาวรรณ สุ-ดา-วัน หญิงผู้สวยงาม
สุดาสิริ สุ-ดา-สิ-ริ บุตรสาวผู้เป็นสิริมงคล
สุตนันท์ สุ-ตะ-นัน ผู้ยินดีในความรู้ที่ได้เรียนมา
สุทธญาณ์ สุด-ทะ-ยา มีความรู้อันบริสุทธิ์
สุทธดร สุด-ทะ-ดอน ผู้บริสุทธิ์กว่าคนอื่น
สุทธดา สุด-ทะ-ดา ความบริสุทธิ์
สุทธนุช สุด-ทะ-นุด หญิงผู้บริสุทธิ์
สุทธวัฒน์ สุด-ทะ-วัด ผู้เจริญด้วยความบริสุทธิ์
สุทธวิชญ์ สุด-ทะ-วิด นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
สุทธวีร์ สุด-ทะ-วี ผู้กล้าหาญอย่างบริสุทธิ์
สุทธอร สุด-ทะ-ออน ผู้บริสุทธิ์และดีงาม งามบริสุทธิ์
สุทธันต์ สุด-ทัน ห้องมเหสี ชายาพระราชา
สุทธิกร สุด-ทิ-กอน ผู้สร้างบริสุทธิ์
สุทธิกา สุด-ทิ-กา มีความบริสุทธิ์
สุทธิกานต์ สุด-ทิ-กาน มีความบริสุทธิ์ที่น่าพอใจ
สุทธิฉันท์ สุด-ทิ-ฉัน มีความพอใจ หรือมีความมุ่งหมายบริสุทธิ์
สุทธิชัย สุด-ทิ-ไช ชัยชนะอันหมดจด
สุทธิชา สุด-ทิ-ชา ผู้ถือกำเนิดอย่างบริสุทธิ์
สุทธิดา สุด-ทิ-ดา ผู้มีความความบริสุทธิ์
สุทธินันท์ สุด-ทิ-นัน เพลิดเพลินพอใจในความบริสุทธิ์
สุทธินัย สุด-ทิ-ไน มีแนวทางอันบริสุทธิ์ มีนโยบายที่ดี
สุทธินีย์ สุด-ทิ-นี ผู้นำผู้บริสุทธิ์
สุทธิรัตน์ สุด-ทิ-รัด ความหมดจดผ่องใสเหมือนดวงแก้ว
สุทธิวรรณ สุด-ทิ-วัน ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์
สุทธิวัจน์ สุด-ทิ-วัด ผู้มีคำพูดอันบริสุทธิ์
สุทธีรา สุด-ที-รา นักปราชญ์ที่ดี
สุทัชชา สุ-ทัด-ชา ผู้ให้สิ่งดี
สุทัตตา สุ-ทัด-ตา ประทานมาดีแล้ว เกิดมาดี
สุทัศนี สุ-ทัด-สะ-นี สวย, งาม, น่าดู
สุทินา สุ-ทิ-นา วันดี วันเป็นสิริมงคล
สุทิวัส สุ-ทิ-วัด วันดี วันเป็นสิริมงคล
สุธนี สุ-ทะ-นี มีเสียงดี
สุธา สุ-ทา ปูนขาว อิฐ น้ำดอกไม้ น้ำทิพย์
สุธางศุ์ สุ-ทาง รัศมีขาว พระจันทร์ การบูร
สุธางศุ์รัตน์ สุ-ทาง-รัด มุกดา ไข่มุก
สุธาดา สุ-ทา-ดา ผู้สร้างสรรค์แต่สิ่งดีงาม
สุธานิธิ สุ-ทา-นิ-ทิ พระจันทร์
สุธารส สุ-ทา-รด น้ำทิพย์ (ราชาศัพท์หมายถึง น้ำชา)
สุธารัตน์ สุ-ทา-รัด พระรัตนตรัยเปรียบประดุจอาหารทิพย์
สุธาริน สุ-ทา-ริน ผู้ดำรงไว้ซึ่งความดี
สุธาวัลย์ สุ-ทา-วัน ขาวงาม
สุธาวินี สุ-ทา-วิ-นี ผู้บริสุทธิ์ยิ่ง
สุธาวี สุ-ทา-วี ผู้บริสุทธิ์ยิ่ง บริสุทธิ์ดี
สุธาศิน สุ-ทา-สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
สุธาสิน สุ-ทา-สิน ผู้กินอาหารทิพย์ เทวดา
สุธาสินี สุ-ทา-สิ-นี หญิงผู้กินอาหารทิพย์, เทวดา
สุธิเกียรติ สุ-ทิ-เกียด ปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
สุธิดา สุ-ทิ-ดา สาวงาม, ลูกสาวคนดี
สุธินันท์ สุ-ทิ-นัน ความยินดีของนักปราชญ์
สุธินี สุ-ทิ-นี นักปราชญ์
สุธีกานต์ สุ-ที-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
สุธีธิดา สุ-ที-ทิ-ดา ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
สุธีรา สุ-ที-รา นักปราชญ์
สุนทรัตร สุน-ทะ-รัด ผู้มีความงามยิ่งนัก
สุนทรี สุน-ทรี หญิงงาม
สุนันทินี สุ-นัน-ทิ-นี ผู้มีความยินดียิ่ง
สุนารี สุ-นา-รี สาวงาม, หญิงคนดี
สุนิดา สุ-นิ-ดา ผู้ได้รับการแนะนำมาดี
สุนิตย์ สุ-นิด ผู้มีความสม่ำเสมอดี
สุนิตยา สุ-นิด-ตะ-ยา ผู้มีความสม่ำเสมอดี
สุนิตา สุ-นิ-ตา ผู้นำมาซึ่งความดีงาม
สุนิติ สุ-นิ-ติ มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี
สุนิธิ สุ-นิ-ทิ ขุมทรัพย์แห่งความดี
สุนิศา สุ-นิ-สา ราตรีอันงดงาม,คืนที่ดีงาม
สุนีรัตน์ สุ-นี-รัด ผู้นำที่ดี
สุรกานต์ สุ-ระ-กาน แก้วมีค่า
สุรชัช สุ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้า
สุรชา สุ-ระ-ชา ผู้เกิดมาเป็นคนกล้าหาญ
สุรชาติ สุ-ระ-ชาด ความกล้าหาญ
สุรเชษฐ์ สุ-ระ-เชด ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาคือ พระพรหม
สุรดา สุ-ระ-ดา ผู้ยินดียิ่ง
สุรดิษ สุ-ระ-ดิด มีโชคดีเยี่ยม มีโชคดีเหมือนเทวดา
สุรดี สุ-ระ-ดี ความยินดียิ่ง ความรักอย่างยิ่ง
สุรตา สุ-ระ-ตา ผู้ยินดีอย่างยิ่ง
สุรทิน สุ-ระ-ทิน เทพประทาน
สุรธัช สุ-ระ-ทัด เป็นดุจธงชัยในหมู่คนกล้า
สุรนนท์ สุ-ระ-นน ความยินดีของคนกล้า
สุรนาถ สุ-ระ-นาด ที่พึ่งของเทวดา ชื่อของพระอินทร์
สุรนาท สุ-ระ-นาด บันลืออย่างกล้าหาญ เสียงองอาจกล้าหาญ
สุรนุช สุ-ระ-นุด หญิงสาวผู้กล้าหาญ สาวสวรรค์
สุรวัต สุ-ระ-วัด ผู้มีความกล้าหาญ
สุรวัศ สุ-ระ-วัด ผู้มีอำนาจที่กล้าหาญ
สุรวินท์ สุ-ระ-วิน ดอกบัวงาม
สุรเสกข์ สุ-ระ-เสก นักศึกษาผู้กล้าหาญ
สุรอนงค์ สุ-ระ-อะ-นง นางฟ้า
สุรัตนา สุ-รัด-ตะ-นา แก้วที่ดีมีค่า
สุริยวงศ์ สุ-ริ-ยะ-วง สกุลกษัตริย์
สุลลิต สุ-ละ-ลิด มีเสน่ห์ยิ่ง งามยิ่ง
สุวชัช สุ-วะ-ชัด นักรบผู้ดีเยี่ยม
สุวชา สุ-วะ-ชา ผู้ประเสริฐยิ่ง
สุวดี สุ-วะ-ดี มีความดีงาม
สุวนันท์ สุ-วะ-นัน ผู้มีความยินดี,เพลิดเพลินดี
สุวนาถ สุ-วะ-นาด ผู้มีที่พึ่งดี, ที่พึ่งที่ดี
สุวนี สุ-วะ-นี ผู้นำที่ดี
สุวรรณา สุ-วัน-นา ทอง
สุวรรณี สุ-วัน-นี ผิวทอง
สุวรา สุ – วะ-รา ผู้มีความประเสริฐยิ่ง
สุวรินทร์ สุ-วะ-ริน จอมสวรรค์
สุวัฒนา สุ-วัด-ทะ-นา มีความเจริญรุ่งเรืองดี
สุวัทนา สุ-วัด-ทะ-นา ผู้มีหน้าตาสวยงาม
สุวัลยา สุ-วัน-ละ-ยา เถาวัลย์ที่งดงาม
สุวารี สุ-วา-รี น้ำดี, น้ำสะอาด
สุวิจักขณ์ สุ-วิ-จัก ผู้เฉียบแหลมยิ่ง ผู้ฉลาดยิ่ง
สุวิชญา สุ-วิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้งดี
สุวิชาดา สุ-วิ-ชา-ดา เกิดมาดียิ่ง
สุวิทวัส สุ-วิด-ทะ-วัด ผู้มีความฉลาดดี
สุวินัย สุ-วิ-ไน ว่านอนสอนง่าย
สุวีณา สุ-วี-นา พิณที่งดงาม, พิณที่ไพเราะ
สุวีร์ สุ-วี กล้าหาญยิ่ง
สุวีรา สุ-วี-รา กล้าหาญดี
เสกข์ เสก นักศึกษา
เสฎฐวุฒิ เสด-ถะ-วุด มีความเจริญอันดีเลิศ
เสาวธาร เสา-วะ-ทาน น้ำหอม
เสาวนิต เสา-วะ-นิด ฟังแล้ว
เสาวรส เสา-วะ-รด มีรสดี
โสชญา โส-ชะ-ยา ผู้มีความรู้ดี
โสฐิดา โส-ถิ-ดา ผู้มีความมั่นคงอันดีงาม