นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพุธ (กลางวัน) หมวด “ล”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ลภัส ละ-พัด สมบัติ, ลาภ
ลภัสรดา ละ-พัด-ระ-ดา ยินดีแล้วในทรัพย์
ลลนา ละ-ละ-นา สาวสวย
ลลิต ละ-ลิด งาม , น่ารัก
ลลิตพรรณ ละ-ลิด-พัน มีผิวพรรณงาม
ลลิตภัทร ละ-ลิด-พัด งามและเจริญ
ลลิตา ละ-ลิ-ตา สวย มีเสน่ห์
ลักขิกา ลัก-ขิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลักษณ์นาถ ลัก-สะ-นาด รัศมีได้ลักษณะ รัศมีงาม
ลักษณพร ลัก-สะ-หนะ-พอน ผู้มีลักษณะประเสริฐ
ลักษณารีย์ ลัก-สะ-นา-รี มีลักษณะประเสริฐ
ลักษิกา ลัก-สิ-กา สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลัญฉกร ลัด-ฉะ-กอน ตราที่ใช้ตีหรือประทับ
ลัฏฐิกา ลัด-ถิ-กา ลำต้น,ไม้เท้า
ลัทธพรรณ  ลัด-ทะ-พัน  มีผิวพรรณงาม
ลัทธพล ลัด-ทะ-พน มีพลัง ทรงพลัง
ลัทธวรรณ ลัด-ทะ-วัน ผิวพรรณสวยงาม
ลัลนา ลัน-ละ-นา สาวสวย
ลาภวัต ลาบ-พะ-วัด ผู้อุดมด้วยโชคลาภ
ลาภิศ ลา-พิด เจ้าแห่งลาภ มีลาภได้มาก
ลิปิการ์ ลิ-ปิ-กา สร้างอักษร นักเขียน
ลีลาวดี ลี-ลา-วะ-ดี หญิงผู้งดงาม
ลูกขวัญ ลูก-ขวัญ ลูกคนที่รักมากที่สุด
เลิศพิพัฒน์ เลิด-พิ-พัด ความเจริญอย่างยิ่ง
เลิศพิสิฐ เลิด-พิ-สิด ประเสริฐอย่างยิ่ง
เลิศวรรธน์ เลิด-วัด ความเจริญอย่างยิ่ง