นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพุธ (กลางคืน) หมวด “ศ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ศกุนากร สะ-กุ-นา-กอน บ่อเกิดแห่งความงาม
ศจี สะ-จี ชายาพระอินทร์, ผู้มีความงาม
ศดานันท์ สะ-ดา-นัน ชื่อของพระพรหม
ศดิศ สะ-ดิด เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ศตคุณ สะ-ตะ-คุณ ผู้มีความตั้งร้อย ผู้มีความรู้ดีมาก
ศตนันท์ สะ-ตะ-นัน มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก
ศตรรฆ สะ-ตัก มีราคาหนึ่งร้อย
ศตายุ สะ-ตา-ยุ มีอายุยืน ๑๐๐ ปี
ศรณ์ สอน ที่พึ่ง
ศรณี สอ-ระ-นี แสวงหาที่พึ่ง
ศรวัณ สอ-ระ-วัน เดือนศรวัณ (ตกราวเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม)
ศรัณยกร สะ-รัน-ยะ-กอน ผู้เป็นที่พึ่ง
ศรัณยธร สะ-รัน-ยะ-ทอน ผู้มีที่พึ่ง
ศรัณยา สะ-รัน-ยา หญิงผู้ปกป้องรักษา
ศรัณยู สะ-รัน-ยู ผู้คุ้มครอง ผู้ปกปักรักษา ลมฟ้าอากาศ
ศรันย์ สะ-รัน อันเป็นที่พึ่ง
ศรันยา สะ-รัน-ยา ผู้ปกป้อง
ศรันยู สะ-รัน-ยู ผู้คุ้มครอง
ศรายุธ สะ-รา-ยุด ผู้มีอาวุธคือลูกศร
ศราวิน สะ-รา-วิน ผู้ฟัง สาวกที่ดีของพระศาสดา
ศราวุธ สะ-รา-วุด ผู้มีศรเป็นอาวุธ
ศริตวรรธน์ สะ-ริด-วัด บรรลุถึงความเจริญ
ศรีวิไล สี-วิ-ไล อารยธรรม, มีความเจริญก้าวหน้า
ศรีสวรรค์ สี-สะ-หวัน ผู้เป็นมิ่งขวัญบนสวรรค์
ศรุดา สะ-รุ-ดา มีชื่อเสียง
ศรุต สะ-รุด มีชื่อเสียง
ศรุตา สะ-รุ-ตา มีชื่อเสียง
ศลาฆนันท์ สลาก-นัน ยินดีการสรรเสริญ
ศลิษา สะ-ลิ-สา การสวมกอด
ศวรรยา สะ-หวัน-ยา ความเป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน
ศวัสกร สะ-วัด-สะ-กอน ผู้สร้างความสุข
ศวิต สะ-วิด ขาว
ศวิตา สะ-วิ-ตา ผิวขาวนวลงาม
ศศวิษาณ สะ-สะ-วิ-สาน สิ่งเหลือเชื่อ
ศศิ สะ-สิ ดวงจันทร์
ศศิกานต์ สะ-สิ-กาน ผู้มีความน่ารักดุจดวงจันทร์
ศศิชา สะ-สิ-ชา เกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ
ศศิธร สะ-สิ-ทอน เหมือนดวงจันทร์, แสงจันทร์
ศศินัดดา สะ-สิ-นัด-ดา หลานของพระจันทร์
ศศิรัตน์ สะ-สิ-รัด รัตนตรัยเปรียบประดุจจันทร์
ศศิโรจน์ สะ-สิ-โรด จันทร์กระจ่างฟ้า
ศศิลักษณ์ สะ-สิ-ลัก ลักษณะงามดุจจันทร์
ศศิเลขา สะ-สิ-เล-ขา ผู้มีความงามดังดวงจันทร์
ศศิวรรณ สะ-สิ-วัน ผู้มีผิวพรรณดุจจันทรา
ศักดา สัก-ดา ผู้มีอำนาจ
ศักดากร สัก-ดา-กอน ผู้มีอำนาจ
ศักดิกร สัก-ดิ-กอน ให้กำลัง
ศักดิธัช สัก-ดิ-ทัด มีความเข้มแข็งเป็นเลิศ
ศักดินนท์ สัก-ดิ-นน ยินดีในอำนาจ
ศักดิ์นันท์ สัก-ดิ-นัน ยินดีในอำนาจ
ศักดิยุต สัก-ดิ-ยุด ประกอบด้วยอำนาจ
ศักดิวัต สัก-ดิ-วัด ผู้มีอำนาจ
ศักย์กฤต สัก-กริด ทำด้วยความสามารถ
ศักย์ศรณ์ สัก-สอน ผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่ง
ศักรชาต สัก-กระ-ชาด มีกำเนิดแต่พระอินทร์
ศักรนันทน์ สัก-กระ-นัน โอรสของพระอินทร์คือ พระอรชุน
ศัญชนี สัน-ชะ-นี สายธนู
ศัตวรี สัด-ตะ-วะ-รี ราตรี
ศันศนีย์ สัน-สะ-นี ควรสรรเสริญ
ศันสนีย์ สัน-สะ-นี ควรได้รับการสรรเสริญ
ศากวร สาก-กะ-วะ-ระ แข็งแรง, มีอำนาจ, มีกำลัง
ศาตนันท์ สา-ตะ-นัน มีความสุขเพลิดเพลิน
ศาตนันทน์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน
ศานติกร สาน-ติ-กอน ให้ความเจริญ
ศานิต สา-นิด ทำให้ฉลาด
ศาศวัต สาด-สะ-วัด ยั่งยืน
ศาสนีย์ สา-สะ-นี สมควรจะสั่งสอน
ศาสวัต สา-ตะ-วัด นิรันดร ตลอดกาล
ศิงขร สิง-ขอน ภูเขา
ศิถี สิ-ถี พวงดอกไม้
ศิรชัช สิ-ระ-ชัด นักรบผู้ยอดเยี่ยม
ศิรดา สิ-ระ-ดา ความเป็นยอด
ศิรวิทย์ สิ-ระ-วิด ผู้มีความรู้เยี่ยมยอด
ศิรสิทธิ์ สิ-ระ-สิด มีความสำเร็จอันยอดเยี่ยม
ศิรัญญา สิ-รัน-ยา ยอดแห่งความรู้
ศิรัสธร สิ-รัด-สะ-ทอน คอ
ศิริชัย สิ-หริ-ไช มีชัยชนะที่เป็นมงคล
ศิริณา สิ-หริ-นา กลางคืน
ศิโรธร สิ-โร-ทอน คอ
ศิโรรัตน์ สิ-โร-รัด เพชรประดับหัว
ศิลาดล สิ-ลา-ดน แผ่นหิน
ศิวกร สิ-วะ-กอน ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล
ศิวนาถ สิ-วะ-นาด ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ
ศิวเวท สิ-วะ-เวด มนตร์สรรเสริญ,พระศิวะ
ศิวัช สิ-วัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ ลูกพระศิวะ
ศิวัชญา สิ-วัด-ชะ-ยา ผู้รู้ในสิ่งอันเป็นมงคล
ศิวิกา สิ-วิ-กา เสลี่ยง คานหาม
ศิศิรา สิ-สิ-รา น้ำค้าง
ศิศุนันท์ สิ-สุ-นัน ความยินดีในวัยเด็ก
ศีกร สี-กอน ฝน, ละอองฝน, หมอก
ศีดา สี-ดา เฉียบคม มีสติปัญญาเฉียบแหลม
ศีตรา สี-ตรา พระจันทร์
ศีตลา สี-ตะ-ลา เย็นสนิท เยือกเย็น
ศีรณา สี-ระ-นา เล็ก ละเอียด
ศีลวัต สี-ละ-วัด มีความประพฤติดี
ศึกษิต สึก-สิด ผู้เป็นปัญญาชน
ศุกล สุ-กน ขาวงาม
ศุกลกานต์ สุ-กน-กาน, สุ-กน-ละ-กาน ผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
ศุจินทรา สุ-จิน-ทรา ยอดแห่งความบริสุทธิ์สะอาด
ศุจินธร สุ-จิน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด
ศุจินธรา สุ-จิน-ทะ-รา ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด
ศุทธนุช สุด-ทะ-นุด หญิงผู้บริสุทธิ์
ศุทธวัต สุด-ทะ-วัด ผู้มีความบริสุทธิ์
ศุทธวีร์ สุด-ทะ-วี ผู้บริสุทธิ์และกล้าหาญ
ศุทธา สุด-ทา ผู้บริสุทธิ์
ศุทธานต์ สุด-ทาน ห้องมเหสี ชายาพระราชา
ศุทธินี สุด-ทิ-นี ผู้มีความบริสุทธิ์
ศุทรา สุ-ทะ-รา ผู้บริสุทธิ์
ศุรธีร์ สุ-ระ-ที ผู้ฉลาดและกล้าหาญ
ศุวิล สุ-วิน ลม อากาศ
เศรษฐ์ เสด ประเสริฐสุด
เศรษฐดา เสด-ถะ-ดา ผู้ประเสริฐกว่า
เศรษฐนัย เสรด-ถะ-ไน การประหยัด
เศรษฐา เสด-ถา เจริญที่สุด, ดีเลิศ, ดีที่สุด
เศวตฉัท สะ-เวด-ตระ-ฉัด ผู้มีปีกขาว
โศจยา โส-จะ-ยา ผู้มีความงาม
โศจิรัตน์ โส-สิ-รัด สุกใสบริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว
โศณรัตน์ โส-นะ-รัด ทับทิม
โศรดา โส-ระ-ดา ผู้ฟัง
โศศิษฐา โส-สิด-ถา ผู้งามยิ่ง