นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพุธ (กลางคืน) หมวด “ฆ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ฆรณี คะ – ระ – นี หญิงแม่เรือน
ฆฤณ คริน ผู้ส่องแสงสว่าง
ฆฤณา คริน – นา ความกรุณา
ฆรวัณณ์ คะ – ระ – วัน เป็นที่ยินดีในบ้าน
โฆษิต โค – สิด เสียงดังกึกก้อง
โฆษิตา โค – สิ – ตา ประกาศร้องกึกก้อง
โฆสก โค – สก ผู้ประกาศ
โฆสน โค – สน ความสมปรารถนา