นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพุธ (กลางคืน) หมวด “จ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
จง จง บอกความหวัง หรือความบังคับแน่วแน่
จงกล จง-กน บัว, บัวสาย
จงกลณี จง-กน-นี ดอกบัว
จงจิตร จง-จิด ใจแน่วแน่
จงรัก จง-รัก คงความรู้สึกดี ๆ ไว้
จงรักษ์ จง-รัก ให้รักษาไว้
จงสุข จง-สุก ให้มีความสุข
จงสุทธา จง-สุด-ทา ให้ขาวสะอาด, บริสุทธิ์
จณิสตา จะ-นิด-สะ-ตา ยิ่งใหญ่ในเรื่องการให้
จตุรดา จะ-ตุ-ระ-ดา ความฉลาด
จตุรวิทย์ จะ-ตุ-ระ-วิด ผู้เก่งกาจในพระเวทย์
จรณ์ จอน ความประพฤติดี
จรณบูรณ์ จะ-ระ-นะ-บูน ถึงพร้อมด้วยความประพฤติ
จรณะ จะ-ระ-นะ ความประพฤติ
จรณา จะ-ระ-นา ดำเนินไปข้างหน้า ความประพฤติ
จรณินท์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จรณินทร์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จรรยกร จัน-ยะ-กอน รุ่งเรืองด้วยความประพฤติ
จรรย์ธร จัน-ทอน มีความประพฤติดี
จรรยนาถ จัน-ยะ-นาด ที่พึ่งเรื่องความประพฤติ
จรรยา จัน-ยา ความประพฤติ, กริยิที่ควรประพฤติในหมู่คณะ
จรรวรรธน์ จัน-ยะ-วัด เจริญเรื่องความประพฤติ
จรส จะ-รด แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง
จรสจันทร์ จะ-รด-จัน เหลืองเรืองรอง, เหลืองพระจันทร์
จรัญญา จะ-รัน-ยา กระจาย, แพร่กระจาย
จรัณธร จะ-รัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความประพฤติ
จรัณลักษณ์ จะ-รัน-ลัก ลักษณะของความประพฤติ
จรัล จะ-รัน เที่ยวป่า
จรัส จะ-หรัด แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง
จรัสกร จะ-หรัด-กอน, จะ-หรัด-กอน แสงสว่างจ้า
จรัสรวี จะ-หรัด-ระ-วี สว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
จรัสรัตน์ จะ-หรัด-รัด แก้วที่มีแสงสว่างใส
จรัสวรรณ จะ-หรัด-วัน ชนชั้นที่เจริญรุ่งเรือง
จรัสศรี จะ-หรัด-สี ผุดผ่อง
จรายุทธ จะ-รา-ยุด อาวุธของคนจร, อาวุธของคนเดินทาง
จริญญา จะ-ริน-ยา มีความรู้เรื่องการเดินทาง
จรินทร์ จะ-ริน ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
จรินทร จะ-ริน-ทอน ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
จริยวดี จะ-ริ-ยะ-วะ – ดี ผู้มีความประพฤติดี
จริยา จะ-ริ-ยา กริยาเพียบพร้อม
จริยาวดี จะ-ริ-ยา-วะ-ดี หญิงผู้มีความประพฤติดี
จรีย์ จะ-รี ความประพฤติ, กริยาที่ควรประพฤติ
จรุง จะ-รุง ชักชวน, ยั่วใจ
จรุงจิต จะ-รุง-จิด รัญจวนใจ
จรูญ จะ-รูน รุ่งเรือง, งดงาม
จรูญจิต จะ-รูน-จิด จิตใจงาม
จรูญวรรณ จะ-รูน-วัน ชนชั้นที่รุ่งเรือง
จรูญศรี จะ-รูน-สี ผู้รุ่งเรืองด้วยสิริมงคล
จรูญศักดิ์ จะ-รูน-สัก ผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจ
จเร จะ-เร ผู้เร่งรีบ, ผู้ตรวจ, ผู้ดูแล
จวงจันทร์ จวง-จัน จันทร์หอม
จักรกริช จัก-กริด อาวุธของแว่นแคว้น
จักรกฤช จัก-กริด อาวุธของแว่นแคว้น
จักรกฤษณ์ จัก-กริด พระนารายณ์ทรงจักร
จักรชัย จัก-ไช จักแห่งชัยชนะ
จักรดุลย์ จัก-กระ-ดุน คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ อย่างเสมอภาค
จักรธร จัก-กระ-ทอน ทรงไว้ซึ่งจักร พระราชา พระนารายณ์
จักรวุฒิ จัก-กระ-วุด วงจรแห่งความเจริญ
จักรวุธ จัก-กระ-วุด ผู้มีจักรเป็นอาวุธ
จักริน จัก-กริน พระราชา พระนารายณ์
จักรินทร์ จัก-กริน ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น
จักษณา จัก-สะ-นา การพูด
จัตุรงค์ จัด-ตุ-รง องค์ 7, ประกอบด้วย 4 ส่วน
จันทกร จัน-ทะ-กอน แสงจันทร์
จันทกานต์ จัน-ทะ-กาน ราตรีกาล งามดังพระจันทร์ ชายาพระจันทร์
จันทกานติ์ จัน-ทะ-กาน แสงจันทร์
จันทนา จัน-ทะ-นา ต้นไม่มีผลสุกเหลืองหอม
จันทนี จัน-ทะ-นี มีกลิ่นจัน
จันทนียา จัน-ทะ-นี-ยา มีกลิ่นจัน
จันทร จัน-ทอน นิ่มนวลดุจแสงจันทร์
จันทรกร จัน-ทระ-กอน แสงจันทร์
จันทร์แก้ว จัน-แก้ว คุณค่าเลิศ, เปล่งปลั่งมั่งคั่ง
จันทร์จรี จัน-จะ-รี ความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม
จันทร์จิรา จัน-จิ-รา งามเสมอ
จันทร์ไชย จัน-ไช ชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น
จันทร์ดาว จัน-ดาว ดุจดวงดาว และดวงจันทร์
จันทรรัตน์ จัน-ทระ-รัด ไข่มุก
จันทร์วลัย จัน-วะ-ไล วงจันทร์ วงเดือน
จันทรวัทน์ จัน-ทระ-วัด ใบหน้างามดุจจันทร์
จันทร์สุดา จัน-สุ-ดา ลูกสาวผู้งามดุจจันทร์
จันทรัช จัน-ทะ-รัด เกิดจากพระจันทร์
จันทรา จัน-ทรา นิ่มนวลดุจแสงจันทร์
จันทรากานต์ จัน-ทรา-กาน ที่รักของพระจันทร์
จันทรานนท์ จัน-ทรา-นน มีหน้าผุดผ่อง
จันทราวรรณ จัน-ทรา-วัน ผิวพรรณเปล่งปลั่ง
จันทริกา จัน-ทะ-ริ – กา แสงจันทร์
จันทริษฎ์ จัน-ทะ-ริด ผู้เป็นที่รักของจันทร์
จันทวรรณ จัน-ทะ-วัน ผิวงามนิ่มนวลดุจแสงจันทร์
จันทิรา จัน-ทิ-รา พระจันทร์
จาตุรนต์ จา-ตุ-รน เจ้าแห่งโลก
จารวี จา-ระ-วี ผู้งดงาม
จารวีกร จา-ระ-วี-กอน ผู้สร้างความงาม
จาริณี จา-ริ-นี ผู้ประพฤติ
จารีย์ จา-รี ผู้มีความประพฤติที่ดี
จารีรัตน์ จา-รี-รัด ผู้ประพฤติดี
จารุกร จา-รุ-กอน รัศมีงาม รัศมีดั่งทอง
จารุกฤต จา-รุ-กริด สร้างมาให้งดงาม
จารุกัญญ์ จา-รุ-กัน หญิงสาว (งาม) ดังหนึ่งทอง
จารุกัญญา จา-รุ-กัน-ยา หญิงสาวผู้งดงาม
จารุกันย์ จา-รุ-กัน หญิงสาวผู้งดงาม
จารุกิตต์ จา-รุ-กิด มีชื่อเสียงดีงาม
จารุกิตติ์ จา-รุ-กิด มีชื่อเสียงดีงาม
จารุชา จา-รุ-ชา เกิดมาสวย
จารุเชษฐ์ จา-รุ-เชด ผู้เจริญในความงาม
จารุณัฐ จา-รุ-นัด ปราชญ์ผู้งดงาม
จารุณี จา-รุ-นี สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
จารุดา จา-รุ-ดา ความงดงาม
จารุเดช จา-รุ-เดด มีเดชงาม งามด้วยเดช
จารุทัศน์ จา-รุ-ทัด มีการเห็นหรือทัศนะงดงาม
จารุนันท์ จา-รุ-นัน ชอบสิ่งที่งดงาม
จารุเนตร จา-รุ-เนด มีตางาม
จารุรัตน์ จา-รุ-รัด สิ่งมีค่าที่งดงาม
จารุลักษณ์ จา-รุ-ลัก มีลักษณะงดงาม
จารุวรรณ จา-รุ-วัน ผิวพรรณดุจทองคำ
จารุวัฒน์ จา-รุ-วัด ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
จารุวัตร จา-รุ-วัด การประพฤติที่งดงาม
จารุวิทย์ จา-รุ-วิด มีความรู้งาม งามด้วยความรู้
จำนง จำ-นง ประสงค์, มุ่งหวัง,ตั้งใจ
จำรัส จำ-หรัด รุ่งเรือง, แจ่มแจ้ง
จำรูญ จำ-รูน รุ่งเรือง, งาม
จำรูญศรี จำ-รูน-สี ผุดผ่อง
จำรูญศักดิ์ จำ-รูน-สัก ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง
จำเริญ จำ-เริน เติบโต, งอกงาม
จิณณ์ จิน ประพฤติดีแล้ว
จิณณทัต จิน-นะ-ทัด ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน
จิณณวัตร จิน-นะ-วัด ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิณณะ จิน-นะ ประพฤติแล้ว
จิณณา จิน-นา ประพฤติแล้ว
จิณห์วรา จิน-วะ-รา มีเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์อันประเสริฐ
จิณัฐตา จิ-นัด-ตา ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
จิต จิด ใจ ซึ่งมีหน้าที่รู้ คิด และนึก
จิตชยา จิด-ชะ-ยา ผู้รู้ใจ, ผู้เข้าใจความคิด
จิตตนาถ จิด-ตะ-นาด เจ้าแห่งใจ
จิตตวิสุทธิ จิด-ตะ-วิ-สุด ความหมดจดของจิต, หลุดจากกิเลส
จิตตา จิด-ตา ชื่อนักษัตร
จิตตานันท์ จิด-ตา-นัน ผู้มีความรื่นเริง
จิตติกร จิด-ติ-กอน ผู้มีเกียรติ
จิตตินันท์ จิด-ติ-นัน ผู้ยินดีในเกียรติ
จิตติศักดิ์ จิด-ติ-สัก อำนาจความคิด
จิตติสุดา จิด-ติ-สุ – ดา ลูกสาวผู้มีเกียรติศักดิ์
จิตธนา จิด-ทะ-นา ทรัพย์แห่งใจ
จิตร จิด การวาดเขียน ระบายสี ,งดงามประณีต
จิตรกัญญา จิด-กัน-ยา หญิงสาวที่สวยงาม
จิตรกัณฐ์ จิต-กัน นกพิราบ
จิตรกันยา จิด-กัน-ยา หญิงสาวผู้งดงาม
จิตรดิลก จิด-ดิ-หลก ยอดแห่งความงาม มีเครื่องหมายสวยงาม จิตรกรเด่น
จิตรทวัส จิด-ตระ-วัด วันอันแจ่มใส
จิตรทิวัส จิด-ทิ-วัด วันอันแจ่มใส สวรรค์อันงดงาม
จิตรทิวา จิด-ทิ-วา วันอันแจ่มใส
จิตรธร จิด-ตระ-ทอน ผู้มีความงาม
จิตรฤทัย จิด-รึ-ไท ผู้มีจิตใจงดงาม
จิตรลดา จิด-ละ-ดา เป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์
จิตรเลขา จิด-เล-ขา รูปภาพงามยิ่ง
จิตรวรรณ จิด-ตะ-วัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม
จิตรวัน จิด-จระ-วัน วันอันงดงาม
จิตรวีร์ จิด-ตระ-วี ผู้มีความกล้าน่าอัศจรรย์
จิตรสินี จิด-สิ-นี สาวงาม
จิตรา จิด-ตรา การวาดเขียน ระบายสี ,งดงามประณีต
จิตรากร จิด-ตรา – กอน แหล่งกำเนิดความงาม
จิตรานุช จิด-ตรา-นุช หญิงสาวผู้งดงาม
จิตรายศ จิด-ตรา-ยด เหล็กดี,เหล็กกล้า
จิตรายุธ จิด-ตรา-ยุด มีอาวุธต่างๆ
จิตริน จิด-ริน นักวาด ศิลปิน
จิตศักดิ์ จิด-ตะ-สัก อำนาจจิต
จินดา จิน-ดา ความนึกคิด, แก้วสารพัดนึก
จินดารัตน์ จิน-ดา-รัด มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
จินดาหรา จิน-ดา-หรา ฉลาด
จินต์ จิน คิด, คำนึง, ไตร่ตรอง
จินต์จุฑา จิน-จุ-ทา มีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ
จินตนา จิน-ตะ-นา ความคิด
จินตนี จิน-ตะ-นี ความคิด
จินต์ศุจี จิน-สุ-จี ผู้มีความคิดบริสุทธิ์
จินตหรา จิน-ตะ-หรา ฉลาด
จินห์จุฑา จิน-จุ-ทา มีไฝเด่น มีลักษณะดี
จิรกร จิ-ระ-กอน กระทำตลอดกาลนาน
จิรกฤต จิ-ระ-กิด ผู้สืบทอด
จิรกิตติ์ จิ-ระ-กิด มีชื่อเสียงตลอดกาล
จิรเจษฎ์ จิ-ระ-เจด ผู้มีความพากเพียรเสมอ
จิรชยา จิ-ระ-ชะ-ยา มีชัยชนะตลอดกาล
จิรโชติ จิ-ระ-โชด ความรุ่งเรือง
จิรฐา จิ-ระ-ถา ผู้มีความมั่นคงอันยั่งยืน
จิรฐิตา จิ-ระ-ถิ-ตา ผู้มีความมั่นคงตลอดกาล
จิรณัฐ จิ-ระ-นัด ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
จิรดนัย จิ-ระ-ดะ-ไน ลูกชายผู้มีอายุยืน
จิรดา จิ-ระ-ดา ความยั่งยืน
จิรเดช จิ-ระ-เดด มีอำนาจที่ยั่งยืน
จิรทีปต์ จิ-ระ-ทีบ ผู้มีความรุ่งเรืองตลอดกาล
จิรธนี จิ-ระ-ทะ-นี ผู้มั่งมีตลอดกาล
จิรนนท์ จิ-ระ-นน ผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน
จิรนันท์ จิ-ระ-นัน มีผู้ชื่นชมยินดี
จิรนาถ จิ-ระ-นาด ผู้มีที่พึ่งยั่งยืน
จิรยุทธ จิ-ระ-ยุด การรบที่ยาวนาน
จิรโรจน์ จิ-ระ-โรด ผู้รุ่งเรืองตลอดกาล
จิรวดี จิ-ระ-วะ-ดี หญิงผู้มีอายุยืนยาว
จิรวัชร จิ – ระ-วัด ผู้ยั่งยืนดุจเพชร
จิรวัส จิ-ระ-วัด ผู้มีอายุยืน
จิรวิน จิ-ระ-วิน ผู้มีอายุยืนยาว
จิรเวช จิ-ระ-เวด แพทย์ผู้มั่นคง
จิรสิน จิ-ระ-สิน มีทรัพย์ตลอดกาลนาน
จิรสุดา จิ-ระ-สุ-ดา ลูกสาวผู้ยั่งยืน
จิระเดช จิ-ระ-เดด มีอำนาจตลอดกาล
จิระนันท์ จิ-ระ-นัน ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน
จิระศักดิ์ จิ-ระ-สัก ผู้มีศักดิ์ตลอดกาล
จิรัจฌา จิ-รัด-ชา กิริยาดีตลอดกาล
จิรัชญา จิ-รัด-ชะ-ยา ผู้รู้นาน ฉลาดนาน
จิรัชยา จิ-รัด-ชะ-ยา มีชัยชนะตลอดกาลนาน
จิรัญญา จิ-รัน-ยา ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน, รู้ยาวนาน
จิรัฎฐ์ จิ-รัด ดำรงมั่น อยู่นาน
จิรันดน์ จิ-รัน ใหม่ อยู่นาน
จิรันธนิน จิ-รัน-ทะ-นิน มีทรัพย์ยั่งยืน
จิรันธร จิ-รัน-ทอน ทรงไว้นาน, ดำรงได้นาน
จิรัศยา จิ-รัด-สะ-ยา อยู่นาน
จิรัสย์ จิ-รัด ตลอดกาลนาน หรือนิรันดร
จิรัสยา จิ-รัด-สะ-ยา ตลอดกาลนาน นิรันดร
จิราเจต จิ-รา-เจด มีความคิดเป็นยอด
จิรายุ จิ-รา-ยุ มีอายุยืน
จิรายุทธ จิ-รา-ยุด รบนาน
จิรายุศ จิ-รา-ยุด อายุยืน
จิรายุส์ จิ-รา-ยุ ผู้มีอายุยืน
จิลลา จิน-ลา ว่าว
จิลลาวัณย์ จิน-ลา-วัน ตกแต่งให้งดงาม
จิลาวัลย์ จิ-ลา-วัน ประดับด้วยเถาวัลย์
จีรกร จี-ระ-กอน ผู้มีการงานมั่นคง
จีรกัญญา จี-ระ-กัน-ยา ผู้เป็นสาวตลอดกาล
จีรณะ จี-ระ-นะ ประพฤติแล้ว
จีรณา จี-ระ-นา ประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน
จีรนันท์ จี-ระ-นัน ผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน
จีรนาถ จี-ระ-นาด ผู้ที่ที่พึ่งยั่งยืน, ผู้เป็นที่พึ่งตลอดกาล
จีรยุทธ จี-ระ-ยุด รบที่ยาวนาน
จีรวรรณ จี-ระ-วัน ผู้สวยนาน
จีริกา จี-ริ-กา การประกาศ
จุฑา จุ-ทา จุก, ที่สูงสุดของศีรษะ
จุฑากรณ์ จุ-ทา-กอน พิธีไหว้จุกเด็ก
จุฑาธช จุ-ทา-ทด ยอดธง
จุฑารัตน์ จุ-ทา-รัด เครื่องประดับเพชรพลอย
จุฑาวุธ จุ-ทา-วุด มีจุกเป็นอาวุธ
จุรี จุ-รี มีด, หอก, ดาบ
จุรีรัตน์ จุ-รี-รัด ศาสตราวุธที่มีอานุภาพ
จุไรรัตน์ จุ-ไร-รัด มีไรผมงาม, มีไรจุกงาม
จุไรวรรณ จุ-ไร-วัน มีไรผมงาม, มีไรจุกงาม
จุลินทร์ จุ-ลิน ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก
จุฬารัตน์ จุ-ลา-รัด แก้วที่งามเลิศ
เจตดิลก เจด-ดิ-หลก มีความคิดเป็นเลิศ
เจตน์ เจด ความคิด ความตั้งใจ
เจตน์สฤษฎิ์ เจด-สะ-หริด สร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน
เจตสุดา เจด-สุ – ดา บุตรสาวผู้ใจดี
เจนจิรา เจน-จิ-รา เชี่ยวชาญตลอดกาล
เจริญรัตน์ จะ-เริน-รัด คุณงามความดีนำมาซึ่งความเจริญ
เจริญวิทย์ จะ-เริน-วิด เจริญด้วยความรู้
เจริญศรี จะ-เริน-สี เจริญด้วยมงคล
เจริญศักดิ์ จะ-เริน-สัก เจริญด้วยอำนาจ
เจลกา เจ-ละ-กา กระต่าย
เจษฎา เจด-สะ-ดา ผู้เป็นใหญ่ที่สุด,ผู้เจริญที่สุด
เจษฎากร เจด-สะ-ดา-กอน ผู้มีความตั้งใจที่ดี
เจียระไน เจีย-ระ-ไน ของที่ดีที่สุด