นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพุธ (กลางคืน) หมวด “ข”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ขจร ขะ-จอน ฟุ้งไป
ขจรกิตติ์ ขอ – จอน-กิด มีชื่อเสียงกระฉ่อนฟ้า
ขจรจิต ขะ-จอน-จิด มีใจกว่างน่านับถือ
ขจรเดช ขะ-จอน-เดช มีอำนาจแผ่นไปทั่ว
ขจรฤทธิ์ ขะ-จอน-ริด มีอำนาจแผ่นไปทั่ว
ขจรวิทย์ ขะ-จอน-วิด ความรู้ที่แผ่ไป
ขจรศักดิ์ ขะ-จอน-สัก มีอำนาจแผ่ไปทั่วท้องฟ้า
ขจิต ขะ-จิด ประดับตกแต่งแล้ว
ขจี ขะ-จี งามสดใส
ขจีเนตร ขะ-จี-เนด ผู้มีดวงตางาม
ขจีวรรณ ขะ-จี-วัน ผู้มีผิวแลน่ามอง
ขนิษฐดา ขะ-นิด-ดา น้องนาง
ขนิษฐา ขะ-นิด-ถา น้องนาง
ขยาดี ขะ-ยา-ดี ทัศนะ, ความคิด, มุมมอง
ขยานี ขะ-ยา-นี มีความรู้
ขรรค์ชัย ขัน-ไช ชนะด้วยขรรค์
ขวัญ ขวัน สิ่งไม่มีตัวตนว่า มีอยู่ประจำชีวิตนับตั้งแต่เกิด เชื่อว่า ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล สุขสบาย จิตใจมั่นคง
ขวัญแก้ว ขวัน-แก้ว มีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง
ขวัญจิต ขวัน-จิด เป็นที่เจริญจิต
ขวัญจิรา ขวัน-จิ-รา มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
ขวัญใจ ขวัน-ใจ ยอดดวงใจ, หญิงสุดที่รัก
ขวัญชัย ขวัน-ไช ชนะด้วยความดี
ขวัญตา ขวัน-ตา มิ่งขวัญตา, สิ่งที่เป็นที่เจริญตา
ขวัญเนตร ขวัน-เนด มิ่งขวัญดวงตา, สิ่งที่เป็นที่เจริญตา
ขวัญรัตน์ ขวัน-รัด ขวัญแก้ว
ขวัญเรือน ขวัน-เรือน ยอดกำลังใจของบ้าน
ขวัญฤดี ขวัน-รึ-ดี ยินดีในมิ่งมงคล
ขวัญฤทัย ขวัน-รึ-ไท ยินดีในมิ่งมงคล
ขวัญสรวง ขวัน-สวง ขวัญฟ้า
ขวัญหทัย ขวัน-หะ-ไท ขวัญใจ
ขัตติยะ ขัด-ติ-ยะ เจ้าแห่งการเกษตร
ขัตติยา ขัด-ติ-ยา กษัตริย์  พระเจ้าแผ่นดิน
ขันตยากร ขัน-ตะ-ยา-กอน บ่อเกิดแห่งความอดทน
ขันติ ขัน-ติ ความอดทน
ขีโรชา ขี-โร-ชา โอชะแม่น้ำนมหรือน้ำนมอร่อย