นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพุธ (กลางคืน) หมวด “ร”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
รจนันท์ รด-จะ-นัน ผู้ชอบประดับตกแต่ง
รจนากร รด-จะ-นา-กอน ผู้สร้างสรรค์
รจเรข รด-จะ-เรก การขีดเขียน
รชต ระ-ชด เงิน
รชตนันท์ ระ-ชะ-ตะ-นัน ผู้ชอบเงิน
รชนิกร ระ-ชะ-นิ-กอน พระจันทร์
รชนิศ รด-ชะ-นิด เจ้าแห่งกลางคืน พระจันทร์
รชานนท์ ระ-ชา-นน ยินดีในทรัพย์สมบัติ
รฐนนท์ ระ-ถะ-นน เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ
รณกร รน-นะ-กอน การรบ นักรบ
รณชัช รน-นะ-ชัด ทหารในสนามรบ
รณชิต รน-นะ-ชิด ผู้ชนะในการรบ
รณยศ รน-นะ-ยด ผู้มีชื่อเสียงในการรบ
รณรต รน-นะ-รด ผู้ยินดีในการรบ
รณรุต รน-นะ-รุด ผู้ยินดีในการรบ
รณวร รน-นะ-วอน ประเสริฐในการรบ มีเสียงไพเราะ
รณัชย์ ระ-นัด ผู้มีชัยในการรบ
รณิศร ระ-นิ-สอน เจ้าแห่งการรบ
รณิสร ระ-นิ-สอน เจ้าแห่งสงคราม
รเณศ ระ-เนด จอมทัพ เจ้าแห่งการรบ
รดา ระ-ดา ผู้ยินดีแล้ว
รดิศ ระ-ดิด เจ้าแห่งความรัก ชื่อของกามเทพ
รตน ระ-ตะ-นะ ความรื่นรมย์
รตา ระ-ตา เพลิดเพลิน ยินดี สดชื่น
รติกร ระ-ติ-กอน ผู้สร้างความยินดี
รติกานต์ ระ-ติ – กาน ผู้มีความยินดีที่น่ารัก
รตินันท์ ระ-ติ-นัน ยินดีกับความรัก
รตินาถ ระ-ติ-นาด ผู้ยินดีในที่พึ่ง
รติมา ระ-ติ-มา ผู้มีความรัก
รติรส ระ-ติ-รด ผู้ยินดีในรส
รติรัตน์ ระ-ติ-รัด ผู้ยินดีในพระรัตนตรัย
รติวรรธน์ ระ-ติ-วัด ผู้ยินดีในความเจริญ
รติวันต์ ระ-ติ-วัน ผู้มีความยินดี
รถิก ระ-ถิก ทหารรถศึก
รยา ระ-ยา กระแสน้ำ หรือความเร็ว
รวิกันต์ ระ-วิ-กัน แสงอาทิตย์ที่น่ารัก
รวิกานต์ ระ-วิ-กาน แสงอาทิตย์ที่น่ารัก
รวิชา ระ-วิ-ชา ลูกพระอาทิตย์
รวินท์ ระ-วิน ดอกบัว
รวินันท์ ระ-วิ-นัน เป็นที่ยินดีดุจแสงอาทิตย์
รวิษฎา ระ-วิ-สะ-ดา ผู้ปรารถนาในแสงอาทิตย์
รวิสรา ระ-วิ-สะ-รา เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์
รวิสุด ระ-วิ-สุด ลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์
รวิสุต ระ-วิ-สุด ลูกพระอาทิตย์ ดาวพระเสาร์
รศนา รด-สะ-นา ลิ้น เข็มขัดสตรี
รสกร รด-สะ-กอน ผู้กระทำรส หมายถึงไพเราะ พอใจ หรืองดงาม
รสธร รด-สะ-ทอน ทรงไว้ซึ่งรส หมายถึงมีรสนิยม มีเสน่ห์
รสนันท์ รด-สะ-นัน มีรสนิยมดี
รสนาถ รด-สะ-นาด ปรอท
รสริน รด-สะ-ริน รินรส มีเสน่ห์อยู่เสมอ
รสิกา ระ-สิ-กา ผู้มีรส มีรสนิยม ผู้ซาบซึ้งในรสกวี
รสิตา ระ-สิ-ตา ชอบทอง รสนิยม
รสินทรา ระ-สิน-ทรา จินดามณี
รหัท ระ-หัด ทะเล
ระยา ระ-ยา กระแสน้ำ หรือความเร็ว
รักตกันท์ รัก-ตะ-กัน แก้วแดง แก้วประพาส
รักษณาลี รัก-สะ-นา-ลี มีเพื่อนหญิงคุ้มครอง มีเพื่อนดี
รักษิณา รัก-สิ-นา คุ้มครอง
รักษิต รัก-สิด ได้รับการคุ้มครอง
รักษิตา รัก-สิ-ตา ผู้ได้รับการคุ้มครอง
รัชชานนท์ รัด-ชา-นน ยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา
รัชต์ธร รัด-ชะ-ทอน ผู้มีเงิน
รัชนาท รัด-ชะ-นาด เสียงบันลือในประเทศ มีอำนาจในประเทศ
รัชนีกร รัด-ชะ-นี-กอน แสงแห่งกลางคืน
รัชนีชล รัด-ชะ-นี-ชน น้ำค้าง
รัชนียา รัด-ชะ-นี-ยา เร้าใจให้ตื่นเต้น
รัญชน์ รัน ความยินดี
รัญชนา รัน-ชะ-นา น่ายินดี น่ารัก
รัญชิดา รัน-ชิ-ดา น่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก
รัฐธีร์ รัด-ถะ-ที ปราชญ์แห่งรัฐ
รัฐนันท์ รัด-ถะ-นัน เป็นที่ยินดีของประเทศ
รัตกันท์ รัด-ตะ-กัน แก้วแดง แก้วประพาฬ
รัตติยา รัด-ติ-ยา เกิดในเวลากลางคืน
รัตนกร รัด-ตะ-นะ-กอน สร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว
รัตนธร รัด-ตะ-นะ-ทอน มีค่าดุจพระรัตนตรัย
รัตนากร รัด-ตะ-นา – กอน บ่อเกิดแห่งพระรัตนตรัย
ราชาวดี รา-ชา-วะ-ดี ชื่อหนึ่งของต้นหางกระรอก
ราชินทร์ รา-ชิน ราชาผู้เป็นใหญ่
รินคำ ริน-คำ พูดเรื่อย ๆ ทองริน
รินรดา ริน-ระ-ดา ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ
รินรดี ริน-ระ-ดี มีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย
รินรตี ริน-ระ-ตี มีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย
รุ่งรดิศ รุ่ง-ระ-ดิด รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ กามเทพผู้รุ่งเรือง
รุ่งรวิน รุ่ง-ระ-วิน พระอาทิตย์ยามเช้า
รุ่งรุจ รุ่ง-รุด รุ่งโรจน์ สว่างไสว
รุ่งรุจี รุ่ง-รุ-จี เริ่มรุ่งเรือง
รุ่งวิกรัย รุ่ง-วิ-ไกร ค้าขายเจริญ
รุจ รุด รุ่งเรือง สว่าง
รุจธร รุด-จะ-ทอน ผู้มีความรุ่งโรจน์
รุจนา รุ-จะ-นา น่ารักน่าชอบใจ
รุจยา รุด-จะ-ยา น่ารัก
รุจยากร รุด-จะ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งความงาม
รุจรดา รุด-ระ-ดา รุ่งเรืองและรื่นรมย์
รุจรวี รุด-ระ-วี สว่างดุจพระอาทิตย์
รุจิกา รุ-จิ-กา มีความพอใจ ประกอบด้วยความพอใจ
รุจิดา รุ-จิ-ดา ความพอใจ ความรุ่งโรจน์
รุจิรดา รุ-จิ-ระ-ดา ยินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง
รุจิรัตน์ รุ-จิ-รัด งามอย่างประเสริฐ
รุจิรางค์ รุ-จิ-ราง มีรูปร่างหรือกายงดงามยิ่ง
รุจิษยา รุ-จิ-สะ-ยา รุ่งเรือง อ่อนหวานน่ารัก
รุจิสรรค์ รุ-จิ-สัน สร้างความงาม
รุจิสา รุ-จิ-สา เจ้าแห่งความงาม มีเสน่ห์ยิ่ง
รุจีรัตน์ รุ-จี-รัด รัตนะที่งดงาม
รุณฑิกา รุน-ดิ-กา กรณีประตู
รุธิรา รุ-ทิ-รา แดง ดาวอังคาร
เรณุกา เร-นุ-กา นามมารดาปรศุราม
เรืองริน เรือง-ริน สุกสว่างเรื่อย ๆ
ไรวินท์ ไร-วิน ได้ทรัพย์ มีทรัพย์