นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพุธ (กลางคืน) หมวด “ท”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ทยากร ทะ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
ทยิดา ทะ-ยิ-ดา เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา
ทยุต ทะ-ยุด สว่างไสว
ทรงกฤต ทรง-กริด การสร้าง
ทรงรัฐ ทรง-รัด ครองเมือง
ทรงวศิน ทรง-วะ-สิน ผู้ชนะด้วยตนเอง
ทรงวุฒิ ซง-วุด ทรงไว้ซึ่งความเจริญ
ทรรศน ทัด-สน ความรู้, ความเห็น
ทรรศนันทน์ ทัด-สะ-นัน มองดูเพลิน
ทรรศยา ทัด-สะ-ยา ควรค่าแก่การดู
ทรรศิกา ทัด-สิ-กา การมองดู, อธิบาย
ทรรศิต ทัด-สิด แสดงแล้ว, อธิบายแล้ว
ทวีเดช ทะ-วี-เดช ผู้มีอำนาจมากขึ้น
ทวีติยา ทะ-วี-ติ-ยา ที่สอง
ทวีนุช ทะ-วี-นุด สาวงาม
ทวีรัชต์ ทะ-วี-รัด สมบัติมาก
ทวีรัฐ ทะ-วี-รัด สองเมือง สองแคว้น
ทักษ์ ทัก ขยัน ฉลาด มีทักษะ
ทักษ์ดนัย ทัก-ดะ-ไน บุตรชายผู้ฉลาด
ทักษดา ทัก-สะ-ดา ผู้ชำนาญการ
ทักษ์สุดา ทัก-สุ-ดา บุตรสาวผู้ฉลาด
ทักษิณา ทัก-สิ-นา บริสุทธิ์, สุจริต
ทัชชกร ทัด-ชะ-กอน ผู้ให้
ทัณฑธร ทัน-ทะ-ทอน ผู้พิพากษา
ทัณฑิกา ทัน-ทิ-กา ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง
ทัดธน ทัด-ทน ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
ทัตธน ทัด-ทน ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
ทัตสรวง ทัด-สวง สวรรค์ประทานมา
ทัสสิตา ทัด-สิ-ตา ปรากฏแล้ว
ทาดา ทา-ดา ผู้ให้
ทำนุรัฐ ทำ-นุ-รัด อุดหนุนหรือส่งเสริมประเทศชาติ
ทิชากร ทิ-ชา-กอน ผู้เกิดสองครั้ง
ทินกฤต ทิน-นะ-กริด ทำกลางวัน พระอาทิตย์
ทินสิรี ทิน-สิ-รี มิ่งขวัญแห่งวัน วันอาทิตย์
ทิวัตถ์ ทิ-วัด มีความสำเร็จเป็นเลิศ
ทิศากร ทิ-สา-กอน ผู้บอกทิศทาง
ทีฆทัศน์ ที-คะ-ทัด มีสายตายาว คาดการณ์ได้ไกล
เทวิษฎ์ เท-วิด เป็นที่ปรารถนาของเทวดา
เทศิกา เท-สิ-กา ผู้ท่องเที่ยว
ไทวัชญา ไท-วัด-ชะ-ยา ผู้ฉลาด
ไทวิกา ไท-วิ-กา เป็นทิพย์