นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพุธ (กลางคืน) หมวด “ว”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
วงศ์ชนก วง-ชะ-นก ผู้ให้กำเนิดวงศ์ตระกูล
วงศธร วง-สะ-ทอน ผู้ดำรงสกุล ผู้สืบสกุล
วงศ์วรรธน์ วง-วัด ตระกูลผู้เจริญ
วชิรญา วะ-ชะ-ระ-ยา ผู้มีความรู้แข็งแกร่ง
วชิรญาณ์ วะ-ชิ-ระ-ยา มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
วชิรวิทย์ วะ-ชิ-ระ-วิด มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
วณิชชา วะ-นิด-ชา การค้าขาย
วทัญญา วะ-ทัน-ยา ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น, ผู้ใจบุญสุนทาน
วทัญญู วะ-ทัน-ยู ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น ผู้ใจบุญสุนทาน
วทันยา วัน-ทัน-ยา ใจบุญสุนทาน
วทันยู วะ-ทัน-ยู ผู้ใจบุญสุนทาน
วธูสิริ วะ-ทู-สิ-ริ หญิงสาวผู้มีสิริมงคล
วนศักดิ์ วะ-นะ-สัก อำนาจแห่งป่า พลังแห่งป่า
วนันต์ วะ-นัน แนวป่า ชายป่า
วนัสนันท์ วะ-นัด-สะ-นัน ผู้ชอบธรรมชาติในป่า
วนาวรรณ วะ-นา-วัน ป่าที่สวยงาม
วนิดา วะ-นิ-ดา หญิงสาว
วรกนก วอ-ระ-กะ-หนก ทองอันประเสริฐ
วรกร วอ-ระ-กอน ผู้สร้างสรรค์สิ่งดีงาม
วรกรณ์ วอ-ระ-กอน ผู้สร้างสรรค์แต่สิ่งอันประเสริฐ
วรกัญญา วอ-ระ-กัน-ยา สตรีผู้ประเสริฐ
วรกันต์ วอ-ระ-กัน ผู้ประเสริฐและน่ารัก
วรกานต์ วอ-ระ-กาน ประเสริฐและน่ารัก
วรกิตติ์ วอ-ระ-กิด ผู้มีชื่อเสียงดี
วรงค์ วะ-รง ส่วนที่ประเสริฐที่สุด ศีรษะ
วรชน วอ-ระ-ชน คนผู้ประเสริฐ
วรชยา วอ-ระ-ชะ-ยา ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรชัย วอ-ระ-ไช มีชัยชนะอันประเสริฐ, ชัยชนะดี
วรชิต วอ-ระ-ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรโชติ วอ-ระ-โชด ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
วรณ วะ-รน ป้อง กำแพง การป้องกันภัย
วรณัน วอ-ระ-นัน การสรรเสริญ การพรรณนา
วรณิกา วอ-ระ-นิ-กา ผู้เขียน เสมียน
วรดนัย วอ-ระ-ดะ-ไน ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม
วรดร วอ-ระ-ดอน ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
วรดา วอ-ระ-ดา ความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ
วรดี วอ-ระ-ดี ของหอมสำหรับลูบไร้ร่างกาย
วรถ ระ-รด ไม้ค้ำ
วรท วะ-รด ผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
วรทย์ วะ-รด ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรทัต วอ-ระ-ทัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ให้พร
วรทา วอ-ระ-ทา ผู้ให้สิ่งที่ประเสริญ, ให้พร
วรธน วอ-ระ-ทน มีทรัพย์อันประเสริฐ
วรนน วอ-ระ-นน มีใจประเสริฐ
วรนาถ วอ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งดี
วรนิดา วอ-นิ-ดา ผู้ได้รับการแนะนำดี
วรนิต วอ-ระ-นิด ผู้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ
วรนิตย์ วอ-ระ-นิด ผู้มีความประเสริฐเป็นนิจ
วรนิษฐา วอ-ระ-นิด-ถา มีความสำเร็จอันประเสริฐ
วรนุช วอ-ระ-นุด นางงาม
วรยศ วอ-ระ-ยด มียศอันประเสริฐ
วรรจชนก วัด-ชะ-นก ศักดิ์ศรีบิดา
วรรณกร วัน-นะ-กอน ผิวพรรณผ่องใส
วรรณกานต์ วัน-นะ-กาน มีผิวพรรณงดงาม
วรรณชนา วัน-ชะ-นา หนังสือร้อยกรอง
วรรณธนา วัน-ทะ-นา มีความงามและมีทรัพย์
วรรณธัช วัน-นะ-ทัด เด่นทางหนังสือ
วรรณรดา วัน-ระ-ดา ผู้ยินดีในผิวพรรณงดงาม
วรรณเลขา วัน-เล-ขา ดินสอพอง
วรรณวนัช วัน-วะ-นัด ผิวพรรณเหมือนดอกบัว
วรรณวร วัน-นะ-วอน ผิวพรรณอันประเสริฐ
วรรณวริน วัน-วะ-ริน งดงามและประเสริฐ
วรรณวลี วัน-วะ-ลี หนังสือหรือตำรา
วรรณาฎ วัน-นาด ผู้ขับร้อง
วรรณิก วัน-นิก ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เขียน เสมียน
วรรณิกา วัน-นิ-กา ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ ผู้เชียน เสมียน
วรรณิดา วัน-นิ-ดา ผู้ได้รับการสรรเสริญ
วรรณิต วัน-นิด ผู้ที่บุคคลอื่นสรรเสริญ ผู้ได้รับการสรรเสริญ
วรรณิศา วัน-นิ-สา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
วรรธนันท์ วัน-ทะ-นัน ผู้พอใจในความเจริญ
วรรษชล วัน-สะ-ชน น้ำฝน
วรรัตน์ วอ-ระ-รัด พระรัตนตรัยอันประเสริฐ
วรฤทัย วอ-ระ-รึ – ไท ผู้มีใจประเสริฐ
วรลักษณ์ วอ-ระ-ลัด ผู้มีลักษณะท่าทางดี
วรวรรณ วอ-ระ-วัน ว่าผิวพรรณประเสริฐ
วรวรรธน์ วอ-ระ-วัด ผู้เจริญด้วยความดี
วรวลัญช์ วอ-ระ-วะ-ลัน ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
วรวัช วอ-ระ-วัด มีความรู้อันประเสริฐ
วรวัฒน์ วอ-ระ-วัด ประเสริฐและเจริญ
วรวิช วอ-ระ-วิด มีความรู้อันประเสริฐ
วรวิทย์ วอ-ระ-วิด มีความรู้อันประเสริฐ
วรวุฒิ วอ-ระ-วุด มีความประเสริฐและความเจริญ
วรสรณ์ วอ-ระ-สอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
วรสุดา วอ-ระ-สุ-ดา สาวงาม, หญิงผู้ประเสริฐ ผู้ฟังที่ดี
วรหทัย วอ-ระ-หะ-ไท ผู้มีใจประเสริฐ
วรัชญ์ วะ-รัด ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัชญาน์ วะ-รัด-ชะ-ยา ผู้มีความรู้ดี
วรัชยา วะ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรัญชลี วะ-รัน-ชะ-ลี การกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง
วรัญชิต วะ-รัน-ชิด มีชัยชนะอันประเสริฐ หรือชนะคนที่ประเสริฐ
วรัญญา วะ-รัน-ยา ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัญญู วะ-รัน-ยู ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัตถ์ วะ-รัด มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง
วรัตนถ์ วะ-รัด มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง
วรัท วะ-รัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร
วรัทยา วะ -รัด-ทะ-ยา มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรันธร วะ-รัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร
วรัสยา วะ-รัด-สะ-ยา ความปรารถนา
วรากร วะ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ
วรางคนา วะ-ราง-คะ-นา สาวสวย, สตรีงดงาม
วรานนท์ วะ-รา-นน ผู้มีความเบิกบานในสิ่งดีงาม
วรายุทธ วะ-รา-ยุด เลิศในการรบ
วรายุส วะ-รา-ยุด ผู้มีอายุอันประเสริฐ
วรารมย์ วะ-รา-รม ผู้มีความรื่นรมย์ดี
วรารัตน์ วะ-รา-รัด แก้วที่ประเสริฐ
วราลี วะ-รา-ลี พระจันทร์
วราศัย วะ-รา-ไส มีที่พึ่งอันประเสริฐ
วริทธิ์ วะ-ริด ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ
วริทธิ์ธร วะ-ริด-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ
วริทธิ์นันท์ วะ-ริด-นัน ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
วรินทร์ วะ-ริน ดีและยิ่งใหญ่
วรินทร วะ-ริน-ทอน ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วริยงค์ วะ-ริ-ยง ผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ
วริยา วะ-ริ-ยา ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก
วริศ วะ-ริด ประเสริฐและเป็นใหญ่
วริศรา วะ-ริด-สะ-รา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วริษ วะ-ริด ฝน
วริษฐา วะ-ริด-ถา ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
วริษา วะ-ริ-สา ฤดูฝน
วริสร วะ-ริ-สอน เจ้าแห่งความดีงาม
วรียะ วะ-รี-ยะ ประเสริฐสุด, สุดที่รัก
วรีรัตน์ วะ-รี-รัด แก้วเปรียบแม่น้ำ
วรีวรรณ วะ-รี-วัน ผิดพรรณเปรียบดั่งแก้ว
วเรณย์ วะ-เรน ประเสริฐสุด
วเรณยา วะ-เรน-ยา ประเสริฐสุด
วโรดม วะ-โร-ดม ผู้ประเสริฐสูงสุด
วฤนท์ วะ-ริน มากมาย
วลักษ์สุดา วะ-ลัก-สุ-ดา บุตรสาวผู้มีผิวขาวสวย
วลัช วะ-ลัด ปลา
วลัยกร วะ-ไล-กอน ทองกร
วลัยวรรณ วะ-ไล-วัน สีแห่งกำไล
วลีรัตน์ วะ-ลี-รัด ถ้อยคำที่ไพเราะ
วศิน วะ-สิน ผู้มีอำนาจ
วศินี วะ-สิ-นี สตรีมีอำนาจ
วสวัตติ์ วะ-สะ-วัด ผู้ยังคนอื่นให้อยู่ในอำนาจ ผู้มีอำนาจ
วสุ วะ-สุ สมบัติ
วสุธร วะ-สุ-ทอน ทรงไว้ซึ่งสมบัติ ร่ำรวย
วสุธันย์ วะ-สุ-ทัน ผู้มีโชคเป็นทรัพย์
วสุธา วะ-สุ-ทา แผ่นดิน
วสุนันท์ วะ-สุ-นัน ยินดีในทรัพย์
วสุรมย์ วะ-สุ-รม ผู้มีความรื่นรมย์ในทรัพย์
วสุวดี วะ-สุ-วะ-ดี หญิงที่มีคุณสมบัติดี
วสุวี วะ-สุ-วี ผู้มีทรัพย์
วัชรกันย์ วัด-ชะ-ระ-กัน สตรีผู้เป็นดุจเพชร
วัชรชัย วัด-ชะ-ระ-ไช ผู้มีชัยในเรื่องความแข็งแกร่ง
วัชรวรรณ วัด-ชะ-ระ-วัน เพชรที่งดงาม
วัชรวิศว์ วัด-ชะ-ระ-วิด ผู้แข็งแกร่ง
วัชรากร วัด-ชะ-รา-กอน ขุมทรัพย์
วัชรินทร์ วัด-ชะ-ริน เจ้าแห่งเพชร, เจ้าแห่งสายฟ้า, พระอินทร์
วัชริศ วัด-ชะ-ริด เจ้าแห่งเพชร เจ้าแห่งสายฟ้า
วัชรียา วัด-ชะ-รี-ยา เพชร
วัชรีวรรณ วัด-ชะ-รี-วัน ผิดพรรณงดงามประดุจเพชร
วัชเรศ วัด-ชะ-เรด เจ้าแห่งความแข็งแกร่ง
วัชสัณห์ วัด-ชะ-สัน มีคำพูดไพเราะ
วัฒนชัย วัด-ทะ-นะ-ไช ชนะด้วยความเจริญ
วัฒนศักดิ์ วัด-ทะ-นะ-สัก มีความเจริญในเกียรติ
วัณณุวรรธน์ วัน-นุ-วัด ทางแห่งความเจริญ
วัทธิกร วัด-ทิ-กอน ทำกำไร
วัทน์ วัด การพูด ใบหน้า
วัทนนันท์ วัด-ทะ-นะ-นัน นักพูดเพื่อความบันเทิง
วัทนวร วัด-ทะ-นะ-วอน ใบหน้าสวย พูดเก่ง
วัทน์สิริ วัด-สิ-ริ มีใบหน้างาม พูดเป็นเสน่ห์
วันทนา วัน-ทะ-นา การไหว้
วันทนีย์ วัน-ทะ-นี น่านับถือ
วันทิตา วัน-ทิ-ตา ผู้นอบน้อม
วัลย์ลดา วัน-ละ-ดา สายเถาวัลย์
วัศยา วัด-สะ-ยา เชื่อฟัง
วัสสิกา วัด-สิ-กา ดอกมะลิ
วาทินี วา-ทิ-นี นักดนตรี, นักพูด
วาทิศ วา-ทิด ผู้คงแก่เรียน
วาริธร วา-ริ-ทอน เมฆ
วารีนิธิ วา-รี-นิด มหาสมุทร
วารุณอร วา-รุน-ออน หญิงสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้
วารุณี วา-รุ-นี เทวีแห่งเหล้า, เหล้า
วาสิตา วา-สิ-ตา กลิ่นหอม หอมหวาน อบอวล
วาสินี วา-สิ-นี อยู่ประจำ สถิตอยู่ มั่นคง
วิกรานต์ วิ-กราน ผู้ก้าวไปข้างหน้า กล้าหาญ
วิกันดา วิ-กัน-ดา น่ารัก
วิฆเนศ วิ-คะ-เนด พระพิฆเณศ
วิจิตรา วิ-จิด-ตรา งามหยดย้อย
วิชชากร วิด-ชา-กอน ผู้สร้างความรู้
วิชชุกร วิด-ชุ-กอน แสงสายฟ้า
วิชชุดา วิด-ชุ-ดา สายฟ้า, ประดุจสายฟ้า, แสงไฟ
วิชชุตา วิด-ชุ-ตา สายฟ้า
วิชญ์ วิด ผู้รู้ นักปราชญ์
วิชญะ วิด-ชะ-ยะ นักปราชญ์
วิชญาดา วิด-ชะ-ยา-ดา ผู้รู้แจ้ง
วิชญาน์ วิด-ชะ-ยา ความรู้
วิชยา วิ-ชะ-ยา ชัยชนะ
วิชวิทย์ วิด-ทะ-วิด มีความรู้หลายอย่าง
วิชาดา วิ-ชา-ดา ผู้มีชาติกำเนิดดีเยี่ยม
วิชาธร วิ-ชา-ทอน ผู้มีความรู้ทางเวทมนตร์ต่างๆ
วิชานนะ วิ-ชาน-นะ ความเห็นจริง,ความล่วงรู้
วิชานาถ วิ-ชา-นาด มีความรู้เป็นที่พึ่ง
วิชาฤทธิ์ วิ-ชา-ริด สำเร็จด้วยความรู้
วิชิดา วิ-ชิ-ดา ผู้ชนะแล้ว
วิชิตชัย วิ-ชิด-ไช ชัยชนะ
วิชิตา วิ-ชิ-ตา ผู้ชนะแล้ว
วิชุกร วิ-ชุ-กอน ฟ้าแลบ, ฟ้าร้อง
วิชุดา วิ-ชุ-ดา แสงไฟ, สายฟ้า
วิญญู วิน-ยู ผู้รู้แจ้ง
วิดรณ์ วิ-ดอน ข้ามพ้นความทุกข์
วิทวัส วิ-ทะ-วัด ผู้ฉลาด
วิทิต วิ-ทิด ผู้คงแก่เรียน, ผู้รู้
วิทูร วิ-ทูน ผู้ฉลาด
วิธวิทย์ วิด-ทะ-วิด ผู้ฉลาด
วิธวินท์ วิด-ทะ-วิน ได้สิ่งแปลก ๆ มีลาภเสมอ
วิธาน วิ-ทาน กฎเกณฑ์ ระเบียบ
วิธาวดี วิ-ทา-วะ-ดี ก้าวหน้า
วิธิสรรค์ วิ-ทิ-สัน สร้างวิธีการ คิดหาวิธีการที่ดี
วิธุกร วิ-ทุ-กอน แสงจันทร์
วินธัย วิน-ไท ผลไม้ ชื่อภูเขา
วินิชา วิ-นิ-ชา จำเก่ง
วินิทร วิ-นิด ตื่นเสมอ ขยัน
วินิทรา วิ-นิ-ทะ-รา ตื่นเสมอ ขยัน
วินิธา วิ-นิ-ทา ฝังใจ จดจำเก่ง
วิยดี วิ-ยะ-ดี นก
วิรชัช วิ-ระ-ชัด นักรบผู้กล้าหาญ
วิรชา วิ-ระ-ชา ผู้ปราศจากมลทิน
วิรดา วิ-ระ-ดา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
วิรดี วิ-ระ -ดี การงดเว้นจากความชั่ว
วิรตา วิ-ระ-ตา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
วิรตี วิ-ระ-ตี การงดเว้น (จากความชั่ว
วิรยา วิ-ระ-ยา ความเพียร
วิรัจนา วิ-รัด-จะ-นา ผู้สร้างสรรค์ดี
วิรัชย์ วิ-รัด ชัยชนะของผู้กล้า
วิรัชยา วิ-รัด-ชะ-ยา ผู้มีชัยอย่างอาจหาญ
วิรัญจ์ วิ-รัน ชื่อของพรหม
วิรัญชนา วิ-รัน-ชะ-นา เป็นที่ยินดียิ่ง เป็นที่ชอบใจยิ่ง
วิรัล วิ-รัน บาง โปร่ง หายาก งาม
วิรากร วิ-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้า
วิรากานต์ วิ-รา-กาน ผู้กล้าหาญและเป็นที่รัก
วิโรจน์ วิ-โลด สว่าง, แจ่มแจ้ง
วิโรษณา วิ-โร-สะ-นา ผู้ไม่มีความโกรธ
วิลันดา วิ-ลัน-ดา ชาวดัตช์
วิลาวัณย์ วิ-ลา-วัน งามยิ่ง
วิลาสินี วิ-ลา-สิ-นี สวยงาม
วิไลรัตน์ วิ-ไล-รัด งามอย่างมีค่า
วิไลวรรณ วิ-ไล-วัน ผิวงาม
วิวรรธน์ วิ-วัด ความเจริญรุ่งเรือง
วิวัฒน์ชัย วิ-วัด-ไช มีความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะ
วิวิธชัย วิ-วิด-ทะ-ไช มีชัยชนะหลายอย่าง
วิวิธวินท์ วิ-วิด-ทะ-วิน ได้สิ่งแปลก ๆ ได้รับอยู่เสมอ
วิวิศน์ วิ-วิด งามอย่างวิเศษ
วิวิศนา วิ-วิด-สะ-นา มีความงามมาก งามอย่างวิเศษ
วิศรุต วิ-สะ-รุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
วิศรุตา วิ-สะ-รุ-ตา ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
วิศลย์ วิ-สน ไม่มีทุกข์โศก
วิศัลย์ศยา วิ-สัน-สะ-ยา อยู่อย่างไม่มีทุกข์โสก
วิศัลยา วิ-สัน-ยา ไม่มีความทุกข์โศก
วิษณุสรรค์ วิด-สะ-นุ-สัน วิษณุสร้างมา ลูกวิษณุ
วิสสุต วิด-สุด ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
วิสสุตา วิด-สุ-ตา ปรากฏชื่อ มีชื่อเสียง
วิสาข์ วิ-สา เดือนวิสาขะ
วิสินี วิ-สิ-นี กอบัว
วิสุทธิ์ วิ-สุด สะอาดสดใส
วีธรา วี-ทะ-รา ฟ้ากระจ่าง บริสุทธิ์
วีรกร วี-ระ-กอน ผู้กระทำการอย่างกล้าหาญ
วีรชัช วี-ระ-ชัด นักรบผู้กล้า
วีรชิต วี-ระ-ชิด ชัยชนะของคนกล้า วีรบุรุษผู้พิชิต
วีรณัฐ วี-ระ-นัด ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
วีรดนย์ วี-ระ-ดน บุตรชายผู้กล้าหาญ
วีรดา วี-ระ-ดา ความกล้าหาญ
วีรเดช วี-ระ-เดด อำนาจของผู้กล้า
วีรยา วี-ระ-ยา ความเพียร
วีรยุทธ วี-ระ-ยุด นักรบผู้กล้า
วีรลักษณ์ วี-ระ-ลัก ลักษณะของผู้กล้า
วีรวรรณ วี-ระ-วัน ผิดพรรณของผู้กล้า, วรรณะของผู้กล้า
วีรวัฒน์ วี-ระ-วัด ผู้เจริญด้วยความกล้า
วีรวุฒิ วี-ระ-วุด เป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ
วีรศรุต วี-ระ-สะ-รุด มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้าหาญ
วีร์สุดา วี-สุ-ดา ลูกสาวผู้กล้าหาญ
วีรอร วี-ระ-ออน หญิงสาวผู้กล้าหาญ
วีรัช วี-รัด เกิดจากผู้กล้าหาญ
วีรากร วี-รา-กอน บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ
วีราทร วี-รา-ทอน ความเอื้อเฟื้อของผู้กล้าหาญ
วีรินทร์ วี-ริน ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่
วีริยา วี-ริ-ยา ความเพียร
วีริศ วี-ริด ยอดวีรบุรุษ ยอดผู้กล้า
วีริสรา วี-ริด-สะ-รา ผู้เป็นใหญ่ที่กล้าหาญ
วีริสา วี-ริ-สา เจ้าแห่งความกล้าหาญ
วุฒิกร วุด-ทิ-กอน ผู้สร้างความเจริญ
วุฒิชัย วุด-ทิ-ไช ชนะด้วยความเจริญ
วุฒิชาติ วุด-ทิ-ชาด เกิดจากความเจริญ
วุฒิเดช วุด-ทิ-เดด เจริญขึ้นด้วยอำนาจ
วุฒิศักดิ์ วุด-ทิ-สัก มีความเจริญและอำนาจ
เวณิกา เว-นิ-กา เกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ
เวทิดา เว-ทิ-ดา ให้รู้
เวทิต เว-ทิด ให้ความรู้
เวทิตา เว-ทิ-ตา ให้ความรู้
เวทิศ เว-ทิด ผู้คงแก่เรียน
เวทิสา เว-ทิ-สา เจ้าแห่งความรู้
เวธกา เว-ทะ-กา คม เฉียบแหลม
เวธน์ เวด ปัญญาเฉียบแหลม
เวธนี เว-ทะ-นี สว่าน มีปัญญาเฉียบแหลม
เวโรจน์ เว-โรด ความรุ่งเรือง
เวสารัช เว-สา-รัด ความเป็นผู้กล้า
แว่นแก้ว แว่น-แก้ว สะท้อนให้เห็นคุณค่า
แวววรรณ แวว-วัน มีผิวพรรณผ่องใสงดงาม
แวววัย แวว-ไว มีอายุที่สดใสตลอดไป
แวววิไล แวว-วิ-ไล งดงามสดใส
ไวทย์ ไว มีความรู้
ไวทย์วิชญ์ ไว-วิด ผู้มีความรู้ทางวิชาการ
ไวทิน ไว-ทิน ผู้รู้
ไววิทย์ ไว-วิด อำนาจ ความเจริญ