นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพุธ (กลางวัน) หมวด “ย”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ยงยศ ยง – ยด มียศยั่งยืนนาน
ยงสุข ยง-สุก มีสุขยั่งยืน
ยชญ์ ยด การบูชา การให้เกียรติ
ยติภัทร ยะ – ติ – พัด นักบวชผู้เจริญแล้ว
ยมล ยะ-มน คู่
ยมลพร ยะ – มน – พอน คู่ที่ประเสริฐ
ยมลภัทร ยะ – มน – พัด คู่ผู้ดีงาม
ยลรดี ยน – ระ – ดี มองแล้วเกิดความดี
ยวิษฐา ยะ – วิด – ถา เยาว์วัย น้องสุดท้อง
ยศกร ยด – สะ – กอน ผู้สร้างยศ รุ่งเรืองด้วยยศ
ยศธนะ ยด – ทะ – นะ เกียรติยศเป็นทรัพย์
ยศนันท์ ยด – สะ – นน ยินดีในยศ
ยศพนธ์ ยด – สะ – พน เกี่ยวข้องด้วยยศ
ยศพร ยด – สะ – พอน มียศอันประเสริฐ
ยศพล ยด – สะ – พน มียศและมีพลัง
ยศพัฒน์ ยด – สะ – พัด เจริญด้วยยศ
ยศพัทธ์ ยด – สะ – พัด เกี่ยวข้องด้วยยศ
ยศภัทร ยด – สะ – พัด เจริญ หรือดีงามด้วยยศ
ยศวร ยด – สะ – วอน มียศอันประเสริฐ
ยศวริศ ยด – วะ – ริด ผู้เลิศด้วยยศ
ยศสมบูรณ์ ยด-สม-บูน ว่าเต็มเปี่ยมด้วยยศ
ยสินทร ยะ – สิน – ทอน เป็นใหญ่ด้วยยศ มียศ
ยิ่งคุณ ยิ่ง-คุน มีคุณยิ่ง
ยิษฐา ยิด-ถา ผู้ที่เขาบูชา
ยุกตนันท์ ยุก – ตะ – นัน ประกอบด้วยความยินดี
ยุทธไกร ยุด – ทะ – ไกร เก่งในการรบ
เยาวเรศ เยา – วะ – เรด หญิงสาวสวย,นางกษัตริย์
โยธิน โย – ทิน ผู้ชนะ
โยษิตา โย – ษิ – ตา สตรี