นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพุธ (กลางวัน) หมวด “ม”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
มงคลชัย มง-คน-ไช ชัยชนะที่ดีงาม
มงคลฤกษ์ มง-คน-เริก ฤกษ์ดี, คราวหรือเวลาดี
มณฑมาฑ มน-ทะ-มาด ศาลา, พลับพลา
มณฑาวรรณ มน-ทา-วัน สุราดี, สีสุรา
มณฑิตา มน – ทิ – ตา ประดับตกแต่งแล้ว
มณิการ์ มะ – นิ – กา ช่างแก้ว
มณิภา มะ – นิ – พา แววมณี ประกายแก้ว
มณิสร มะ – นิ – สอน สร้อยคอ
มณีกานต์ มะ – นี – กาน มีค่าและน่ารัก
มณีมณฑ์ มะ – นี – มน เครื่องประดับคือแก้วมณี
มณีมัญชุ์ มะ-นี-มัน หีบแก้วมณี
มณีมาลา มะ-นี-มา-ลา มณีประดับคอ สร้อยคอ
มณีรัตน์ มะ – นี – รัด แก้วมณี
มณีวรรณ มะ – นี – วัน แก้วมณีที่สวยงาม
มติมนต์ มะ – ติ – มน ผู้มีความรู้ ผู้มีความคิด
มทนาลัย มะ – ทะ – นา – ไล บ่อเกิดแห่งความรัก ดอกบัว
มทินา มะ – ทิ – นา ทำให้ดีใจ น่ารัก
มธุบิณฑ์ มะ – ทุ – บิน รังผึ้ง
มธุมนัส มุ – ทุ – มะ – นัด มีใจดี
มธุรดา มะ – ทุ – ระ – ดา ความงดงาม ความหวาน
มธุรส มะ – ทุ – รด น้ำผึ้งหวาน
มธุรา มะ – ทุ – รา มีรสหวาน น่ารัก มีเสน่ห์
มธุริน มะ – ทุ – ริน หวานมีเสน่ห์
มธุวัน มะ – ทุ – วัน นกดุเหว่า โกกิลา
มธุสร มะ – ทุ – สอน เสียงหวาน
มนตกานต์ มน – ตะ – กาน มีมนต์เป็นที่รัก เป็นที่รักดั่งมีมนต์
มนต์ณัฏ มน – นัด คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์
มนต์ณัฐ มน – นัด มนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์
มนต์ธร มน – ทอน ทรงไว้ซึ่งมนต์ความขลัง
มนต์นภา มน – นะ – พา มนต์สวรรค์
มนต์มนัส มน – มะ – นัด มนต์แห่งดวงใจ
มนต์มาส มน – มาด พระจันทร์ที่เย้ายวนใจ
มนต์วลี มน – วะ – ลี มีคำพูดชักจูงใจ
มนทิรา มน – ทิ – รา เรือนหลวง
มนธิรา มน – ทิ – รา ใจนักปราชญ์
มนนัทธ์ มน – นัด, มะ – นะ – นัด ผูกพันใจ เกลียวใจ
มนปริยา มะ – นะ – ปริ – ยา, มน – นะ – ปริ -ยา เป็นที่รักแห่งใจ
มนพร มะ – นะ – พอน มีใจประเสริฐ
มนพัทธ์ มะ – นะ – พัด, มน – นะ – พัด ผูกพันใจ เป็นที่รักแห่งใจ
มนภรณ์ มะ – นะ – พอน, มน – นะ – พอน บำรุงใจ ค้ำจุนใจ
มนภาส มะ – นะ – พาด, มน – นะ – พาด มีความสว่างทางใจ
มนรดา มน – ระ – ดา มีใจยินดี
มนฤดี มน – รึ – ดี ใจดี
มนสิริ มน – สิ – หริ หัวใจที่อิ่มเอิบ
มนัสนันท์ มะ – นัด – สะ – นัน มีใจสุขสำราญ
มนัสพร มะ – นัด – สะ – พอน ผู้มีน้ำใจประเสริฐ
มนัสภร มะ – นัด – พอน บำรุงใจ
มนัสวิน มะ – นัด – สะ – วิน มีความตั้งใจ
มนัสวี มะ – นัด – สะ – วี ผู้มีความตั้งใจ
มนัสวีร์ มะ – นัด – สะ – วี มีความตั้งใจ มีความคิดสูง นักปราชญ์
มนัสสินี มะ – นัด – สิ – นี ผู้มีใจ
มนูศักดิ์ มะ – นู – สัก อำนาจของพระมนู (ผู้สร้างโลก)
มโนพัศ มะ – โน – พัด มีอำนาจทางใจ
มโนรม มะ – โน – รม เป็นที่รื่นเริงแห่งใจ
มยุรี มะ – ยุ – รี นกยูง
มยุเรศ มะ – ยุ – เรด พญานกยูง
มะลิ มะ-ลิ ดอกมะลิ
มะลิวัลย์ มะ – ลิ – วัน ทำให้ดีใจ
มะลุลี มะ – ลุ – ลี ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
มัญชรี มัน-ชะ-รี ก้านดอกไม้
มัญชิษฐา มัน-ชิด-ถา ต้นคำ ฝาง
มัญชุพร มัน-ชุ-พอน งามและประเสริฐ
มัญชุภา มัน-ชุ-พา รัศมีอันงาม
มัญชุสา มัน-ชุ-สา หีบสมบัติ
มัณฑิตา มัน – ทิ – ตา ประดับตกแต่งแล้ว
มัณยาภา มัน – ยา – พา แสงแห่งแก้วมณี ประกายแก้ว
มัทนพร มัด – ทะ – นะ – พอน มีพรคือความรัก
มัทนา มัด – ทะ – นา คำสดุดี
มัทนี มัด – ทะ – นี กามเทพ
มันตรินี มัน – ตริ – นี สตรีมีความรู้
มันทนา มัน – ทะ – นา สดุดี
มัลลิกา มัน – ลิ – กา ดอกมะลิ
มาติกา มา – ติ – กา แม่บท แบบอย่าง
มาธวี มา – ทะ – วี หวาน หวานปานน้ำผึ้ง
มานิดา มา – นิ – ดา ผู้ที่คนนับถือ
มานี มา – นี คนมีมานะ
มายาวี มา – ยา – วี ผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น
มาลาตี มา – ลา – ตี ดอกมะลิชนิดหนึ่ง
มาลินี มา – ลิ – นี ผู้ตกแต่งด้วยพวงดอกไม้
มาลีรัตน์ มา – ลี – รัด ดอกไม้ที่มีค่า
มาลีวัลย์ มา – ลี – วัน เถาดอกไม้, ดอกไม้เถา
มิ่งกมล มิ่ง – กะ – มน มิ่งขวัญแห่งดวงใจ
มิ่งพร มิ่ง – พอน มิ่งขวัญประเสริฐ
มิตรสินี มิด – สิ – นี หญิงงามที่เป็นมิตร
มีเกียรติ มี – เกียด เป็นผู้ได้รับการยอมรับนับถือ
มุกตาภา มุก – ตา – ภา แสงแห่งไข่มุก
มุขพล มุ – ขะ – พน ผู้มีกำลังมาก
มุนินทร์ มุ – นิน จอมนักปราชญ์
เมธปิยา เมด – ปิ – ยา มีปัญญาเป็นที่รัก
เมธพนธ์ เม – ทะ – พน ผูกพันด้วยปัญญา
เมธัส เม – ทัด ผู้มีปัญญา นักปราชญ์
เมธาพร เม – ทา – พอน มีความรู้อันประเสริฐ
เมธาวี เม – ทา – วี ผู้มีปัญญา
เมธาสิทธิ์ เม – ทา – สิด สำเร็จด้วยปัญญา
เมธินี เม – ทิ – นี ปราชญ์สตรี
เมษราศี เมด-รา-สี เกิดราศีเมษ
โมกข์ โมก ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น